Quyết định 3403/QĐ-UBND về thành lập Hội đồng thẩm định xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Số hiệu: 3403/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 28/11/2016 Ngày hiệu lực: 28/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3403/QĐ-UBND

Tĩnh, ngày 28 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2016 TẠI CÁC CƠ QUAN, ĐƠN VỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quỵết định số 1294/QĐ-BNV ngày 03/12/2012 của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Đ án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, y ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”;

Căn cQuyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 của UBND tỉnh ban hành Bộ chỉ số đánh giá cải cách hành chính và Quy chế xác định chỉ s cải cách hành chính tại các sở, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch số 396/KH-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh về việc triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2016 tại các s, ban, ngành; UBND cấp huyện và UBND cấp xã;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Văn bản số 1278/SNV-CCHC ngày 22/11/2016 (sau khi thống nhất với các cơ quan liên quan),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng thm định xác định Ch scải cách hành chính năm 2016 tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (sau đây viết tắt là Hội đồng thm định), gồm các thành viên có tên sau đây:

1. Ông Đặng Quốc Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Chủ tịch Hội đồng;

2. Bà Phan Thị Tố Hoa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ: Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng;

3. Ông Bùi Đắc Thế, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông: Phó Chủ tịch Hội đồng;

4. Ông Văn Đình Minh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp: Phó Chủ tịch Hội đồng;

5. Ông Nguyễn Đức Quang, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ: Thành viên;

6. Bà Phùng Thị Nguyệt, Phó Giám đốc Sở Tài chính: Thành viên;

7. Ông Trần Đình Trung, Trưởng phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ: Thành viên;

8. Ông Lê Văn Dũng, Trưởng phòng Quản lý Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông: Thành viên;

9. Ông Nguyễn Đình Tuấn, Trưởng phòng Kiểm soát thủ tục hành chính, Sở Tư pháp: Thành viên;

10. Bà Trần Thị Hải Giang, Trưởng phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Sở Tư pháp: Thành viên;

11. Ông Bùi Phong An, Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ: Thành viên;

12. Bà Phan Thị Hồng Trang, Phó Trưởng phòng Ngân sách huyện, xã, Sở Tài chính: Thành viên;

13. Ông Phan Công Cử, Phó Trưởng phòng Thông tin - Tư liệu, Sở Khoa học và Công nghệ: Thành viên;

14. Ông Trần Hoài Nam, Phó Trưởng phòng Cải cách hành chính, SNội vụ: Thành viên;

15. Ông Phan Văn Giáp, Chuyên viên phòng Quản lý Công nghệ thông tin, Sở Thông tin và Truyền thông: Thành viên;

16. Bà Trần Lê Na, Chuyên viên phòng Hành chính sự nghiệp, Sở Tài chính: Thành viên;

17. Bà Phan Hiền Anh, Chuyên viên phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ: Thành viên;

18. Bà Hoàng Như Quỳnh, Chuyên viên phòng Tổ chức biên chế và tổ chức phi chính phủ, Sở Nội vụ: Thành viên;

19. Bà Nguyễn Thị Thúy An, Chuyên viên phòng Cải cách hành chính, Sở Nội vụ: Thư ký Hội đồng.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng thẩm định

1. Hội đồng thẩm định có nhiệm vụ thực hiện điều tra xã hội học, thẩm định kết quả tự đánh giá và xếp loại thi đua việc thực hiện cải cách hành chính năm 2016 tại các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện theo Quyết định số 27/2015/QĐ-UBND ngày 23/7/2015 và Kế hoạch s 396/KH-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tnh.

2. Hội đồng thẩm định thực hiện nhiệm vụ thẩm định kết quả tự đánh giá và xếp loại thi đua việc thực hiện cải cách hành chính năm 2016 tại các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh và các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh theo Kế hoạch số 396/KH-UBND ngày 08/11/2016 của UBND tỉnh.

3. Trong quá trình hoạt động, văn bản do Chủ tịch Hội đồng ký được sử dụng con du của UBND tỉnh, văn bản do các Phó Chủ tịch Hội đng ký sử dụng con dấu của đơn vị mình. Hội đồng tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

4. Giao Sở Tài chính tính toán, cấp kinh phí đảm bảo hoạt động của Hội đồng thm định theo quy định. Thành viên Hội đồng thẩm định được thanh toán các chế độ hiện hành tại Sở Nội vụ.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các thành viên có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Vụ CCHC, Bộ Nội vụ;
- Đ/c Bí thư, Đ/c Phó BT TT Tnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PVP UBND tỉnh (theo dõi CCHC);
- Lưu: VT, HCTC, NC1;
- Gửi:
+ Bản giấy: TP không nhận bn điện tử; thành viên HĐ thẩm định;
+ Điện tử: Các thành phần còn lại.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh