Kế hoạch 61/KH-UBND năm 2012 thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2011 - 2015”
Số hiệu: 61/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Duy Cường
Ngày ban hành: 25/05/2012 Ngày hiệu lực: 25/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 61/KH-UBND

Yên Bái, ngày 25 tháng 5 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NÂNG CAO Ý THỨC PHÁP LUẬT CHO THANH THIẾU NIÊN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI, GIAI ĐOẠN 2011 - 2015”

Căn cứ Quyết định số 2160/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 – 2015”, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:

- Nhằm kịp thời phổ biến, giáo dục các chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến thanh thiếu niên, nâng cao nhận thức về pháp luật và ý thức chấp hành pháp luật trong đời sống của thanh thiếu niên;

- Trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác phổ biến giáo dục pháp luật ( PBGDPL) cho thanh thiếu niên, cán bộ Đoàn thực hiện PBGDPL; không ngừng tăng cường, củng cố việc hình thành ý thức “Sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật” trong thanh thiếu niên.

- Nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng xã hội trong việc giáo dục thanh thiếu niên chấp hành pháp luật,

2. Yêu cầu:

Công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên phải có trọng tâm, trọng điểm, kết hợp với việc thực hiện các chương trình, đề án, phong trào trong từng lĩnh vực riêng biệt đang được thực hiện có liên quan.

II- NỘI DUNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Điều tra, khảo sát đánh giá tình hình thực hiện pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật, nhu cầu học tập, tìm hiểu pháp luật.

- Tổ chức điều tra, khảo sát công tác PBGDPL nhằm đánh giá thực trạng, xây dựng nội dung và biện pháp tổ chức PBGDPL phù hợp với nhiệm vụ của địa phương và yêu cầu của thanh thiếu niên.

- Rà soát các biện pháp, mô hình tuyên truyền nhằm đánh giá, xác định nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với yêu cầu của thanh thiếu niên hiện nay.

2. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến trang bị kiến thức pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên.

- Tuyên truyền, phổ biến nâng cao tính chủ động của thanh thiếu niên trong học tập, tìm hiểu pháp luật; trách nhiệm của gia đình, cộng đồng đối với việc giáo dục ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên.

- Nội dung tuyên truyền phải phù hợp với từng nhóm đối tượng thanh thiếu niên; gắn với công việc, học tập, đặc điểm lứa tuổi và nhu cầu phù hợp để lựa chọn lĩnh vực pháp luật cần tuyên truyền. Trong đó, tập trung vào các nhóm đối tượng: thanh thiếu niên tự do, sinh sống, lao động tại địa bàn cư trú; thanh thiếu niên trong trường học; thanh thiếu niên vi phạm pháp luật; ưu tiên đầu tư cho thanh thiếu niên là nữ, các bà mẹ dưới 30 tuổi và địa phương có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

- Hình thức, biện pháp PBGDPL lựa chọn phù hợp, trú trọng sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng, mở các lớp bồi dưỡng, tập huấn kiến thức và nghiệp vụ, biên soạn tài liệu pháp luật, thi tìm hiểu pháp luật, thông qua Câu lạc bộ pháp luật, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý, xét xử lưu động và các hoạt động tuyên truyền khác phù hợp với từng nhóm đối tượng cụ thể.

- Tổ chức đánh giá ý thức chấp hành pháp luật của thanh thiếu niên sau khi thực hiện hoạt động PBGDPL để tiếp tục có giải pháp, biện pháp thực hiện trong thời gian tiếp theo

3. Biên soạn tài liệu PBGDPL phù hợp theo nhóm thanh thiếu niên, gắn với điều kiện địa bàn để thanh thiếu niên tìm hiểu, học tập và vận dụng vào đời sống, chú trọng biên soạn, phát hành sử dụng tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số.

4. Bồi dưỡng, tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới, nghiệp vụ PBGDPL nhằm nâng cao năng lực cho người thực hiện công tác PBGDPL trong độ tuổi thanh niên và đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia PBGDPL.

5. Phối hợp lồng ghép với các chương trình PBGDPL cho các đối tượng khác và chương trình, đề án về công tác thanh thiếu niên. Bảo đảm nguồn lực tổ chức thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên.

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Giai đoạn I: Năm 2012.

- Xây dựng, ban hành văn bản phục vụ cho việc quản lý, điều hành và thực hiện những nội dung của Kế hoạch;

- Tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện pháp luật của các nhóm thanh thiếu niên ở các sở, ngành, địa phương.

