Quyết định 3411/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Cụm công nghiệp Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh
Số hiệu: 3411/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Dương Tất Thắng
Ngày ban hành: 29/11/2016 Ngày hiệu lực: 29/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Số: 3411/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP CỤM CÔNG NGHIỆP THẠCH BẰNG, HUYỆN LỘC HÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật T chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp;

Căn cứ Thông tư liên tịch s 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT ngày 10/10/2012 của Bộ Công Thương và Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực;

Căn cứ Quyết định số 3123/QĐ-UBND ngày 03/11/2016 ca UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển cụm công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn 2025;

Xét đề nghị của UBND huyện Lộc Hà tại Tờ trình số 200/TTr-UBND ngày 07/11/2016; ý kiến đề xuất của Sở Công Thương tại Tờ trình số 405/TTr-SCT ngày 24/11/2016 (kèm theo hồ sơ và Biên bản Họp thẩm định thành lập Cụm công nghiệp Thạch Bng giữa đại diện các Sở, ngành, đơn vị: Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đu tư, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Lộc Hà, UBND xã Thạch Bằng),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Cụm công nghiệp Thạch Bằng với một số nội dung chủ yếu sau:

1. Tên cụm công nghiệp: Cụm công nghiệp Thạch Bằng.

2. Mục tiêu: Hình thành cụm công nghiệp tập trung, thu hút đầu tư, góp phần chuyển dịch cấu kinh tế, tầng thu nhập cho người lao động và tăng thu ngân sách; phát triển nền kinh tế hàng hóa; làm cơ sở xây dựng kế hoạch phát triển bền vững cho các ngành nghề phù hợp với địa phương nhằm phát huy lợi thế nguồn nguyên liệu sẵn có trên địa bàn, đặc biệt là các cơ sở chế biến thủy, hải sản; góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường, phòng chống cháy nổ; nâng cao thu thập và giải quyết việc làm cho lao động. Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý xây dựng cụm công nghiệp theo quy hoạch được duyệt.

3. Địa điểm: xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà.

4. Quy mô diện tích: 10ha.

5. Phạm vi ranh giới:

- Phía Bắc giáp: Đường quy hoạch 34m;

- Phía Đông giáp: Sông Cửa Sót;

- Phía Nam giáp: Đường quy hoạch 15m;

- Phía Tây giáp: Khu quy hoạch cây xanh.

6. Ngành nghề sản xuất chính dự kiến thu hút đầu tư và di dời vào cụm công nghiệp: Thu hút đầu tư đa ngành nghề, trọng tâm là các ngành nghề chế biến thủy, hải sản, hậu cần nghề cá và các ngành nghề khác liên quan đến thủy, hải sản...

Điều 2.

1. Cụm công nghiệp Thạch Bằng chịu sự quản lý trực tiếp của UBND huyện Lộc Hà; hoạt động theo Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ và Quy chế phối hợp quản lý nhà nước đối với các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh ban hành theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 11/7/2011 của UBND tỉnh.

2. UBND huyện Lộc Hà chịu trách nhiệm: Lập quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp Thạch Bằng trình cấp có thẩm quyền phê duyệt; tổ chức triển khai việc đầu tư, thu hút nhà đầu tư để xây dựng kinh doanh cơ sở hạ tng; thu hút doanh nghiệp vào đầu tư; hướng dẫn, di dời các cơ sở sản xuất vào Cụm; chủ trì, thống nhất với các sở, ngành liên quan về hình thức tổ chức quản lý cụm và các hoạt động đầu tư trong Cụm công nghiệp Thạch Bng theo đúng quy định của pháp luật.

3. Các S, ban, ngành liên quan theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phi hợp với UBND huyện Lộc Hà trong việc quản lý các hoạt động liên quan đến Cụm công nghiệp Thạch Bằng (đất đai, quy hoạch, thu hút đầu tư...) đảm bảo hiệu quả.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đc các Sở: Công Thương, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch UBND huyện Lộc Hà, Chủ tịch UBND xã Thạch Bằng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các PVP UBND tnh;
- Lưu: VT, CN1.
- Gửi VB giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tất Thắng