Quyết định 1948/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017
Số hiệu: 1948/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Văn Trăm
Ngày ban hành: 15/07/2016 Ngày hiệu lực: 15/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khoa học, công nghệ, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1948/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 15 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 37/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và thực hiện tuyển chọn, xét chọn, triển khai, nghiệm thu và ứng dụng khoa học công nghệ cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 38/2008/QĐ-UBND ngày 29/7/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định quản lý và thực hiện tuyển chọn, xét chọn, triển khai, nghiệm thu và ứng dụng đề tài khoa học xã hội và nhân văn cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (Thường trực Hội đồng KHCN tỉnh) tại Tờ trình số 569/TTr-SKHCN ngày 01/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt danh mục đề tài, dự án nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2017, gồm 08 đề tài, dự án sau đây:

1. Các đề tài, dự án thực hiện theo phương thức tuyển chọn:

a) Đề tài “Nâng cao hiệu quả tuyên truyền bằng tiếng dân tộc trên Truyền hình và Truyền thanh cơ sở”

b) Đề tài “Giải pháp phát triển hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới tỉnh Bình Phước”.

c) Đề tài “Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học phòng trừ bệnh thán thư hại hoa và quả cây điều trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.

d) Đề“tài “Nghiên cứu xử lý nước thải chăn nuôi heo“ sau biogas bằng phương pháp lọc màng sinh học (MBR) sử dụng năng lượng tuần hoàn”.

e) Đ tài “Xây dựng mô hình xử lý nước thải nhà máy sản xuất tinh bột khoai mỳ bằng công nghệ sinh thái trên cơ sở ứng dụng thực vật thủy sinh”.

f) Đề tài “Đánh giá ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến biến động diện tích và cơ cấu sử dụng đất, tiềm năng phát triển kinh tế xã hội, tiềm năng khai thác các loại tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước”.

2. Các đề tài, dự án thực hiện giao trực tiếp:

a) Đề tài “Nâng cao chất lượng công tác kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh Bình Phước”. Cơ quan chủ trì: Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Bình Phước.

b) Đề tài “Xây dựng mô hình toán số 3 chiều và phần mềm dự báo phát tán chất ô nhiễm từ các sự cố hóa chất làm cơ sở phòng ngừa và ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Bình Phước”. Cơ quan chủ trì: Sở Công Thương tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Giao Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức thành lập các Hội đồng khoa học chuyên ngành tuyển chọn, xét chọn các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện các đề tài, dự án tại Điều 1 theo đúng quy định.

Điều 3. Sau khi Hội đồng tuyển chọn, xét chọn thông qua, Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan thẩm định kinh phí thực hiện, trình UBND tỉnh phê duyệt thực hiện trong kế hoạch năm 2017.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Kho bạc nhà nước Bình Phước và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
-
TTTU, TTHĐND tỉnh.
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 4;
- Sở KH & CN (10 bản);
- LĐVP, Phòng: KTTH, KTN, NC, VX;
- Lưu: VT, (Quế-08.4),

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm