Quyết định 3227/QĐ-UBND năm 2014 về Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 tỉnh Đắk Lắk
Số hiệu: 3227/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Đắk Lắk Người ký: Y Dhăm Ênuôl
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 31/12/2014
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3227/QĐ-UBND

Đắk Lắk, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 28/2013/NĐ-CP ngày 04/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp thi hành Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật;

Xét đề nghị tại Tờ trình số 189/TTr-STP ngày 29/12/2014 của Giám đốc của Sở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh.

Điều 2. Trên cơ sở nội dung Kế hoạch ban hành kèm Quyết định này, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị ở tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp cụ thể để triển khai thực hiện tại cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

Giao cho Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (Sở Tư pháp) chủ động thực hiện tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch với UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, các Ủy viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật và Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị ở tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:

- Hội đồng PHPBGDPL Trung ương; (báo cáo)
- Bộ Tư pháp (Vụ PBGDPL); (báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (báo cáo)
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3 (thực hiện);
- VP: LđVP, các P.chuyên môn;
- Lưu: VT, NCm90.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Y Dhăm Ênuôl

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH
(Ban hành kèm Quyết định số 3227/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh)

Năm 2015 là năm cuối cùng của việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV đã đề ra. Do đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) là phải phát huy tối đa sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong công tác PBGDPL, nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả quá trình thực thi pháp luật, công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các chính sách của tỉnh, góp phần phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2015. Để đáp ứng yêu cầu đặt ra, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL năm 2015 trên địa bàn tỉnh với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật các Chỉ thị, Chương trình, Kế hoạch PBGDPL của Trung ương, của tỉnh;

- Kịp thời tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành;

- Không ngừng đổi mới, đa dạng hóa các mô hình, hình thức PBGDPL; hướng mạnh công tác PBGDPL về cơ sở; tăng cường xã hội hóa, sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện; đồng thời, chú trọng xây dựng, củng cố, kiện toàn đội ngũ làm công tác PBGDPL để công tác này phù hợp với điều kiện đặc thù của từng nhóm đối tượng, từng đơn vị, địa phương;

- Ngày càng đi vào trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, thống nhất và phát huy hiệu quả trên địa bàn toàn tỉnh.

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG PBGDPL

1. Đối tượng PBGDPL:

Cán bộ, công chức, viên chức; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp; học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân...; trong đó, đặc biệt chú trọng tuyên truyền, PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định tại Mục 2 Chương II Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.

2. Nội dung PBGDPL:

Trong năm 2015, các cấp, các ngành cần tiếp tục tập trung tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013, các luật mới ban hành nhằm triển khai thi hành Hiến pháp 2013; chú trọng tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật thuộc các lĩnh vực liên quan mật thiết đến chuyên môn nghiệp vụ và đời sống của cán bộ, nhân dân (dân sự, hình sự, đất đai, môi trường, giao thông, khiếu nại, tố cáo, chế độ chính sách, dân chủ ở cơ sở, bình đẳng giới...). Đồng thời, tiếp tục chú trọng việc triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án, Kế hoạch PBGDPL của Trung ương, của tỉnh giai đoạn 2012-2016 trong năm 2015.

III. BIỆN PHÁP, HÌNH THỨC, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 và các văn bản pháp luật mới ban hành:

1.1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 theo Kế hoạch của UBND tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định 491/QĐ-UBND ngày 07/3/2014) và các văn bản pháp luật mới ban hành tại kỳ họp thứ 8 và thứ 9 của Quốc hội khóa XIII, trong đó tập trung tuyên truyền các luật mới ban hành nhằm triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân, quy định về tổ chức bộ máy nhà nước như: Luật Hộ tịch, Luật Căn cước công dân, Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Tổ chức Chính phủ, Luật Tổ chức Chính quyền địa phương; Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân...).

- Chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND cùng cấp triển khai thực hiện.

- Thực hiện: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương.

- Tiến độ: Thực hiện trong năm.

1.2. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang; học sinh, sinh viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh biết để hưởng ứng tham gia.

- Thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương chú trọng triển khai thực hiện

- Tiến độ: Theo đúng các nội dung đã được xác định tại Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” (ban hành kèm theo Quyết định số 2362/QĐ-UBND ngày 08/10/2014 của UBND tỉnh).

2. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành

2.1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ đã được xác định tại Kế hoạch triển khai thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh (ban hành kèm theo Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 18/9/2012 của UBND tỉnh), như:

a) Kiểm tra tình hình thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số đơn vị, địa phương phục vụ sơ kết 03 năm thực hiện Luật.

- Chủ trì: Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh,

- Tham mưu thực hiện: Cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh (Sở Tư pháp)

- Đối tượng kiểm tra: Một số Sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh và địa phương

- Tiến độ: Quý II năm 2015.

b) Tổ chức Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật.

- Chủ trì: UBND tỉnh;

- Tham mưu thực hiện: Sở Tư pháp;

- Phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương;

- Tiến độ: Quý III năm 2015.

2.2. Tổ chức triển khai thực hiện “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”

a) Triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng về “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2015 (09/11/2015)

- Chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu UBND cùng cấp triển khai thực hiện

- Phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, địa phương

- Tiến độ: Theo Kế hoạch của UBND tỉnh.

b) Tiếp tục duy trì mô hình sinh hoạt “Ngày pháp luật” trong cán bộ, công chức, viên chức tại cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 1251/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 của UBND tỉnh) và nhân rộng đến các hội, đoàn thể, doanh nghiệp ...

- Thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện

- Tiến độ: Triển khai thực hiện theo định kỳ hằng tháng.

3. Củng cố, kiện toàn tổ chức, hoạt động đội ngũ làm công tác PBGDPL

3.1. Tiếp tục xây dựng, củng cố, kiện toàn và phát huy hiệu quả hoạt động của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh, Hội đồng phối hợp PBGDPL tại các đơn vị (Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh) và Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp huyện; tổ chức, người làm công tác pháp chế; cán bộ đoàn thể làm công tác PBGDPL; đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; Tổ hòa giải, hòa giải viên ở cơ sở; câu lạc bộ pháp luật; cộng tác viên trợ giúp pháp lý, nhóm nòng cốt vận động chấp hành pháp luật tại khu dân cư...

- Chủ trì: Cơ quan Tư pháp, các cơ quan, đơn vị, địa phương trực tiếp quản lý, hướng dẫn hoạt động của các tổ chức, đối tượng nêu trên có trách nhiệm rà soát, xây dựng, củng cố, kiện toàn; đồng thời tăng cường công tác quản lý, phân công nhiệm vụ PBGDPL cho các thành viên đang công tác, sinh hoạt tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

- Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan.

- Tiến độ: Thực hiện trong năm.

3.2. Bồi dưỡng kiến thức pháp luật, tập huấn nghiệp vụ PBGDPL

- Chủ trì:

+ Các cơ quan, đơn vị chủ quản có trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ làm công tác PBGDPL của cơ quan, đơn vị.

+ Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp, công chức Tư pháp - Hộ tịch tham mưu UBND cùng cấp tổ chức tập huấn nghiệp vụ tuyên truyền, PBGDPL.

- Phối hợp: Các cơ quan, đơn vị có liên quan

- Tiến độ: Thực hiện trong năm.

4. Đổi mới và đa dạng hóa các hình thức PBGDPL

4.1. Đẩy mạnh PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng

- Tăng cường xây dựng và thực hiện các chuyên mục tuyên truyền, PBGDPL mang tính chuyên ngành của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên Báo Đắk Lắk, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Đài Truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố.

+ Chủ trì: Các Sở, ngành, tổ chức, đơn vị ở tỉnh và địa phương

+ Phối hợp: Các cơ quan Báo, Đài

+ Tiến độ: Thực hiện thường xuyên.

- Duy trì và phát huy hiệu quả tuyên truyền pháp luật trên sóng phát thanh - truyền hình, trang tin điện tử, bản tin, tạp chí của các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh và hệ thống loa truyền thanh ở xã, phường, thị trấn, thôn, buôn, tổ dân phố.

+ Chủ trì: Các cơ quan Báo, Đài của tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; các Sở, ngành, đơn vị có trang tin điện tử và xuất bản bản tin, tạp chí; UBND cấp huyện, cấp xã.

+ Phối hợp: Các đơn vị có liên quan

+ Tiến độ: Thực hiện thường xuyên.

