Kế hoạch 83/KH-UBND năm 2016 về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Số hiệu: 83/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 83/KH-UBND

Cà Mau, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

VỀ ĐẨY MẠNH HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Triển khai sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong tỉnh về Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch s 03-KH/TW ngày 27/7/2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 05/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị.

- Góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đảm bảo đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ. Chú trọng chỉnh đốn tác phong công tác của cán bộ, công chức, viên chức; khắc phục, ngăn ngừa bệnh thành tích, hình thức, phô trương, xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân, giản dị, khiêm tốn, tận tụy, trung thực và liêm khiết; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

2. Yêu cầu

- Việc chỉ đạo các công việc cụ thể cần được triển khai kịp thời, chuẩn bị chu đáo về văn bản hướng dẫn và điều kiện thực hiện; phân công trách nhiệm rõ ràng, phát huy tốt tinh thần năng động, sáng tạo, vận dụng phù hợp với đặc điểm của từng cơ quan, đơn vị; chú trọng công tác kiểm tra, giám sát và tuyên truyền thường xuyên; tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá, khen thưởng động viên, nêu gương kịp thời.

- Xác định rõ trách nhiệm cụ thể của các sở, ban, ngành tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau trong việc triển khai thực hiện bảo đảm tính kịp thời, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tiễn của địa phương, cơ quan, đơn vị.

- Phát huy kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong quá trình trin khai thực hiện những năm trước, nhm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả tổ chức thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Các cơ quan, đơn vị cần xác định rõ mục tiêu của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhằm xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân, vì dân; xây dựng Chính phủ hành động, liêm chính, kiến tạo, phát triển; tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp và người dân được tự do sản xuất, kinh doanh theo pháp luật; lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu quan trọng nhất.

- Thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của cấp trên, đồng thời phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của từng tổ chức đảng ở các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong việc tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Phát hiện, nhân rộng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Tập trung chỉ đạo, tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả, đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương theo đúng tinh thần Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu rộng hơn nữa trong việc tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng, chất lượng, hiệu quả công tác, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên hàng ngày của mỗi cơ quan, đơn vị, coi đó là trách nhiệm cụ thể, thiết thực của mỗi cá nhân, đơn vị thuộc Sở, ban, ngành, địa phương mình.

- Căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức xây dựng Kế hoạch và tự giác làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, báo cáo kết quả với cấp ủy hoặc Chi bộ, cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi công tác. Người đứng đầu các cơ quan nhà nước cần xác định rõ những nội dung cần làm, tập trung vào việc đổi mới phong cách, tác phong công tác, tôn trọng dân, gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, tiêu cực, tham nhũng; nâng cao tinh thần trách nhiệm, quyết liệt trong công việc, “nói đi đi với làm”.

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam

- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau tổ chức thực hiện chuẩn mực đạo đức theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn hiện nay; tiếp tục rà soát, bổ sung và cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức cách mạng, đạo đức nghề nghiệp trong các cơ quan, đơn vị theo hướng ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra gắn với Quy định những điều đảng viên và công chức viên chức không được làm để cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đăng ký phấn đấu thực hiện.

- Tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở tất cả các cơ quan, tổ chức, đơn vị. Xây dựng và nhân rộng những đin hình tiên tiến, phù hợp với đặc điểm hoạt động của từng sở, ban, ngành, địa phương.

- Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

- Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền, xây dựng các mô hình làm tốt, phát hiện các điển hình và biểu dương kịp thời; cung cấp, gii thiệu các mô hình hay, việc làm tốt, gương điển hình trong học tập và làm theo Bác đ gii thiệu cho các cơ quan báo chí tuyên truyền, phổ biến.

- Các cơ quan báo, đài tiếp tục thực hiện các chuyên trang, chuyên mục về gương sáng trong học tập và làm theo Bác, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu phim, triển lãm... phục vụ công tác tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm và trong học tập và làm theo Bác.

3. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị

- Lãnh đạo, chỉ đạo đồng bộ, chặt chẽ, kết hợp việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với việc tổ chức triển khai các nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả mọi hoạt động, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ngăn chặn và đẩy lùi tiêu cực, tham ô, tham nhũng trong đơn vị mình; tích cực đổi mới công tác quản lý nhà nước, quy định rõ trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 10/CT-UBND ngày 22/6/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính theo Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ.

