Chỉ thị 10/CT-CTUBND năm 2017 thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm học 2017-2018 của ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Hưng Yên
Số hiệu: 10/CT-CTUBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Hưng Yên Người ký: Nguyễn Văn Phóng
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: 17/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Hưng Yên, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM HỌC 2017 - 2018 CỦA NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH HƯNG YÊN

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Chỉ thị số 2699/CT- BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2017- 2018 của ngành giáo dục;

Căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm như sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 19/5/2014 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 30- CTr/TU ngày 20/3/2014 của Tỉnh uỷ thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kế hoạch số 321/KH-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh thực hiện Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo Hưng Yên giai đoạn 2016-2020, một số định hướng đến năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVIII.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố tập trung quán triệt, chỉ đạo toàn ngành triển khai kịp thời, có hiệu quả Chỉ thị số 2699/CT-BGDĐT ngày 08/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đồng thời thực hiện tốt các nội dung:

- Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, tăng cường nền nếp, kỷ cương, dân chủ trong nhà trường; xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; tập trung nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học và trình độ đào tạo; quan tâm phát triển phẩm chất, năng lực người học; chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh, sinh viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị; giáo dục, bồi dưỡng ý thức trách nhiệm, năng lực và hiệu quả công tác cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Giáo dục mầm non tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm. Giáo dục phổ thông tập trung đổi mới phương thức dạy học; chú trọng việc học đi đôi với hành, giáo dục nhà trường gắn với giáo dục gia đình và cộng đồng; khắc phục tình trạng dạy thêm, học thêm trái quy định và tình trạng lạm thu. Giáo dục thường xuyên thực hiện đa dạng hóa nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng đáp ứng nhu cầu học tập suốt đời của người dân, góp phần xây dựng xã hội học tập.

- Rà soát mạng lưới trường lớp, cơ sở vật chất tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh, giảm tải số học sinh/lớp, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các em học sinh thuộc diện khó khăn được đến trường. Yêu cầu phải bảo đảm đủ phòng học, trang thiết bị phục vụ dạy và học; đảm bảo an toàn cho cán bộ, giáo viên, học sinh, tuyệt đối không được để cơ sở vật chất bị hư hỏng ảnh hưởng đến dạy và học trong năm học mới.

- Tăng cường việc tập huấn, bồi dưỡng, đào tạo, đào tạo lại đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới. Triển khai chuẩn nghề nghiệp giáo viên phổ thông, chuẩn hiệu trưởng trường phổ thông; quản lý và sắp xếp đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý theo chuẩn đảm bảo chất lượng, hiệu quả công việc.

- Đẩy mạnh công tác phân luồng và định hướng nghề nghiệp cho học sinh phổ thông; nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng đồng bộ, hiện đại, đảm bảo an toàn thông tin mạng. Tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ, năng lực đội ngũ giáo viên dạy ngoại ngữ, đặc biệt là đội ngũ giáo viên phổ thông đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình ngoại ngữ hệ 10 năm; tăng cường hợp tác quốc tế trong giáo dục và đào tạo, mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác quốc tế trong công tác bồi dưỡng đội ngũ giáo viên của tỉnh.

- Đẩy mạnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo; tăng quyền chủ động của nhà trường trong việc thực hiện kế hoạch giáo dục đi đôi với việc nâng cao năng lực quản lý nhà trường của đội ngũ cán bộ quản lý. Đổi mới cơ chế quản lý các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, trước hết là việc giao quyền chủ động xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường. Đẩy mạnh thực hiện dân chủ trong trường học gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở giáo dục.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giáo dục các cấp; nâng cao hiệu quả hoạt động thanh tra, kiểm tra nội bộ của các cơ sở giáo dục. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả các kỳ thi, cuộc thi; thực hiện nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi thi, chấm thi. Đẩy mạnh công tác kiểm định giáo dục; tăng cường công tác tự đánh giá và đánh giá ngoài các cơ sở giáo dục.

Căn cứ vào tình hình thực tiễn, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai đến các cơ sở giáo dục, đào tạo và hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm năm học.

3. Các sở, ban, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc bảo đảm các điều kiện thực hiện nhiệm vụ năm học.

4. Các Huyện, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh tổng hợp chung tay xây dựng xã hội học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.

5. Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện vai trò quản lý nhà nước theo thẩm quyền thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch về giáo dục đào tạo triển khai trên địa bàn và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học.

6. Đề nghị Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể tỉnh quan tâm tạo mọi điều kiện thuận lợi và huy động sức mạnh tổng hợp toàn xã hội chung tay xây dựng xã hội học tập, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2017-2018.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Hiệu trưởng các trường, cơ sở giáo dục đào tạo trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm quán triệt, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nội dung của chỉ thị này; đồng thời xây dựng kế hoạch cụ thể của đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2017 - 2018; tổng hợp tình hình thực hiện báo cáo UBND tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phóng

 

 

Kế hoạch 63/KH-UBND thực hiện công tác đối ngoại năm 2018 Ban hành: 05/03/2018 | Cập nhật: 11/04/2018

Kế hoạch 63/KH-UBND về triển khai công tác pháp chế năm 2020 Ban hành: 06/01/2020 | Cập nhật: 19/03/2020