4.2. Chú trọng biên soạn, phát hành và cấp phát tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Căn cứ điều kiện, tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động biên soạn, phát hành để cấp phát các loại tài liệu tuyên truyền pháp luật (tờ gấp, chuyên đề pháp luật...) đến cán bộ, nhân dân phục vụ công tác tuyên truyền.

- Thực hiện: Cơ quan Tư pháp, các đơn vị, địa phương.

- Tiến độ: Thực hiện thường xuyên.

4.3. Tổ chức hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật

Ngoài việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND tỉnh về tổ chức Cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”, UBND tỉnh khuyến khích các cơ quan, đơn vị, địa phương tùy theo đặc điểm tình hình và yêu cầu nhiệm vụ công tác, các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động tổ chức hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật ở đơn vị mình hoặc hưởng ứng tham gia hội thi, cuộc thi tìm hiểu pháp luật do các cơ quan, đơn vị ở Trung ương, địa phương phát động; khuyến khích tổ chức hội thi bằng hình thức sân khấu hóa, kết hợp với các loại hình văn hóa, văn nghệ quần chúng tại cơ sở để thu hút nhiều đối tượng tham gia, tạo nên phong trào sôi nổi về tìm hiểu pháp luật trong mọi tầng lớp nhân dân.

+ Chủ trì: Các cơ quan, đơn vị, địa phương

+ Phối hợp: Cơ quan Tư pháp, các đơn vị có liên quan

+ Tiến độ: Thực hiện trong năm.

4.4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hình thức PBGDPL khác:

Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế, các đơn vị, địa phương chủ động lựa chọn thực hiện các hình thức, phương pháp tuyên truyền phong phú, phù hợp như: Tổ chức hội nghị chuyên đề, lồng ghép phổ biến các văn bản pháp luật mới ban hành trong giao ban công tác, cuộc họp cơ quan, sinh hoạt Đảng, đoàn thể, họp dân; lồng ghép trong các hoạt động giáo dục, các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các phong trào phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020; thông qua sinh hoạt của các Câu lạc bộ thanh niên với pháp luật, nông dân với pháp luật, phụ nữ với pháp luật, phòng chống tội phạm...; phát huy hiệu quả PBGDPL thông qua các hoạt động hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý, khai thác tủ sách pháp luật, thực hiện hương ước, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xét xử lưu động, thi hành án, tổ chức lễ hội, sinh hoạt văn hóa - văn nghệ, chiến dịch thanh niên tình nguyện mùa hè xanh...

- Thực hiện: Các cơ quan, đơn vị, địa phương

- Tiến độ: Thực hiện thường xuyên.

6. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch triển khai Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh của UBND tỉnh (Quyết định số 270/QĐ-UBND ngày 24/01/2014)

6.1. Tiếp tục rà soát văn bản quy phạm pháp luật của tỉnh liên quan đến công tác hòa giải ở cơ sở, để tham mưu sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ cho phù hợp, thống nhất với quy định của Luật Hòa giải ở cơ sở và các văn bản quy định chi tiết, văn bản hướng dẫn liên ngành phối hợp thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

- Chủ trì: Sở Tư pháp;

- Phối hợp: đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp thực hiện;

- Tiến độ: Thực hiện xong trước quý II năm 2015.

6.2. Tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu các nội dung của Luật Hòa giải ở cơ sở, văn bản quy định chi tiết, văn bản hướng dẫn liên ngành về phối hợp thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở.

- Chủ trì: Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp;

- Phối hợp: đề nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh, cấp huyện phối hợp thực hiện;

- Thực hiện:

+ Ở tỉnh: Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên sâu đến lãnh đạo, cán bộ, các cơ quan, ban, ngành, tổ chức, đơn vị ở tỉnh; Thường trực HĐND, Lãnh đạo UBND, Trưởng phòng Tư pháp cấp huyện; Lãnh đạo Ủy ban MTTQVN huyện.

+ Ở cấp huyện: Phòng Tư pháp cấp huyện có trách nhiệm chủ trì tham mưu UBND cùng cấp tổ chức triển khai thực hiện;

+ Ở cấp xã: UBND cấp xã có trách nhiệm tổ chức tập huấn đến cán bộ lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo các tổ chức đoàn thể cấp xã, tuyên truyền viên pháp luật, trưởng thôn, buôn, tổ dân phố, các hòa giải viên ở cơ sở và toàn thể nhân dân ở địa phương.