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch của UBND tỉnh về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc, vấn đề gây bức xúc trong nhân dân. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc tinh thần Công văn số 1214/UBND-NC ngày 19/3/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh về nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Công văn số 774/UBND-NC ngày 25/02/2015 về việc tăng cường và nâng cao hiệu quả tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; Công văn số 2565/UBND-NC ngày 25/5/2015 về việc chỉ đạo công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công văn số 3362/UBND-NC ngày 30/6/2015 về việc chấn chỉnh, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân.

4. Tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên

Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp trên cơ sở chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo việc giảng dạy, học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp học, bậc học, nhà trường.

5. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 05/10/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Theo đó chọn công tác cải cách hành chính là nội dung đột phá nhằm tạo sự chuyn biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 31/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cải cách hành chính. Đảm bảo thực hiện tốt Đề án cải cách hành chính giai đoạn 2016-2017 (Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của UBND tỉnh) và các nội dung, phần việc về đẩy mạnh công tác cải cách hành chính được ban hành kèm theo Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 21/10/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Xây dựng, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả các mô hình hay, việc làm tốt, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

- Tiếp tục thực hiện nghiêm việc chào cờ Tổ quốc vào sáng thứ hai hàng tuần, gắn với việc học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua các mẫu chuyện, các bài viết về Bác, về gương sáng của tập thể và cá nhân trong học tập và làm theo Bác; nhận xét đánh giá và triển khai công việc đầu tuần.

- Tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình hay, việc làm tốt; đồng thời rà soát, điều chỉnh, giảm bớt một số mô hình hoạt động hiệu quả thấp trong thực tiễn, tránh tràn lan. Tổ chức đánh giá hiệu quả hoạt động của các mô hình, biểu dương các mô hình tốt, có hiệu quả trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

- Bổ sung các nội dung, tiêu chí xây dựng nông thôn mới vào các mô hình về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần hoàn thành một số chỉ tiêu cụ thể của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Thông tin và Truyền thông

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng đẩy mạnh công tác truyền thông về Kế hoạch này và các văn bản có liên quan về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời nêu gương người tốt, việc tốt, phê phán các hiện tượng cá nhân, tổ chức vi phạm các chuẩn mực về đạo đức, lối sống.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Chủ động, bám sát các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo và triển khai kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các bậc học phổ thông; kịp thời thực hiện hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đưa chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào giảng dạy ở các cấp học, bậc học thuộc hệ thống giáo dục quốc dân.

3. Sở Nội vụ

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ hàng năm (trước ngày 30/11) và theo từng giai đoạn tiến hành sơ kết, tổng kết, đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện. Căn cứ hướng dẫn của Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, trách nhiệm hướng dẫn, khen thưởng, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, đin hình trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh theo dõi, hướng dẫn các đơn vị thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

4. Các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố Cà Mau

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự thống nhất trong mọi hoạt động giữa các cấp chính quyền với các cấp ủy Đảng, tổ chức đoàn thể để triển khai việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

- Xác định và tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm những vấn đề bức xúc, nổi cộm nảy sinh tại địa phương mình, nhất là những vấn đề liên quan đến đạo đức, trách nhiệm công chức ở các đơn vị trực thuộc cấp tỉnh, huyện và xã.

- Trên cơ sở những nội dung của Kế hoạch này, căn cứ vào tình hình thực tế của ngành, địa phương, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND cấp xã thuộc thẩm quyền quản lý xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo chi tiết, phù hợp và có hiệu quả.

- Tổ chức theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đối với các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý, đánh giá kết quả thực hiện hàng tháng, quý, năm; quy định nội dung và kết quả thực hiện Kế hoạch này và kế hoạch của cơ quan, đơn vị là một trong các tiêu chuẩn bình xét thi đua cuối năm của các tập thể, cá nhân.

- Hàng năm (trước ngày 25/11) và đột xuất theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Nội vụ).