- Biên soạn các tài liệu pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL; tổ chức tập huấn cho những người làm công tác PBGDPL trong độ tuổi thanh niên, cán bộ Đoàn thực hiện công tác PBGDPL; báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; tổ chức thực hiện PBGDPL với từng nhóm thanh thiếu niên cụ thể.

2. Giai đoạn II: từ năm 2013 đến hết năm 2015:

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật mới; tổ chức các phong trào, chương trình tuyên truyền cho từng nhóm thanh thiếu niên.

- Tổ chức kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch; tổng kết đánh giá và khen thưởng đối với tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai việc thực hiện.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp:

- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch trên địa bàn tỉnh. Tổ chức khảo sát, điều tra đánh giá công tác PBGDPL và nhu cầu PBGDPL của thanh thiếu niên tại địa bàn chọn điểm;

- Tổng hợp kết quả, đánh giá thực trạng chung và biện pháp quản lý công tác PBGDPL trên địa bàn tỉnh.

- Tổ chức thực hiện các hoạt động PBGDPL gắn với từng đối tượng thanh thiếu niên và địa bàn cư trú cụ thể. Chọn điểm Câu lạc bộ pháp luật, Chi nhánh trợ giúp pháp lý, Trung tâm tư vấn pháp luật để củng cố, hỗ trợ hoạt động PBGDPL. Xây dựng điểm Tủ sách pháp luật, chương trình, chuyên mục pháp luật dành cho thanh thiếu niên.

- Xây dựng tài liệu nghiệp vụ, hướng dẫn kỹ năng PBGDPL, tài liệu chuyên sâu pháp luật cung cấp cho báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia PBGDPL; tài liệu pháp luật phổ thông cấp phát cho tủ sách pháp luật, câu lạc bộ pháp luật chọn điểm, chú trọng tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số.

- Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ PBGDPL cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật và cán bộ PBGDPL cho thanh thiếu niên.

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kinh phí bổ sung để triển khai thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Nội vụ:

- Xây dựng nội dung cụ thể về PBGDPL cho thanh thiếu niên trong “Chiến lược phát triển Thanh niên Yên Bái đến năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh”

3. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chỉ đạo, hướng dẫn các nhà trường thực hiện PBGDPL cho học sinh, sinh viên thông qua giảng dạy bộ môn Giáo dục công dân và pháp luật, qua các hoạt động ngoại khóa, ngoài giờ lên lớp; tổ chức hội thi, hội trại chủ đề pháp luật; ký cam kết không vi phạm pháp luật, chấp hành nghiêm pháp luật; thí điểm xây dựng câu lạc bộ pháp luật trong trường học; biên soạn tài liệu pháp luật phù hợp với lứa tuổi cho học sinh, sinh viên.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

Tăng cường quản lý các hoạt động vui chơi giải trí, tạo môi trường học tập, vui chơi lành mạnh cho thanh thiếu niên; xây dựng nội dung về PBGDPL cho thanh thiếu niên trong Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam.

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội:

- Chỉ đạo các Trung tâm, cơ sở tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm: tổ chức phổ biến, giới thiệu kiến thức pháp luật về lao động, việc làm cho thanh thiếu niên, tạo điều kiện để thanh niên được tư vấn, giới thiệu việc làm.

- Chỉ đạo Trung tâm chữa bệnh, lao động và xã hội tổ chức tuyên truyền, PBGDPL cho thanh thiếu niên thuộc phạm vi quản lý, xác định giáo dục, phục hồi nhân phẩm, hình thành nhân cách là nhiệm vụ quan trọng; thường xuyên tổ chức nói chuyện pháp luật, học pháp luật, đọc tài liệu pháp luật, sân khấu hóa pháp luật trong các hoạt động văn hóa, văn nghệ của học viên.

- Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc bồi dưỡng kiến thức pháp luật trong chương trình bồi dưỡng kiến thức cần thiết cho lao động thanh niên trước khi đi làm việc ở nước ngoài, đảm bảo cho người lao động được tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật của Việt Nam và nước sở tại liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ lao động, công việc, học tập, đời sống của thanh niên.

6. Công an tỉnh:

- Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch PBGDPL cho thanh thiếu niên thuộc phạm vi quản lý của ngành, chú trọng tổ chức học tập chính trị, kiến thức pháp luật, đào tạo dạy nghề tái hòa nhập cộng đồng. Tích cực PBGDPL trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ công tác, gắn với nội dung pháp luật với giáo dục hành vi ứng xử, ý thức tôn trọng pháp luật, giáo dục phục hồi nhân phẩm.

