Quyết định 1995/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Danh mục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau
Số hiệu: 1995/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 17/11/2016 Ngày hiệu lực: 17/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1995/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 17 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT DANH MỤC CẮT GIẢM THỜI GIAN GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CẤP TỈNH THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH CÀ MAU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 60/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quy định thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông;

Căn cứ Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 15/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2016-2017; Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh Cà Mau;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 359/TTr-SVHTTDL ngày 14/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Danh mục cắt giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính liên thông cấp tỉnh lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Cà Mau (có danh mục kèm theo).

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Sở Tư pháp và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hồng Quân

 

DANH MỤC

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH LIÊN THÔNG CẤP TỈNH CẮT GIẢM THỜI GIAN THỰC HIỆN TRONG LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO THUỘC CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH
(Ban hành kèm theo Quyết định số:1995/QĐ-UBND ngày 17/11/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau)

1. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp thay đổi nội dung ghi trong giấy chứng nhận

- Thời gian giải quyết: Theo quy định 05 ngày làm việc, cắt giảm 01 ngày, thực hiện 04 ngày.

- Trách nhiệm giải quyết:

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và lập văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian thực hiện 02 ngày.

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trả kết quả. Thời gian thực hiện 02 ngày.

2. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng

- Thời gian giải quyết: Theo quy định 05 ngày làm việc, cắt giảm 01 ngày, thực hiện 04 ngày.

- Trách nhiệm giải quyết:

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và lập văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian thực hiện 02 ngày.

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trả kết quả. Thời gian thực hiện 02 ngày.

3. Thủ tục Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao

- Thời gian giải quyết: Theo quy định 07 ngày làm việc, cắt giảm 02 ngày, thực hiện 05 ngày.

- Trách nhiệm giải quyết:

+ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận, thẩm định hồ sơ, điều kiện tại cơ sở kinh doanh và lập văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời gian thực hiện 03 ngày.

+ Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thẩm tra hồ sơ, trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định và gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để trả kết quả. Thời gian thực hiện 02 ngày.

Quyết định 60/2015/QĐ-UBND về thành lập Chi cục Thủy lợi Ban hành: 28/10/2015 | Cập nhật: 06/11/2015