Quyết định 14/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 21/2010/QĐ-UBND về ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định ban hành
Số hiệu: 14/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Lê Hữu Lộc
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 19/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 10/07/2015

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14/2012/QĐ-UBND

Bình Định, ngày 09 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 21/2010/QĐ-UBND NGÀY 07/9/2010 CỦA UBND TỈNH VỀ ỦY QUYỀN, PHÂN CẤP VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM PHÊ DUYỆT DỰ ÁN ĐẦU TƯ, THIẾT KẾ, DỰ TOÁN VÀ QUẢN LÝ ĐẤU THẦU TRONG HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ; Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế;

Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 83/TTr-SXD ngày 25 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh Bình Định về ủy quyền, phân cấp và phân công trách nhiệm phê duyệt dự án đầu tư, thiết kế, dự toán và quản lý đấu thầu trong hoạt động xây dựng như sau:

“2. Về phân cấp

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn quyết định phê duyệt các dự án đầu tư trong phạm vi ngân sách của địa phương theo Luật Ngân sách, sau khi thông qua Hội đồng nhân dân cùng cấp.

b) Đối với dự án đề nghị được hỗ trợ theo Quyết định số 28/2010/QĐ-UBND ngày 10/12/2010 của UBND tỉnh thì phải có thỏa thuận của Sở Kế hoạch và Đầu tư trước khi phê duyệt theo nguyên tắc:

- Chủ tịch UBND thành phố Quy Nhơn phê duyệt dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 10 tỷ đồng trở xuống;

- Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn phê duyệt dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 08 tỷ đồng trở xuống;

- Chủ tịch UBND các huyện Hoài Nhơn, Phù Mỹ, Phù Cát, Tuy Phước phê duyệt dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 07 tỷ đồng trở xuống;

- Chủ tịch UBND huyện Tây Sơn phê duyệt dự án đầu tư từ 06 tỷ đồng trở xuống;

- Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân phê duyệt dự án đầu tư từ 05 tỷ đồng trở xuống;

- Chủ tịch UBND các huyện An Lão, Vân Canh, Vĩnh Thạnh phê duyệt dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 03 tỷ đồng trở xuống;

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, thị trấn phê duyệt các dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 01 tỷ đồng trở xuống, riêng đối với chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới thực hiện theo Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BNNPTNT-BKHĐT-BTC ngày 13/4/2011;

c) Đối với dự án đầu tư xây dựng thuộc nguồn vốn theo Nghị quyết 30a, vốn các huyện giáp Tây nguyên, vốn thuộc chương trình 134, 135 thì Chủ tịch UBND các huyện phê duyệt dự án đầu tư có tổng mức đầu tư từ 03 tỷ đồng trở xuống.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 21/2010/QĐ-UBND ngày 07/9/2010 của UBND tỉnh Bình Định, có hiệu lực kể từ ngày 19/5/2012.

2. Các dự án đã quyết định phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực thì thực hiện các bước tiếp theo theo quyết định này, không phải trình phê duyệt lại.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ban thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng; - Bộ KH&ĐT;
- Cục kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lãnh đạo VP, CV;
- Lưu: VT, K14 (TK.50b).

TM. UỶ BAN NHÂN DÂNTỈNH
CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc