Quyết định 2523/QĐ-UBND bổ sung kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đạ Tẻh, Đơn Dương và Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng
Số hiệu: 2523/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lâm Đồng Người ký: Nguyễn Văn Yên
Ngày ban hành: 15/11/2016 Ngày hiệu lực: 15/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2523/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 15 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2016 CÁC HUYỆN ĐẠ TẺH, ĐƠN DƯƠNG VÀ ĐỨC TRỌNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung kế hoạch giao đất, cho thuê đất trong kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của các huyện Đạ Tẻh (đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 22/3/2016), huyện Đơn Dương (đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 26/4/2016) và huyện Đức Trọng (đã được UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định số 749/QĐ-UBND ngày 07/4/2016), như sau:

Số thứ tự

Hạng mục

Địa điểm

Diện tích (ha)

Hiện trạng đất đang sử dụng

1

Trường mầm non Đạ Pal

Xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh

0,34

Đất phi nông nghiệp

2

Nút giao thông (Vòng xoay Đạ Kho)

Xã Đạ Kho, huyện Đạ Tẻh

0,28

Đất sản xuất nông nghiệp và phi nông nghiệp

3

Trường mầm non Hoa Sen

Xã Quốc Oai, huyện Đạ Tẻh

0,10

Đất sản xuất nông nghiệp

4

Xây dng các công trình cơ sở hạ tầng, vườn ươm thuộc dự án quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng (DNTN Toàn Xá)

Xã An Nhơn, huyện Đạ Tẻh

2,20

Đất rừng sản xuất

5

Dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng (Công ty CP xây dựng khai thác khoáng sản Hoàng Phát

Xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh

3,85

Đất phi nông nghiệp

6

Giáo xứ Tu Tra

Xã Tu Tra, huyện Đơn Dương

0,30

Đất sản xuất nông nghiệp

7

Công ty cổ phần thương mại Lâm Đồng

Thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương

0,12

Đất phi nông nghiệp

8

Hội thánh tin lành Việt Nam (MN) - Chi hội Đà Loan

Xã Đà Loan, huyện Đức Trọng

0,13

Đất sản xuất nông nghiệp

9

Tuyến đường dây điện 110kV đấu nối nhà máy thủy điện Đa Dâng 3 (Công ty cổ phần thủy điện Đa Dâng 3)

Xã Ninh Gia, huyện Đức Trọng

7,92

Đất sản xuất nông nghiệp

2. Các nội dung khác tại các Quyết định số 634/QĐ-UBND ngày 22/3/2016, số 876/QĐ-UBND ngày 26/4/2016 và số 749/QĐ-UBND ngày 07/4/2016 của UBND tỉnh không thay đổi.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Chủ tịch UBND các huyện Đạ Tẻh, Đơn Dương và Đức Trọng và thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, TTHĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- TTHU, TTHĐND huyện Đạ Tẻh, Đơn Dương và Đức Trọng;
- Phòng TN&MT các huyện Đạ Tẻh, Đơn Dương và Đức Trọng;
- Lãnh đạo VPUBND t
nh;
- Lưu: VT, ĐC, TC, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Nghị định 43/2014/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Đất đai Ban hành: 15/05/2014 | Cập nhật: 23/05/2014