Kế hoạch 77/KH-UBND năm 2016 thực hiện Nghị định 149/2016/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Số hiệu: 77/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Xuyên
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thuế, phí, lệ phí, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
THÁI BÌNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 77/KH-UBND

Thái Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 149/2016/NĐ-CP NGÀY 11/11/2016 CỦA CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN TNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Giá ngày 20/6/2012; Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giá; Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Giá và các quy định hiện hành;

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Là căn cứ để các Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện;

- Phân công nhiệm vụ, nội dung công việc và thời hạn hoàn thành các nhiệm vụ để các Sở, ngành; UBND huyện, thành phố; UBND xã, phường, thị trấn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện.

II. Đối tượng thực hiện:

- Các cơ quan quản lý nhà nước về quản lý giá, thanh tra giá, Quản lý thị trường.

- Các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải đăng ký giá, kê khai giá theo quy định.

III. Nội dung các bước triển khai:

Thực hiện Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài chính và các sở, ngành có liên quan thực hiện triển khai các quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ với một số nội dung như sau:

1. Phổ biến tuyên truyền nội dung cơ bản của Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính Phủ trên phương tiện thông tin đại chúng đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh; người tiêu dùng và các cơ quan nhà nước được biết.

2. Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình ban hành Quy định quản lý nhà nước vgiá trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

3. Tổ chức triển khai thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn theo quy định của Luật giá, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 trên địa bàn tỉnh Thái Bình:

- Thực hiện kiểm tra rà soát Danh sách các tổ chức sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng kê khai giá trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 và Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tỉnh.

- Phân loại các đơn vị kê khai theo lĩnh vực để bàn giao cho các sở chuyên ngành.

- Tổ chức bàn giao cho các sở chuyên ngành.

- Triển khai tổ chức thực hiện kê khai giá theo khoản 9 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ;

4. Tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định về quản lý nhà nước về giá trên địa bàn; các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải đăng ký giá, kê khai giá theo quy định. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá theo quy định hiện hành.

IV. Thời gian và đơn vị thực hiện:

1. Phổ biến tuyên truyền trên sóng truyền hình nội dung cơ bản của Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016:

- Thời gian thực hiện trong tháng 12/2016 (Trước ngày Nghị định có hiệu lực thi hành là ngày 01/01/2017); từ ngày 01/12/2016 đến ngày 31/12/2016.

- Đơn vị thực hiện: Sở Tài chính, Đài Phát thanh Truyền hình

2. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 02/2015/QĐ-UBND ngày 02/02/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Đơn vị soạn thảo Dự thảo: Sở Tài chính. Thời gian thực hiện: Từ ngày có Thông tư hướng dẫn Nghị định số 149/2016/NĐ-CP đến hết quý II năm 2017. Các bước thực hiện như sau:

- Soạn thảo Dự thảo “Sửa đổi, bổ sung Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn”. Thời gian thực hiện ngay sau khi có Thông tư hướng dẫn Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính Phủ;

Đơn vị thực hiện: Sở Tài chính

- Xin ý kiến của Sở, ban ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. Thời gian thực hiện 20 ngày sau Dự thảo;

Đơn vị thực hiện: các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Tổng hp, tiếp thu các ý kiến tham gia và tổ chức họp lấy ý kiến lần cuối trước khi trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định. Thời gian thực hiện 20 ngày sau khi có ý kiến của các Sở, ngành;

Đơn vị thực hiện: Sở Tài chính

3. Tổ chức triển khai thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn theo quy định của Luật giá, Nghị định số 177/2013/NĐ-CP và Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016.

- Thực hiện kiểm tra rà soát Danh sách các tổ chức sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng kê khai giá trên địa bàn tỉnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 và Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 của UBND tnh.

+ Thời gian thực hiện: Trong tháng 11 năm 2016.

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tài chính.

- Phân loại các đơn vị kê khai theo lĩnh vực để bàn giao cho các sở chuyên ngành.

+ Thời gian thực hiện từ ngày 01/12/2016 đến ngày 15/12/2016:

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tài chính

- Tổ chức bàn giao cho các sở chuyên ngành:

+ Thời gian thực hiện từ ngày 20/12/2016 đến ngày 25/12/2016;

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tài chính và các sở chuyên ngành.

- Sở Tài chính và các sở chuyên ngành căn cứ vào kết quả bàn giao thực hiện rà soát trình Ủy ban nhân dân tỉnh Danh sách các tổ chức sản xuất, kinh doanh thực hiện đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn theo lĩnh vực thay thế Danh sách đã phê duyệt tại Quyết định số 1504/QĐ-UBND ngày 08/7/2015 và Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 11/7/2016 để quản lý việc đăng ký giá, kê khai giá theo quy định tại Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ và Thông tư của Bộ Tài chính:

+ Thời gian thực hiện: Ngay sau khi có kết quả kiểm tra, rà soát các tổ chức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn;

+ Đơn vị thực hiện: Sở Tài chính và các sở chuyên ngành.

- Sở Tài chính và các sở chuyên ngành triển khai tổ chức thực hiện kê khai giá thuộc lĩnh vực theo khoản 9 Điều 1 Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ:

+ Thông báo Danh sách các tổ chức sản xuất, kinh doanh đăng ký giá; Danh sách tổ chức sản xuất, kinh doanh kê khai giá gửi về Sở Tài chính và các sở chuyên ngành.

+ Tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá, Văn bản kê khai giá của các tổ chức sản xuất, kinh doanh trên địa bàn theo quy định

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thông báo Danh sách các cá nhân, hộ gia đình sản xuất, kinh doanh thuộc đối tượng đăng ký giá, kê khai giá trên địa bàn và tiếp nhận Biểu mẫu đăng ký giá, Văn bản kê khai giá của các cá nhân đảm bảo nguyên tắc phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước về giá theo đúng quy định.

4. Thực hiện kiểm tra thường xuyên việc thực hiện các quy định về quản lý nhà nước về giá trên địa bàn; các tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải đăng ký giá, kê khai giá theo quy định.

Đơn vị thực hiện: Sở Tài chính phối hợp với các sở, ngành liên quan;

Thời gian thực hiện: từ tháng 01 đến tháng 12 năm 2017 (Sở Tài chính có Kế hoạch cụ thể).

V. Tổ chức thực hiện:

- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố, đơn vị liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ, khẩn trương triển khai thực hiện đảm bảo chất lượng và thời gian quy định.

- Căn cứ kết quả thực hiện, định kỳ các Sở, ngành, UBND huyện, thành phố tổng hp báo cáo gửi về Sở Tài chính để tổng hp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Tài chính./.

 


Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành;
- UBND các huyện, thành phố;
- LĐVP;
- Lưu VT, TH, KT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Xuyên

 

Quyết định 02/2015/QĐ-UBND về Quy chế Thi đua, Khen thưởng Ban hành: 15/01/2015 | Cập nhật: 07/03/2015

Nghị định 177/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật giá Ban hành: 14/11/2013 | Cập nhật: 20/11/2013