Quyết định 38/2017/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 10/2010/QĐ-UBND
Số hiệu: 38/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Trần Vĩnh Tuyến
Ngày ban hành: 21/08/2017 Ngày hiệu lực: 01/09/2017
Ngày công báo: 15/09/2017 Số công báo: Từ số 91 đến số 92
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tài sản công, nợ công, dự trữ nhà nước, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 10/08/2018

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2017/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 10/2010/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 02 NĂM 2010 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 3 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Công văn số 6702/STC-CS ngày 21 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay sửa đổi nội dung điểm c khoản 1 Điều 2 tại Bản quy định về phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội được ngân sách nhà nước đảm bảo kinh phí hoạt động được ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-UBND ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Ủy ban nhân dân thành phố như sau:

“c) Phương tiện vận tải, máy móc, trang thiết bị làm việc, hàng hóa, dịch vụ và các tài sản khác theo quy định của pháp luật”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện và thủ trưởng các đơn vị sử dụng tài sản nhà nước chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục Kiểm tra văn bản-B
Tư pháp;
- Thường trực HĐND.TP;
- TTUB: CT, PCT/KT;
- VPUB: PVP/KT;
- Phòng KT;
- Lưu: VT, (KT/Cg) An.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Vĩnh Tuyến