Nghị quyết 26/2016/NQ-HĐND về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 33/2011/NQ-HĐND và 11/NQ-HĐND quy định chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016
Số hiệu: 26/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 01/08/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 26/2016/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC TIẾP TỤC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 33/2011/NQ-HĐND NGÀY 18 THÁNG 8 NĂM 2011 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA XI VÀ NGHỊ QUYẾT SỐ 11/NQ-HĐND NGÀY 26 THÁNG 7 NĂM 2013 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ, ĐỊNH MỨC CHI PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP TỈNH BÌNH ĐỊNH KHÓA XI, NHIỆM KỲ 2011-2016

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 25/TTr-TTHĐND ngày 15 tháng 7 năm 2016 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 8 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26/7/2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, định mức chi phục vụ hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Bình Định khóa XI, nhiệm kỳ 2011-2016 và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí thông qua việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33/2011/NQ-HĐND ngày 18 tháng 8 năm 2011 và Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 26 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI cho đến khi Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2016-2021 ban hành Nghị quyết mới thay thế.

Điều 2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Định tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Điều 3. Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 2 thông qua ngày 22 tháng 7 năm 2016./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng