Quyết định 23/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 28/2011/QĐ-UBND về Quy chế vận động đóng góp quỹ Quốc phòng – An ninh trên địa bàn tỉnh Long An
Số hiệu: 23/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Nguyễn Thanh Nguyên
Ngày ban hành: 29/05/2012 Ngày hiệu lực: 08/06/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: An ninh quốc gia, Quốc phòng, Tài chính, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 28/02/2019

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số 23/2012/QĐ-UBND

Long An, ngày 29 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH:

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 28/2011/QĐ-UBND NGÀY 05/8/2011 CỦA UBND TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 1029/TTr-STC ngày 16/5/2012 về việc đề nghị sửa đổi, bổ sung Quyết định 28/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh ban hành quy chế vận động đóng góp quỹ Quốc phòng – An ninh trên địa bàn tỉnh Long An; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại công văn số 335/STP-XDKTVB ngày 23/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 2 quy chế vận động đóng góp quỹ Quốc phòng – An ninh trên địa bàn tỉnh Long An ban hành kèm theo Quyết định số 28/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 9 Điều 2 như sau:

Chi hỗ trợ hoạt động của lực lượng bảo vệ dân phố theo Nghị định số 38/2006/NĐ-CP ngày 17/4/2006 của Chính phủ; chi hỗ trợ hoạt động của lực lượng dân phòng theo Quyết định số 58/2008/QĐ-UBND ngày 19/11/2008 của UBND tỉnh; chi hỗ trợ hoạt động của lực lượng Ban, Tổ An ninh trật tự nông thôn theo Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 13/4/2011 của UBND tỉnh.

2. Bổ sung khoản 10 Điều 2 như sau:

Chi trả thù lao, tiền công, bồi dưỡng cho những người trực tiếp đi vận động; bộ phận tài chính – kế toán cấp xã thực hiện nhiệm vụ quản lý quỹ quốc phòng – an ninh; chi mua biên lai thu tiền, văn phòng phẩm phục vụ công tác thu, thông tin liên lạc phục vụ công tác thu quỹ Quốc phòng – an ninh.

Nội dung chi tại khoản này từ nguồn thực thu quỹ Quốc phòng – an ninh của xã – phường – thị trấn được trích cụ thể như sau:

a.Trích 3% đối với các xã có khu, cụm công nghiệp và đối với các phường, thị trấn.

b. Trích 5% đối với các xã còn lại.

Điều 2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức triển khai, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Tân An và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Những nội dung khác trong Quyết định 28/2011/QĐ-UBND ngày 05/8/2011 của UBND tỉnh ban hành quy chế vận động đóng góp quỹ Quốc phòng – An ninh trên địa bàn tỉnh Long An vẫn còn giá trị thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra VBQPPL-Bộ Tư pháp;
- TT.TU; TT.HĐND tỉnh
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- TT. UBMTTQVN tỉnh;
- Như điều 3;
- Cổng TTĐT tỉnh;   
- Phòng NC(TH+KT);
- Lưu: VT, STC.THY
DIEUCHINH QD-QUY QUOC PHONG AN NINH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Nguyên

 

Nghị định 58/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ Ban hành: 01/06/2010 | Cập nhật: 04/06/2010

Nghị định 38/2006/NĐ-CP về việc bảo vệ dân phố Ban hành: 17/04/2006 | Cập nhật: 20/05/2006