Quyết định 10/2012/QĐ-UBND về Quy định chức danh, mức phụ cấp, chế độ, chính sách, mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
Số hiệu: 10/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Lê Phước Thanh
Ngày ban hành: 29/05/2012 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 10/2012/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 29 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀ CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, MỨC KHOÁN KINH PHÍ CHI TRẢ PHỤ CẤP CHO NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; Nghị định số 73/2009/NĐ-CP ngày 07/9/2009 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã; Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01/6/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ; Nghị định số 159/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về phân loại các đơn vị hành chính xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết số 157/2010/NQ-HĐND ngày 22/4/2010 và Nghị quyết số 30/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều tại Nghị quyết số 157/2010/NQ-HĐND ngày 22 tháng 4 năm 2010 của HĐND tỉnh về chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm; mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách xã, phường, thị trấn và ở thôn, khối phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 187/TTr-SNV ngày 23/3/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức danh, mức phụ cấp, chế độ, chính sách, mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 09/2010/QĐ-UBND ngày 08/6/2010 của UBND tỉnh Quy định về chức danh, mức phụ cấp, phụ cấp kiêm nhiệm và một số chế độ chính sách đối với những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Phước Thanh

 

QUY ĐỊNH

VỀ CHỨC DANH, MỨC PHỤ CẤP, CHẾ ĐỘ, CHÍNH SÁCH, MỨC KHOÁN KINH PHÍ CHI TRẢ PHỤ CẤP CHO NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN VÀ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2012/QĐ-UBND ngày 29 tháng 5 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam)

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

Quy định này điều chỉnh về chức danh, mức phụ cấp, chế độ, chính sách, mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã) và những người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố (sau đây gọi chung là thôn) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Điều 2. Chức danh những người hoạt động không chuyên trách

1. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã gồm các chức danh sau:

a) Khối Đảng:

- Trưởng Ban Tuyên giáo hoặc người phụ trách công tác Ban Tuyên giáo;

- Trưởng Ban Tổ chức hoặc người phụ trách công tác Ban Tổ chức;

- Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra hoặc người phụ trách công tác Ủy ban kiểm tra;

- Trưởng Ban Dân vận hoặc người phụ trách công tác Ban Dân vận;

- Người phụ trách công tác Văn phòng Đảng ủy. b) Khối chính quyền:

- Phó Trưởng Công an (nơi chưa bố trí lực lượng Công an chính quy);

- Phó Chỉ huy trưởng Quân sự;

- Người phụ trách công tác văn phòng - nội vụ - thi đua - tôn giáo - dân tộc;

- Phó Trưởng Ban Nông nghiệp;

- Người phụ trách công tác kế hoạch - giao thông - thủy lợi - nông, lâm, ngư, diêm nghiệp, khuyến nông, khuyến lâm;

- Người phụ trách công tác gia đình và trẻ em;

- Thủ quỹ - văn thư - lưu trữ;

- Người phụ trách đài truyền thanh;

- Người phụ trách công tác văn hóa - thể dục, thể thao. c) Khối Mặt trận và các đoàn thể:

- Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;

- Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ;

- Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh;

- Phó Chủ tịch Hội Nông dân;

- Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

- Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ;

- Chủ tịch Hội Người Cao tuổi;

2. Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn gồm các chức danh sau:

- Bí thư Chi bộ;

- Trưởng thôn;

- Trưởng Ban Công tác Mặt trận;

- Phó Trưởng thôn kiêm Thôn Đội trưởng;

- Công an viên.

Điều 3. Số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn

1. Số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được thực hiện theo Điều 13, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

2. Đối với các xã loại 1, loại 2, xã phức tạp về quốc phòng an ninh và xã trọng điểm về an ninh trật tự có thể bố trí thêm chức danh Phó Trưởng Công an, Phó Chỉ huy trưởng Quân sự nhưng không quá 02 người cho mỗi chức danh và không vượt quá số lượng quy định tại Điều 13, Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ.

3. Số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở thôn được bố trí tối đa không quá 05 người.

Chương II

MỨC PHỤ CẤP HẰNG THÁNG ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH

Điều 4. Mức phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã

Mức phụ cấp hằng tháng của những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã bằng hệ số 1,0 so với mức lương tối thiểu chung. Ngoài ra, ngân sách tỉnh hỗ trợ phụ cấp thêm bằng hệ số 0,5 so với mức lương tối thiểu chung đối với chức danh Phó Trưởng Công an và chức danh Phó Chỉ huy Trưởng Quân sự; hỗ trợ phụ cấp thêm bằng hệ số 0,3 so với mức lương tối thiểu chung đối với các chức danh còn lại được qui định tại khoản 1 Điều 2 Quy định này.

Điều 5. Mức phụ cấp hằng tháng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn

1. Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn:

Bí thư Chi bộ được hưởng phụ cấp bằng hệ số 0,8; Trưởng thôn được hưởng phụ cấp bằng hệ số 0,75; Phó Trưởng thôn kiêm Thôn Đội trưởng, Trưởng ban Công tác Mặt trận được hưởng phụ cấp bằng hệ số 0,65 so với mức lương tối thiểu chung. Riêng chức danh Công an viên được hưởng mức phụ cấp bằng hệ số 0,9 so với mức lương tối thiểu chung.

2. Đối với các chức danh khác ở thôn:

Phó Bí thư chi bộ, Chi hội trưởng Hội phụ nữ, Chi hội trưởng Hội Nông dân, Chi hội trưởng Hội Cựu chiến binh và Bí thư Đoàn thanh niên được hưởng phụ cấp hằng tháng bằng hệ số 0,3 so với mức lương tối thiểu chung.

