Quyết định 889/QĐ-UBND năm 2016 về thành lập Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh Gia Lai
Số hiệu: 889/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 01/12/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 889/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BỘ PHẬN TIẾP NHẬN VÀ TRẢ KẾT QUẢ TẬP TRUNG CỦA TỈNH GIA LAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 16/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2020;

Căn cứ Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 13/6/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 04/01/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh; Quyết định số 442/QĐ-UBND ngày 01/7/2016 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 882/QĐ-UBND ngày 30/11/2016 của UBND tỉnh về ban hành Đề án triển khai thí điểm mô hình tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Bộ phận tiếp nhận và trkết quả tập trung của tỉnh Gia Lai (viết gọn là Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung) như sau:

1. Vị trí, chức năng:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung do UBND tỉnh thành lập, đặt tại tầng 1 Trụ sở liên cơ quan (s17, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai), giao Sở Thông tin và Truyền thông quản lý trực tiếp về tổ chức và hoạt động.

Bộ phận tiếp nhận và trkết quả tập trung là đầu mối chịu trách nhiệm thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, luân chuyển, theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ hành chính và nhận kết quả để chuyển trả cho cá nhân, tổ chức đề nghị giải quyết các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 05 sở (Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; Sở Công thương; Sở Thông tin và Truyền thông).

2. Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Hướng dẫn cá nhân, tổ chức đến giao dịch giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung;

- Niêm yết công khai các TTHC theo quy định;

- Tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông;

- Luân chuyển hồ sơ đến các bộ phận chuyên môn thuộc các sở, ngành và cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm xử lý theo quy định;

- Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ để đôn đốc cơ quan, người có trách nhiệm giải quyết hồ sơ; giải đáp, cung cấp thông tin về việc xử lý hồ sơ cho cá nhân, tổ chức và các cơ quan liên quan khi được yêu cầu;

- Nhận kết quả giải quyết từ các sở, ban, ngành;

- Trả kết quả và thu phí, lệ phí (nếu có) theo quy định;

- Tổ chức khảo sát ý kiến của khách hàng đối với các dịch vụ hành chính đã được cung cấp;

- Phối hợp các sở, ngành, đơn vị có liên quan tiếp nhận, tiếp thu các ý kiến đóng góp của tổ chức, cá nhân liên quan đến chất lượng giải quyết TTHC, các ý kiến phản ánh, góp ý đơn giản hóa TTHC;

- Từng bước liên kết tối đa các giao dịch hành chính tới cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh;

- Quản lý tài sản tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung theo quy định;

- Quản lý công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung về việc chấp hành nội quy, quy chế, quy trình, thời gian làm việc, mối quan hệ phối hp công tác; định kỳ hàng năm có phiếu nhận xét, đánh giá đối với từng công chức để gửi cho sở trực tiếp quản lý công chức làm cơ sở để xem xét, đánh giá.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức, nhân sự:

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung có Trưởng Bộ phận và 05 công chức thực hiện việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC.

- Trưởng Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung do 01 Lãnh đạo cấp phòng của Sở Thông tin và Truyền thông kiêm nhiệm (do Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông quyết định phân công nhiệm vụ).

- 05 công chức của 05 sở (Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Xây dựng; Sở Văn hóa, thể thao và du lịch; Sở Công thương) được điều động để thực hiện việc tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung.

- Căn cứ Đề án triển khai thí điểm mô hình tổ chức, hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung của tỉnh đã được UBND tỉnh phê duyệt và tình hình thực tế, Trưởng Bộ phận phân công nhiệm vụ cụ thể cho các công chức tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung.

Điều 3. Chế đ chính sách:

Công chức làm việc tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung được hưởng các chế độ, chính sách về tiền lương, phụ cấp và các chế độ, chính sách có liên quan theo quy định hiện hành.

Điều 4. Kinh phí hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập trung được ngân sách cấp trong tổng kinh phí hoạt động của Sở Thông tin và Truyền thông.

Điều 5. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Bộ Nội vụ:
- TT. T
nh uỷ; TT. HĐND tỉnh;
- CT và các PCT. UBND tỉnh;
- Ủ
y ban MTTQVN và các Đoàn thể tnh;
- Cổng thông tin điện tử của t
nh;
- Trang thông tin điện tử Sở Nội vụ;
- Báo Gia Lai; Đài PTTH t
nh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành

 

 

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2018 về công tác phòng, chống thiên tai Ban hành: 18/06/2018 | Cập nhật: 19/06/2018