Quyết định 25/2017/QĐ-UBND về chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
Số hiệu: 25/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Tây Ninh Người ký: ***
Ngày ban hành: 28/08/2017 Ngày hiệu lực: 07/09/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Lao động, Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 25/2017/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 28 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN GIAO CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TÂY NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giáo dục nghề nghiệp ngày 27 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể các đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Nghị định số 48/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Giáo dục nghề nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 143/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2016 của Chính phủ quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1182/TTr – SNV ngày 01 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh Tây Ninh, cụ thể như sau:

1. Chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

2. Chuyển trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sang trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Nội vụ và các Sở, ngành có liên quan thực hiện việc chuyển giao chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp từ Sở Giáo dục và Đào tạo về Sở Lao động- Thương binh và Xã hội và chuyển trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật Tây Ninh thực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sang trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 07 tháng 9 năm 2017 và các nội dung tại Quyết định số 63/2015/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tây Ninh và Quyết định số 11/2016/QĐ-UBND ngày 15 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Tây Ninh không trái với Quyết định này vẫn được giữ nguyên.

2. Thời gian bàn giao và xử lý các vấn đề có liên quan đến việc bàn giao chậm nhất đến ngày 10 tháng 9 năm 2017.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính và Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ LĐ-TB&XH
- Bộ GD&ĐT
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-BTP;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT:TU, HĐND, UBND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm Công báo – Tin học tỉnh;
- Như Điều 4;
- Sở Tư pháp;
- LĐVP, PNC, PKGVX;
- Lưu: VT, VP.UBND tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH