Kế hoạch 321/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020
Số hiệu: 321/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: 17/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Hình sự, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 321/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM ĐẾN NĂM 2020

Thực hiện Kế hoạch số 208/KH-BCĐ ngày 11/7/2017 của Ban Chỉ đạo 138/CP về thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm đến năm 2020, Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC TIÊU

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức phòng, chống tội phạm; nâng cao ý thức, trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của các cấp, các ngành, các tổ chức xã hội và nhân dân trong phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh chống tội phạm, vi phạm pháp luật.

2. Huy động mọi nguồn lực và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội trong việc phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm, bảo đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.

3. Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ vào nội dung kế hoạch, xác định rõ trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống tội phạm quyết liệt, thiết thực và hiệu quả.

II. NỘI DUNG VÀ PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Công tác tham mưu, chỉ đạo

1.1. Nội dung

a, Ban hành Kế hoạch chỉ đạo các ngành, địa phương thực hiện công tác phòng, chống tội phạm; phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người hàng năm.

b, Lồng ghép việc thực hiện Chương trình phòng, chống tội phạm với Nghị quyết của Tỉnh ủy, chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

c, Triển khai, thực hiện các nội dung đề án về công tác phòng, chống tội phạm tại địa phương mà được các Bộ, ngành xây dựng, phê duyệt.

1.2. Phân công thực hiện

- Công an tỉnh là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 138 tỉnh triển khai, thực hiện và tham mưu cho UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 138 tỉnh văn bản chỉ đạo các nội dung trên.

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể là Thành viên Ban Chỉ đạo 138 tỉnh và UBND các huyện, thành phố phối hợp thực hiện.

2. Công tác phòng ngừa tội phạm

2.1. Nội dung

a, Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch số 56-KH/TU ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Ban Bí thư về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới"; Chương trình số 346/CTr-CAT-MTTQ ngày 18/2/2014 của Công an tỉnh và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTW ngày 01 tháng 8 năm 2013 giữa Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên với Bộ Công an về "Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới".

b, Tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa bàn cơ sở đnâng cao nhận thức, trách nhiệm của nhân dân trong phòng, chống tội phạm, nhất là kỹ năng và trách nhiệm phòng ngừa, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm cho các lực lượng phòng, chống tội phạm ở cơ sở và người dân.

c, Duy trì, xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về phong trào toàn dân phòng, chống tội phạm ở cơ sở hoạt động có hiệu quả.

d, Các cơ quan truyền thông tại địa phương xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, các tin, bài, phóng sự, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tội phạm.

đ, Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực quản lý nhà nước trên các lĩnh vực gồm: Kinh tế, văn hóa, xã hội, đặc biệt là lĩnh vực quản lý tài chính, ngân hàng, xây dựng cơ bản, đất đai, khoáng sản, môi trường, cư trú, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện...không để tội phạm lợi dụng hoạt động.

2.2. Phân công thực hiện

- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, ban, ngành có liên quan tổ chức thực hiện các nhiệm vụ tại điểm a, b, c, mục 2.1.

- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn ththực hiện nhiệm vụ tại điểm d, mục 2.1.

- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thực hiện nhiệm vụ tại điểm đ, mục 2.1.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ trên theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị địa phương.

3. Công tác đấu tranh chống tội phạm

3.1. Nội dung

a, Thực hiện các kế hoạch, biện pháp nghiệp vụ điều tra (xác định tuyến, địa bàn, lĩnh vực, hệ, loại đối tượng đấu tranh), đưa vào diện quản lý nghiệp vụ các đối tượng có tiền án, tiền sự, có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm tội...để có kế hoạch tập trung đấu tranh.

b, Mở các đt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm và các kế hoạch chuyên đề bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ ln của dân tộc, các sự kiện chính trị, xã hội của cả nước và địa phương.

c, Tiếp nhận, xử lý tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố; tổ chức thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật.

d, Đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, nhất là các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng, các vụ án tham nhũng, kinh tế, hình sự nguy hiểm, ma túy lớn và phối hợp tổ chức xét xử án điểm hoặc lưu động nhằm răn đe tội phạm.

đ, Tổ chức sơ kết, tổng kết, hội nghị, hội thảo, giao ban rút kinh nghiệm việc chỉ đạo, tổ chức điều tra, giải quyết các vụ án lớn, phức tạp.

3.2. Phân công thực hiện

- Công an tỉnh phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện nhiệm vụ tại các điểm a, b, đ, mục 3.1.

- Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp phối hợp với lực lượng Công an thực hiện nhiệm vụ tại điểm c, d, mục 3.1.

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện các nhiệm vụ trên theo chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương.

4. Công tác phổ biến pháp luật

Sở Tư pháp phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho nhân dân và quán triệt, tập huấn chuyên sâu cho đội ngũ cán bộ ở các đơn vị có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm về những quy định mới trong các văn bản pháp luật.

5. Kin toàn Ban Chỉ đo và kinh phí thực hiện

5.1. Nội dung

a, Kiện toàn Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (khi có thay đổi về nhân sự), sửa đổi quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo cho phù hợp.

b, Nguồn kinh phí đảm bảo thực hiện Kế hoạch này do Trung ương phân bổ (nếu có) và các nguồn kinh phí hp pháp khác.

5.2. Phân công thực hiện

- Công an tỉnh phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện nhiệm vụ tại điểm a, mục 5.1.

- Sở Tài chính, Công an tỉnh phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan thực hiện nhiệm vụ tại điểm b, mục 5.1.

III. T CHỨC THỰC HIỆN

1. Căn cứ vào nội dung Kế hoạch này và chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai, thực hiện và gửi về Ban Chỉ đạo 138 tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 25 tháng 8 năm 2017. Định kỳ xây dựng báo cáo (quý, 6 tháng, 1 năm, đột xuất) gửi về Cơ quan thường trực (qua phòng Tham mưu Công an tỉnh).

2. Giao Công an tỉnh phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh giúp Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và tập hợp báo cáo gửi Ban Chỉ đạo 138 của Chính phủ theo quy định./.

 


Nơi nhận:
- C42- Bộ Công an;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể là Thành viên BCĐ 138 tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- PVPNC;
- PV11- Công an t
nh;
- Lưu: VT, Hoàng (ĐT
ử).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lý Thái Hải

 

Hiện tại không có văn bản nào liên quan.