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo hướng dẫn tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng thời lượng thích hợp, chuyên trang, chuyên mục phổ biến, giáo dục pháp luật cho thanh thiếu niên.

8. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh:

Đẩy mạnh tuyên truyền, PBGDPL thông qua việc xét xử các vụ án có liên quan đến thanh thiếu niên, chú trọng tổ chức xét xử lưu động và các vụ án điểm có liên quan đến thanh thiếu niên.

9. Các sở, ngành khác của tỉnh:

Tổ chức điều tra, khảo sát đánh giá thực trạng, xây dựng biện pháp giáo dục, tổ chức thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên trong phạm vi quản lý của ngành, gửi báo cáo đánh giá kết quả về Sở Tư pháp để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Triển khai các phong trào học tập pháp luật, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, nhà trường và cộng đồng trong việc giáo dục ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên. Xây dựng các tài liệu pháp luật phù hợp, đa dạng hóa hình thức tài liệu để thanh thiếu niên tìm hiểu, học tập và vận dụng vào đời sống, chú trọng tài liệu bằng tiếng dân tộc thiểu số.

- Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức pháp luật mới cho người thực hiện công tác PBGDPL cho thanh thiếu niên; PBGDPL cho thanh thiếu niên thuộc phạm vi quản lý của mình.

10. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành rà soát, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ Đoàn tham gia công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật

- Chỉ đạo, đưa giáo dục pháp luật vào nội dung sinh hoạt của các cấp Đoàn, Đội, cụ thể hóa trong các phong trào thanh thiếu niên và hoạt động của tổ chức thanh niên do Đoàn làm nòng cốt. Tổ chức tìm hiểu pháp luật trong Thanh niên, cán bộ Đoàn; phát động phong trào đọc sách pháp luật; xây dựng chuyên mục pháp luật cho thanh thiếu niên trên các phương tiện thông tin đại chúng, Bản tin tuổi trẻ Yên Bái; trang thông tin điện tử của Tỉnh đoàn, tổ chức các hoạt động PBGDPL khác phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ của thanh thiếu niên.

- Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, nghiệp vụ cho cán bộ Đoàn tham gia PBGDPL.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh và các tổ chức thành viên:

Hội Luật gia, Hội Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Liên đoàn lao động: hướng dẫn tổ chức Hội cấp cơ sở tăng cường vai trò, trách nhiệm trong tuyên truyền, vận động, giáo dục ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu niên, trú trọng tuyên truyền, phổ biến, giúp đỡ thanh niên vi phạm pháp luật tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức ký cam kết thanh thiếu niên không vi phạm pháp luật, gia đình không có thành viên vi phạm pháp luật.

12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:

- Tăng cường việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên hệ thống loa truyền thanh cơ sở; tạo điều kiện cho thanh thiếu niên sử dụng, khai thác Tủ sách pháp luật, chú ý các loại sách, tài liệu pháp luật tiếng dân tộc tại địa bàn có thanh thiếu niên thuộc dân tộc thiểu số sinh sống; chú trọng tổ viên tổ hòa giải ở cơ sở trong độ tuổi thanh niên, đoàn viên thanh niên, quan tâm chú trọng hòa giải đối với các vụ việc tranh chấp, mâu thuẫn có thanh thiếu niên tham gia.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã chú trọng các biện pháp giúp đỡ, tạo điều kiện để thanh thiếu niên vi phạm pháp luật đã được đưa đi các trường giáo dục, giáo dưỡng hoặc mãn hạn cải tạo nay trở về tái hòa nhập cộng đồng; tổ chức tuyên truyền nếp sống văn hóa gắn với làm theo pháp luật nhằm phòng ngừa, hạn chế vi phạm pháp luật; làm tốt công tác dân số và gia đình, phòng ngừa vi phạm pháp luật trong các gia đình, các cặp vợ chồng ở độ tuổi thanh niên.

- Chỉ đạo, tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cho đội ngũ Báo cáo viên pháp luật cấp huyện, Tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; bồi dưỡng năng lực cho cán bộ Đoàn tham gia công tác PBGDPL ở cơ sở.

V - KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Kế hoạch được đảm bảo từ nguồn ngân sách tỉnh theo phân cấp ngân sách hiện hành.

2. Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ được phân công thực hiện Kế hoạch, các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố lập dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Các sở, ngành, địa phương có trách nhiệm căn cứ Kế hoạch này để tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh (qua Sở Tư pháp để tổng hợp).

Giao cho Sở Tư pháp có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổng hợp, báo cáo kết quả về Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Các sở, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Chánh Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT, NC, TC

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường