Quyết định 2746/QĐ-UBND bổ sung chợ vào Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016
Số hiệu: 2746/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Thị Thìn
Ngày ban hành: 25/07/2016 Ngày hiệu lực: 25/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Không còn phụ hợp
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2746/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BỔ SUNG CHỢ VÀO KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ, KINH DOANH, KHAI THÁC CHỢ TỈNH THANH HÓA NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về quản lý và phát triển chợ; Nghị định số 114/2009/NĐ-CP ngày 23/12/2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 02/2003/NĐ-CP ngày 14/01/2003 của Chính phủ về quản lý và phát triển chợ;

Căn cứ Quyết định số 4508/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về quy trình chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 606/QĐ-UBND ngày 06/3/2014 của Chủ tịch UBND tnh về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh phát triển hệ thống chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”;

Căn cứ Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc Phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Công Thương tại Tờ trình số 651/TTr-SCT ngày 19/7/2016 về việc bổ sung chợ vào Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung 04 chợ vào Kế hoạch chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa năm 2016.

( Phụ lục chi tiết kèm theo)

Điều 2. Giao Sở Công Thương; UBND huyện Quảng Xương, UBND huyện Cẩm Thủy căn cứ các quy định hiện hành của Nhà nước và Quyết định số 4508/2012/QĐ-UBND ngày 28/12/2012 của UBND tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các bước chuyển đổi mô hình quản lý, kinh doanh, khai thác chợ theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương, Chtịch UBND huyện Quảng Xương, Chủ tịch UBND huyện Cẩm Thủy, các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi chợ cấp tỉnh, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- NĐiều 3 Quyết định t/h);
- CT UBND t
nh (để b/c);
- Lưu: VT,
KTTC (VA20703).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thị Thìn

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CÁC CHỢ BỔ SUNG VÀO KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI MÔ HÌNH QUẢN LÝ, KINH DOANH, KHAI THÁC CHỢ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THANH HÓA NĂM 2016
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2746/QĐ-UBND ngày 25/7/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh)

Stt

Tên ch

Địa chỉ

Hạng ch

Hình thức chuyển đi

Ghi chú

1

2

3

Giao

Đấu thầu

I

Huyện Quảng Xương

 

 

 

 

 

 

 

1

Chợ Quảng Thạch

Xã Quảng Lựu

 

 

x

x

 

Xã bãi ngang theo Quyết định số 539/QĐ-TTg ngày 01/4/2014 của Thtướng Chính ph.

2

Ch Đình

Xã Quảng Lộc

 

 

x

 

x

 

II

Huyện Cẩm Thủy

 

 

 

 

 

 

 

I

ChCẩm Vân

Cẩm Vân

 

 

x

x

 

Xã miền núi theo Quyết định số 447/QĐ-UBDT ngày 19/9/2013 của Bộ Trưởng Chủ nhiệm Ủy ban dân tộc.

2

Chợ Cẩm Ngọc

Xã Cẩm Ngọc

 

 

x

x

 

 

Nghị định 02/2003/NĐ-CP về phát triển và quản lý chợ Ban hành: 14/01/2003 | Cập nhật: 22/02/2013