Kế hoạch 159/KH-UBND về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân" năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn
Số hiệu: 159/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Phạm Duy Hưng
Ngày ban hành: 24/04/2018 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Dân sự, Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 159/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 24 tháng 4 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN ĐỀ ÁN “ĐẨY MẠNH PHỔ BIẾN NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA CÔNG ƯỚC QUỐC TẾ VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ VÀ PHÁP LUẬT VIỆT NAM VỀ CÁC QUYỀN DÂN SỰ, CHÍNH TRỊ CHO CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NHÂN DÂN” NĂM 2018 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 07/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” (sau đây gọi tắt là Đề án) trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án năm 2018 trên địa bàn tỉnh với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Thực hiện hiệu quả Đề án nhằm nâng cao năng lực phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị (sau đây gọi tắt là Công ước ICCPR), pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho đội ngũ những người thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại các sở, ngành, địa phương;

- Phổ biến rộng rãi nội dung Công ước ICCPR và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị tới cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hình thức, biện pháp hiệu quả, phù hợp nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trong thực hiện các quyền dân sự, chính trị.

2. Yêu cầu

- Các hoạt động đề ra phải đúng mục tiêu, sát với nội dung của Đề án, yêu cầu thực tiễn, bảo đảm tính khả thi, có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với các đối tượng của Đề án.

- Các hoạt động phải bảo đảm hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng và hiệu quả.

- Kết hợp các hoạt động của Đề án với các chương trình, đề án, kế hoạch khác đã và đang được triển khai tại địa phương để sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguồn lực.

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia thực hiện Đề án; phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan, tổ chức tham gia thực hiện Đề án.

II. CÁC HOẠT ĐỘNG VÀ PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Tổ chức biên soạn, phát hành các tài liệu phục vụ các sở, ban, ngành, địa phương phổ biến nội dung cơ bản và những quy định quan trọng của Công ước ICCPR, pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị phù hợp với các đối tượng.

Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp;

Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2018.

2. Tổ chức phổ biến sâu rộng các tài liệu do Bộ Tư pháp biên soạn đến các đối tượng thuộc phạm vi quản lý; tổ chức biên soạn các tài liệu phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị thiết thực, phù hợp với đặc thù của các sở, ngành, địa phương; hỗ trợ trang bị tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho tủ sách pháp luật tại cơ quan, đơn vị, tủ sách pháp luật xã, phường, thị trấn.

Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2018.

3. Lồng ghép trong các đợt tập huấn kiến thức pháp luật để quán triệt, phổ biến các nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị; các văn bản pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị (nhất là những quy định mới trong Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Bộ luật Tố tụng Hình sự, Luật Tiếp cận thông tin, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Trách nhiệm bồi thường của nhà nước...) cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân.

Cơ quan thực hiện: Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Thời gian thực hiện: Năm 2018.

4. Tổ chức thực hiện các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tăng thời lượng tin, bài phổ biến trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Bắc Kạn; cập nhật thường xuyên các tài liệu, tin, bài phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị.

Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp; Báo Bắc Kạn; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các sở, ban, ngành, đoàn thể có Trang thông tin điện tử.

Thời gian thực hiện: Năm 2018.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư Pháp kết quả thực hiện Kế hoạch năm 2018.

2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với Sở Tư pháp để tổ chức triển khai thực hiện những nội dung công việc có liên quan được giao tại Kế hoạch này.

3. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn việc phổ biến pháp luật về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thông qua các hoạt động truy tố, xét xử.

4. Đề nghị Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên chỉ đạo, hướng dẫn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên cấp dưới tích cực vận động nhân dân tự giác tìm hiểu, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị kết hợp với đẩy mạnh việc giám sát hoạt động thi hành pháp luật về quyền dân sự, chính trị của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức; kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm: Xây dựng Kế hoạch và tổ chức triển khai Đề án trên địa bàn, bố trí nguồn kinh phí từ ngân sách hằng năm để thực hiện Đề án tại địa phương.

IV. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN, BÁO CÁO

Báo cáo định kỳ 06 tháng, năm về tình hình, kết quả thực hiện Đề án năm 2018 của các cơ quan, đơn vị, địa phương gửi về Sở Tư pháp (trong báo cáo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tư pháp. Thời điểm báo cáo: Báo cáo 06 tháng gửi trước ngày 30 tháng 5 năm 2018; báo cáo năm gửi trước ngày 30 tháng 11 năm 2018.

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN

1. Kinh phí thực hiện Đề án được bố trí trong kế hoạch ngân sách hàng năm cho các cơ quan, địa phương theo phân cp ngân sách nhà nước hiện hành và huy động từ sự đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

2. Kinh phí thực hiện Đề án tại cấp tỉnh được bố trí trong kế hoạch ngân sách của Sở Tư pháp năm 2018.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn./.

 

 

Nơi nhận:
Gửi bản giấy
- Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh (chưa có TDOffice);
- Phòng Tư pháp các huyện, thành phố;
Gửi bản điện tử:
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- CVP, PCVP (ô
. Thất);
- Lưu: VT, NCKSTT.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Duy Hưng