Điều 6. Chế độ thu hút cán bộ về công tác ở cấp xã và ở thôn

1. Để khuyến khích, thu hút người có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ công tác tại cơ sở, đồng thời tạo cán bộ dự nguồn cho đội ngũ cán bộ, công chức ở cấp xã, đối với người có trình độ đại học, cao đẳng ngoài mức phụ cấp hằng tháng ngân sách địa phương hỗ trợ thêm cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, còn được hỗ trợ thêm như sau:

- Người có trình độ đại học được hỗ trợ thêm 0,5 so với mức lương tối thiểu chung;

- Người có trình độ cao đẳng được hỗ trợ thêm 0,3 so với mức lương tối thiểu chung;

* Người được hưởng phụ cấp tăng thêm theo trình độ phải thỏa mãn điều kiện về tuổi đời (không quá 40 tuổi) và chỉ được hưởng tối đa không quá 05 năm kể từ ngày nhận công tác.

2. Khi Nhà nước điều chỉnh mức lương tối thiểu chung thì đối tượng quy định tại Điều 4, Điều 5 và khoản 1 Điều này được điều chỉnh tương ứng.

3. UBND các huyện, thành phố căn cứ quy định về số lượng và các chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn nêu trên; đồng thời căn cứ vào kết quả phân loại xã đã được cấp có thẩm quyền quyết định và tình hình thực tế của từng địa phương để hướng dẫn việc bố trí, kiêm nhiệm chức danh cho phù hợp, bảo đảm các lĩnh vực công tác ở địa phương đều có chức danh đảm nhiệm và không vượt quá số lượng quy định.

Chương III

MỨC PHỤ CẤP KIÊM NHIỆM CHỨC DANH

Điều 7. Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh ở cấp xã

1. Cán bộ, công chức ở cấp xã kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn mà giảm được 01 (một) người trong số lượng quy định tại Điều 3 Quy định này thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

2. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn mà giảm được 01 (một) người trong số lượng quy định tại Điều 3 Quy định này thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp hiện hưởng.

3. Phụ cấp kiêm nhiệm chức danh không dùng để tính đóng Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.

Điều 8. Mức phụ cấp kiêm nhiệm chức danh ở thôn

1. Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn kiêm nhiệm chức danh những người hoạt động không chuyên trách ở thôn theo quy định tại khoản 2, Điều 2 mà giảm được 01 (một) người trong số lượng quy định tại khoản 3, Điều 3 Quy định này thì được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm bằng 50% mức phụ cấp hiện hưởng.

2. Trường hợp kiêm nhiệm 02 chức danh trở lên quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 7 và khoản 1 Điều này thì chỉ được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm của chức danh có mức phụ cấp cao nhất.

3. Phó Trưởng thôn kiêm Thôn Đội trưởng được hưởng mức phụ cấp kiêm nhiệm bằng 20% mức phụ cấp hiện hưởng.

4. Chức danh Công an viên không bố trí kiêm nhiệm.

Chương IV

CHẾ ĐỘ ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG VÀ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM Y TẾ ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ VÀ Ở THÔN

Điều 9. Chế độ đào tạo, bồi dưỡng đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn

Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn được đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, chính trị phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ hiện đang đảm nhận; khi được cử đi đào tạo, bồi dưỡng được hưởng chế độ theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ và các quy định khác hiện hành của Nhà nước.

Điều 10. Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn

1. Những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được thực hiện chế độ Bảo hiểm xã hội tự nguyện, Bảo hiểm y tế theo Quy định tại Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 19/ 01/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam.

2. Những người hoạt động không chuyên trách ở thôn được thực hiện chế độ Bảo hiểm y tế tự nguyện theo Quy định tại Quyết định số 02/2010/QĐ-UBND ngày 19/01/2010 của UBND tỉnh Quảng Nam.

Chương V

MỨC KHOÁN KINH PHÍ VÀ KINH PHÍ THỰC HIỆN PHỤ CẤP TĂNG THÊM

Điều 11. Mức khoán kinh phí

1. Mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp cho những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã được tính trên cơ sở số lượng người được bố trí tối đa theo từng loại xã, nhân với hệ số 1,0 mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định cộng với phần kinh phí hỗ trợ tăng thêm theo trình độ.

2. Mức khoán kinh phí chi trả phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở thôn được tính trên cơ sở tổng hệ số phụ cấp của các chức danh quy định tại khoản 1, Điều 5 Quy định này nhân với mức lương tối thiểu chung do Chính phủ quy định.

Điều 12. Kinh phí thực hiện phụ cấp tăng thêm so với Nghị định 92/2009/NĐ-CP

1. Đối với các huyện miền núi: Ngân sách tỉnh bảo đảm 100%;

2. Đối với các huyện thành phố, đồng bằng:

- Ngân sách tỉnh bảo đảm: 70%;

- Ngân sách huyện bảo đảm: 30%.

Chương VI

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13. Thời gian thực hiện

Thời gian thực hiện được áp dụng kể từ ngày 01/01/2012.

Điều 14. Trách nhiệm thi hành

1. Các Sở Nội vụ, Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn và theo dõi, giám sát việc tổ chức thực hiện Quy định này.

2. Sở Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, tham mưu UBND tỉnh phân bổ nguồn kinh phí cho các huyện, thành phố để đảm bảo thực hiện việc chi trả phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn; theo dõi, hướng dẫn quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng quy định.

3. Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện thống nhất Quy định này trên địa bàn tỉnh theo số lượng cán bộ quy định nêu trên và số lượng thôn, tổ dân phố hiện có.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan kịp thời phản ánh về Sở Nội vụ để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết./.

Nghị định 58/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ Ban hành: 01/06/2010 | Cập nhật: 04/06/2010

Nghị định 73/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Pháp lệnh Công an xã Ban hành: 07/09/2009 | Cập nhật: 10/09/2009