Quyết định 33/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 34/2014/QĐ-UBND và 01/2014/QĐ-UBND do tỉnh Hải Dương ban hành
Số hiệu: 33/2016/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hải Dương Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 30/11/2016 Ngày hiệu lực: 12/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 33/2016/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 34/2014/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 12 NĂM 2014 VÀ QUYẾT ĐỊNH SỐ 01/2014/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 01 NĂM 2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 94/2014/NQ-HĐND15 ngày 11 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quyết định số 34/2014/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài sản nhà nước trên địa bàn tỉnh Hải Dương, cụ thể:

1. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi như sau:

 “1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định mua sắm tài sản nhà nước trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính để trang cấp cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc trên địa bàn tỉnh theo dự toán chi ngân sách hàng năm hoặc dự toán bổ sung được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với:

a) Tài sản là nhà, công trình kiến trúc và tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất);

b) Tầu, thuyền, xe ô tô phục vụ công tác, xe ô tô chuyên dùng;

Riêng đối với xe ô tô các loại của cơ quan, tổ chức, đơn vị trước khi quyết định mua sắm phải có ý kiến thống nhất bằng văn bản của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh.

c) Tài sản khác có giá trị lớn (từ 500 triệu đồng trở lên tính cho 01 đơn vị tài sản; từ 1 tỷ đồng trở lên tính cho 01 lô tài sản);”

2. Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi như sau:

“1. Thẩm quyền quyết định thuê trụ sở làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cho phép cơ quan nhà nước được thuê trụ sở làm việc để phục vụ hoạt động theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.”

3. Khoản 1 Điều 7 được sửa đổi như sau:

“1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thu hồi tài sản là nhà, công trình kiến trúc và tài sản khác gắn liền với đất (bao gồm cả quyền sử dụng đất), tầu, thuyền, xe ô tô các loại theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.”

4. Khoản 1 Điều 9 được sửa đổi như sau:

“1. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định thanh lý tài sản là nhà, vật kiến trúc gắn liền với chuyển quyền sử dụng đất; tầu, thuyền, xe ô tô các loại theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính.”

Điều 2. Sửa đổi Điều 2 Quyết định số 01/2014/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc hủy bỏ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 23 tháng 01 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương về việc ban hành “Đơn giá bồi thường khi Nhà nước thu hồi đất có thời hạn (đất mượn thi công) trên địa bàn tỉnh Hải Dương” như sau:

“Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 23 tháng 01 năm 2014.”

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 12 năm 2016.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái

 

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND về Quy định dạy, học thêm Ban hành: 21/01/2013 | Cập nhật: 06/03/2013

Quyết định 02/2013/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 45/2011/QĐ-UBND Ban hành: 08/03/2013 | Cập nhật: 03/04/2013