- Tiến độ: Hoàn thành xong trong quý II năm 2015.

6.3. Biên soạn, cấp phát các tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác hòa giải ở cơ sở.

- Cơ quan thực hiện ở tỉnh: Sở Tư pháp.

- Ở cấp huyện: Trên cơ sở tài liệu của Bộ Tư pháp và Sở Tư pháp phát hành Phòng Tư pháp kịp thời tham mưu giúp UBND cấp huyện biên soạn, phát hành các tài liệu phổ biến, hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở sao cho phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn.

- Tiến độ: Hoàn thành xong trong quý II năm 2015.

7. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình, Đề án, Kế hoạch PBGDPL

Các cơ quan, đơn vị, địa phương được phân công chủ trì thực hiện các Chương trình, Đề án có trách nhiệm chủ động tham mưu UBND tỉnh xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả trong năm 2015:

7.1. Triển khai các Đề án thuộc Chương trình hành động về PBGDPL trong giai đoạn 2012 - 2016 của Chính phủ (ban hành kèm theo Quyết định số 409/QĐ-TTg ngày 09/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2464/QĐ-UBND ngày 26/10/2012 của UBND tỉnh):

a) Tiếp tục triển khai 04 Đề án thuộc Chương trình PBGDPL giai đoạn 2008 - 2012 (theo Quyết định 37/2008/QĐ-TTg ngày 12/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 8834/KH-UBND ngày 6/12/2013, Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 17/7/2013, Kế hoạch số 4302/KH-UBND ngày 01/7/2013 và Quyết định số 847/QĐ-UBND ngày 07/5/2013 của UBND tỉnh):

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện Đề án 01 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân nông thôn và đồng bào dân tộc thiểu số”;

- Sở Tư pháp tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện Đề án 02 “Củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong công tác PBGDPL đáp ứng yêu cầu đổi mới, phát triển của đất nước”;

- Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện Đề án 03 “Nâng cao chất lượng công tác PBGDPL trong nhà trường”;

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan thực hiện Đề án 04 “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp”.

Tiến độ: Theo Kế hoạch chi tiết triển khai các Đề án đã được UBND tỉnh ban hành.

b) Tiếp tục triển khai 02 Đề án thuộc Chương trình hành động quốc gia PBGDPL và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 - 2010 (theo Quyết định số 212/2004/QĐ-TTg ngày 16/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ):

- Đề án “Tiếp tục xây dựng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật trong cộng đồng dân cư giai đoạn 2013 - 2016” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì triển khai theo Kế hoạch (ban hành kèm theo Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 17/10/2013 của UBND tỉnh).

+ Các đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nông dân tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh.

+ Tiến độ: Theo Kế hoạch chi tiết triển khai Đề án đã được UBND tỉnh ban hành.

- Đề án “Tiếp tục tăng cường công tác PBGDPL về khiếu nại, tố cáo ở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2013 - 2016” do Thanh tra tỉnh chủ trì triển khai theo Kế hoạch số 673/KH-UBND ngày 24/01/2014 của UBND tỉnh.

+ Các đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh

+ Tiến độ: Theo Kế hoạch chi tiết triển khai Đề án của UBND tỉnh.

c) Tiếp tục triển khai 05 Đề án của Chương trình hành động về PBGDPL trong giai đoạn 2013 - 2016 (theo Kế hoạch số 6736/KH-UBND ngày 27/9/2013, Kế hoạch số 7345/KH-UBND ngày 18/10/2013, Kế hoạch số 6745/KH-UBND ngày 27/9/2013, Quyết định số 2162/QĐ-UBND ngày 17/10/2013, Quyết định số 2148/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND tỉnh):

- Bộ chỉ huy đội Biên phòng tỉnh chủ trì tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới giai đoạn 2013 - 2016”.

+ Các đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Ngoại vụ, Sở Tài nguyên và Môi trường.

+ Tiến độ: Theo Kế hoạch chi tiết triển khai Đề án.

- Sở Tư pháp chủ trì, tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2013 - 2016”.

+ Các đơn vị phối hợp: Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh, Tỉnh Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Hội Cựu chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

+ Tiến độ: Theo Kế hoạch chi tiết triển khai Đề án.