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương trong tỉnh tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch này, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh những vấn đề vướng mắc báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để chỉ đạo, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành t
nh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- LĐVP UBND t
nh;
- KGVX (N), TH (Ch), HC-TC (Hải);
- Lưu: VT, Ktr32.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quân

 

PHỤ LỤC

MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 27/CT-TTG NGÀY 08/9/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

TT

Ni dung công việc

Sản phẩm

Đơn vị chủ trì

Đơn vị phối hợp

Thời gian thực hiện

1

Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

1.1

Xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về thực hiện Chỉ thị 27/CT-TTg

Kế hoạch

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, TP. Cà Mau

Sở Nội vụ

Tháng 12/2016

1.2

Tổng hợp báo cáo đánh giá tình hình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 24/10/2016 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 01/7/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ phẩm chất đạo đức lối sống trong Đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức

Báo cáo

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, TP. Cà Mau

Tháng 12 và định kỳ theo kế hoạch

2

Đy mạnh công tác thông tin, tuyên truyn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách H Chí Minh

2.1

Tập trung tổ chức học tập, quán triệt sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến

Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, TP. Cà Mau

Tháng 12, theo Kế hoạch của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thường xuyên

2.2

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai kịp thời việc thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính các cấp

- Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg

- Văn bản bản hướng dẫn triển khai thực hiện Kế hoạch

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, TP. Cà Mau

Tháng 11/2016 và định kỳ theo kế hoạch

3

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, ni cộm của địa phương, cơ quan, đơn vị

3.1

Đảm bảo thực hiện tốt quy chế dân chủ tại các cơ quan, đơn vị. Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch s30/KH-UBND ngày 17/6/2016 của UBND tỉnh về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập

Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, TP. Cà Mau

Theo thời gian kế hoạch

3.2

Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, trong từng cơ quan, đơn vị. Đảm bảo thực hiện nghiêm Chỉ thị số 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai tài sản, Kế hoạch số 15- KH/TU ngày 06/4/2016 về thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng

Các văn bản triển khai thực hiện.

Các báo cáo định kỳ theo quy định

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành tnh; UBND các huyện, TP. Cà Mau

Thường xuyên và định kỳ theo quy định

3.3

Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc, vấn đề gây bức xúc, thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân

Báo cáo định kỳ tình hình tiếp công dân, tình hình giải quyết khiếu nại, tố cáo

Thanh tra tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, TP. Cà Mau

Thường xuyên và định kỳ theo quy định

4

Tiếp tục xây dựng và thực hiện chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương đạo đc, phong cách Hồ Chí Minh cho học sinh, sinh viên

 

Triển khai các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Giáo dục và Đào tạo để chỉ đạo và triển khai kế hoạch giáo dục chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cho sinh viên, học sinh trong các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các bậc học phổ thông

Văn bản hướng dẫn, triển khai

Sở Giáo dục và Đào tạo

Các trường đại học, cao đẳng

Sau khi có văn bản hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5

Xác định nội dung đột phá nhằm theo sự chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

Xác định khâu đột phá là công tác CCHC. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 31/12/2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác CCHC. Đảm bảo thực hiện có hiệu quả Đề án CCHC giai đoạn 2016 - 2017 ban hành tại Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2016

Tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện các nội dung công việc về nâng cao chất lượng, hiệu quả Công tác CCHC được ban hành tại phụ lục của Kế hoạch số 71/KH- UBND ngày 24/10/2016 của UBND tỉnh

Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, TP. Cà Mau

Định kỳ theo kế hoạch và thường xuyên

6

Xây dựng, nhân rộng và thực hiện có hiệu quả các mô hình hay, việc làm tốt, thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

6.1

Thực hiện tốt công tác đánh giá kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp nhm thực hiện có hiệu quả kế hoạch, đề xuất khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân thực hiện tốt

Báo cáo kết quả thực hiện

Sở Nội vụ

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, TP. Cà Mau

Định kỳ theo kế hoạch

6.2

Thực hiện nghiêm túc Quyết định số 1261/QĐ-UBND ngày 28/8/2015 về quy chế theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh

Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng UBND tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, TP. Cà Mau

Theo thời gian quy định của Quyết định

 

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2019 về phát triển bền vững Ban hành: 20/05/2019 | Cập nhật: 21/05/2019