- Hội Luật gia tỉnh chủ trì tiếp tục thực hiện Đề án “Xã hội hóa công tác PBGDPL và trợ giúp pháp lý giai đoạn 2013 - 2016”.

+ Các đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Tài chính.

+ Tiến độ: Theo Kế hoạch chi tiết triển khai Đề án.

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL trên Đài Truyền hình giai đoạn 2013 - 2016”

+ Các đơn vị phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Tiến độ: Theo Kế hoạch chi tiết triển khai Đề án.

- Cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại tỉnh thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL trên Đài Tiếng nói Việt Nam giai đoạn 2013 - 2016”.

+ Các đơn vị phối hợp: Các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương.

+ Tiến độ: Theo đề nghị của cơ quan Thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại tỉnh.

7.2. Tiến hành tổng kết Đề án của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh thiếu niên giai đoạn 2011 - 2015” theo Kế hoạch được ban hành kèm theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND ngày 12/5/2011 của UBND tỉnh:

- Thực hiện: Từng cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức rà soát lại các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch (ban hành kèm theo Quyết định số 1164/QĐ-UBND) để chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn lại, đồng thời tiến hành xây dựng báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa phương mình phục vụ cho việc tổng kết bảo đảm đúng thời gian, tranh bị động.

- Tiến độ: Theo Kế hoạch triển khai Đề án.

7.3. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020 (Ban hành tại Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 28/11/2014)

- Chủ trì: Sở Tư pháp

- Phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan

- Tiến độ: Theo hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương.

7.4. Triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân từ năm 2012 - 2016, kết hợp với thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 23/9/2010 của UBND tỉnh), trọng tâm là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các hình thức PBGDPL về phòng, chống tham nhũng; bồi dưỡng kiến thức pháp luật về phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật:

- Chủ trì: Thanh tra tỉnh.

- Phối hợp: Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương liên quan.

- Tiến độ: Thực hiện thường xuyên.

7.5. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các Đề án, Chương trình, Kế hoạch của Trung ương và của tỉnh về phòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, mua bán người, an toàn giao thông...

- Thực hiện: Các đơn vị, địa phương.

- Tiến độ: Thực hiện thường xuyên.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương

Trên cơ sở các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này, các sở, ban, ngành, tổ chức, đoàn thể, đơn vị ở tỉnh có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch PBGDPL riêng hoặc lồng ghép nội dung, hoạt động PBGDPL vào Kế hoạch công tác chuyên môn chung của năm; UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm xây dựng Kế hoạch triển khai công tác PBGDPL năm 2015 của cơ quan, đơn vị, địa phương, gửi về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) trước ngày 31/01/2015.

2. Trách nhiệm của cơ quan Tư pháp, Báo cáo viên pháp luật ở tỉnh và kinh phí thực hiện

Cơ quan Tư pháp các cấp, các Báo cáo viên pháp luật ở tỉnh công tác tại các sở, ngành, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm tham mưu xây dựng kế hoạch, biện pháp thực hiện và dự trù kinh phí công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở năm 2015 của cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương theo Nghị quyết số 122/2014NQ-HĐND ngày 18/7/2014 của HĐND tỉnh quy định về mức chi thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và chuẩn tiếp cận của người dân ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk và Nghị quyết số 142/2014/NQ-HĐND ngày 13/12/2014 của HĐND tỉnh quy định về mức chi thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Trên cơ sở dự trù kinh phí đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan tài chính các cấp có trách nhiệm đảm bảo kịp thời kinh phí cho việc thực hiện nhiệm vụ PBGDPL tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương.

3. Chế độ thông tin, báo cáo

Định kỳ (trước ngày 10/6/2015) 6 tháng, (trước ngày 10/11/2015) cuối năm, các Sở, ban, ngành, tổ chức, đơn vị ở tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện các hoạt động cụ thể về tuyên truyền, PBGDPL cũng như việc bố trí kinh phí PBGDPL ở cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương mình cho UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để tham mưu tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chung của UBND tỉnh.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện công tác PBGDPL năm 2015 của UBND tỉnh; trong quá trình triển khai thực hiện nếu có những vấn đề gì phát sinh vướng mắc, cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương thông tin, phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Tư pháp) để được hướng dẫn, chỉ đạo kịp thời./.