Quyết định 2926/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Kế hoạch thanh tra năm 2017
Số hiệu: 2926/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Thuận Người ký: Lưu Xuân Vĩnh
Ngày ban hành: 24/11/2016 Ngày hiệu lực: 24/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Khiếu nại, tố cáo, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2926/QĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 24 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH THANH TRA NĂM 2017

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15/11/2010;

Căn cứ Luật Khiếu nại ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật Tố cáo ngày 11/11/2011;

Căn cứ Luật Tiếp công dân ngày 25/11/2013;

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 04/8/2007; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng năm 2012;

Căn cứ Thông tư số 01/2014/TT-TTCP ngày 23/4/2014 của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra;

Xét đề nghị của Chánh Thanh tra tỉnh tại Tờ trình số 67/TTr-TTT ngày 14 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 của Thanh tra tỉnh (Kèm theo Kế hoạch thanh tra).

Điều 2. Chánh Thanh tra tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành tốt công tác thanh tra năm 2017 theo Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Chánh Thanh tra tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh
tra Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.
UBND tỉnh;
- VPUB
: LĐ; TH, TCD;
- Lưu: VT, NC. NH

CHỦ TỊCH
Lưu Xuân Vĩnh

 

KẾ HOẠCH

CÔNG TÁC THANH TRA NĂM 2017
(Ban hành kèm theo Quyết định số:
2926/QĐ-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh thuận)

Thực hiện Công văn s2886/TTCP-KHTCTH ngày 31/10/2016 của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2017; căn cứ tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội của địa phương; y ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch công tác thanh tra năm 2017 cho Thanh tra tỉnh, cụ thnhư sau:

I. Mục đích, yêu cầu

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra, gắn với công tác tham mưu quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và hoàn thiện thể chế trên các lĩnh vực được thanh tra. Hoạt động thanh tra đáp ứng yêu cu thực hiện nhiệm vụ và kế hoạch phát trin kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017 và các năm tiếp theo; thanh tra tập trung vào việc phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các vi phạm pháp luật; kiến nghị sửa đổi những sơ hở, bất cập trong công tác quản lý và hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật; thúc đẩy và nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện có hiệu quả các kiến nghị, kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra.

2. Tham mưu triển khai thực hiện tốt các chủ trương, pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn thư; tiếp tục rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp; giải quyết kịp thời các vụ việc mới phát sinh, góp phần ổn định an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo nhằm nâng cao nhận thức pháp luật của cán bộ và nhân dân.

3. Triển khai thực hiện tốt các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng theo quy định, gắn với tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng để nâng cao nhận thức, phát huy vai trò, trách nhiệm của xã hội trong phòng, chng tham nhũng.

II. Nội dung chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2017

1. Công tác thanh tra

a) Công tác thanh tra hành chính gắn với việc phòng, chống tham nhũng, lãng phí tiến hành 09 cuộc, cụ thể:

STT

Đơn vị được thanh tra

Nội dung thanh tra

Thời kỳ thanh tra

Hình thức thanh tra

1

UBND huyện Ninh Phước

Quản lý, sử dụng đt lâm nghiệp và đất lâm nghiệp đã điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn huyện Ninh Phước

Từ năm 2007 đến nay

Trực tiếp

2

UBND huyện Thuận Bắc

Quản lý, sử dụng đt lâm nghiệp và đất lâm nghiệp đã điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn huyện Thuận Bắc

Từ năm 2007 đến nay

Trực tiếp

3

UBND huyện Thuận Nam

Quản lý, sử dụng đt lâm nghiệp và đt lâm nghiệp đã điều chỉnh đưa ra ngoài quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn huyện Thuận Nam

Từ năm 2007 đến nay

Trực tiếp

4

Ban quản lý các công trình hạ tầng huyện Thuận Nam

Chp hành các quy định pháp luật đầu tư xây dựng cơ bản

Từ năm 2012 đến 2016

Trực tiếp

5

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Chấp hành pháp luật thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao và trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản

Từ năm 2012 đến 2016

Trực tiếp

6

Trường cao đng nghề Ninh Thuận

Chp hành quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng đối với công trình Trung tâm sát hạch lái xe (thuộc Dự án Trường dạy nghề tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2)

Từ khi triển khai dự án đến nay

Trực tiếp

7

Chi cục Quản lý Thị trường (Sở Công thương)

Chp hành quy định pháp luật trong quản lý tài chính ngân sách

Từ năm 2012 đến 2015

Trực tiếp

8

Trung tâm ứng dụng khoa học công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ)

Chp hành quy định pháp luật về quản lý đầu tư xây dựng; quản lý tài chính ngân sách

Từ năm 2012 đến 2015

Trực tiếp

9

Ban quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện Thuận Bắc

Chấp hành quy định pháp luật trong quản lý đầu tư xây dựng cơ bản và trong quản lý tài chính ngân sách

Từ năm 2012 đến 2015

Trực tiếp

Đồng thời thực hiện 100% các cuộc thanh tra đột xuất theo yêu cầu của Chủ tịch y ban nhân dân tỉnh giao.

b) Thanh tra trách nhiệm tiến hành 03 cuộc, cụ thể:

STT

Đơn vị được thanh tra

Nội dung thanh tra

Thời hạn tiến hành

Hình thức thanh tra

1

UBND huyện Ninh Sơn

Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Từ năm 2015 đến thời điểm thanh tra

Trực tiếp

2

Sở Khoa học và Công nghệ.

Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Từ năm 2015 đến thời điểm thanh tra

Trực tiếp

3

Sở Y tế

Trách nhiệm thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Từ năm 2015 đến thời điểm thanh tra

Trực tiếp

c) Kiểm tra xử lý sau thanh tra: Tiến hành 01 cuộc kiểm tra việc thực hiện Kết luận thanh tra của Chủ tịch UBND tỉnh, của Chánh Thanh tra tỉnh tại các cơ quan, đơn vị có liên quan.

2. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, t cáo

- Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tăng cưng sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Nghị quyết số 39/2012/QH13 ngày 23/11/2012 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai; Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 18/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh và nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và Kế hoạch s 2100/KH-TTCP ngày 19/9/2013 của Thanh tra Chính phủ

- Thực hiện tốt việc tiếp công dân; phối hợp với Văn phòng y ban nhân dân tỉnh phục vụ việc tiếp công dân của lãnh đạo UBND tỉnh. Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật.

- Tập trung tham mưu giải quyết khiếu nại, tố cáo, phấn đấu đạt tỉ lệ 90% trở lên đối với các vụ việc mới phát sinh; giải quyết cơ bản số vụ việc tồn động, kéo dài đã kiểm tra, rà soát đi đến dứt điểm theo hướng dẫn và quy trình thực hiện; chú trọng việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu đạt tỉ lệ trên 90%.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và các văn bản pháp luật hướng dẫn thi hành để nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân, tập trung ở khu vực xã, phường, thị trấn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác thuộc chức năng, nhiệm vụ của ngành khi được y ban nhân dân tỉnh giao.

3. Công tác phòng, chống tham nhũng

- Quán triệt thực hiện tốt các chủ trương, pháp luật về phòng, chống tham nhũng; Kết luận của Hội nghị Trung ương 5, khóa XI về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đi với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, các quy định về công khai, minh bạch của Luật Phòng, chống tham nhũng; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng giải pháp công khai, minh bạch hoạt động cơ quan, đơn vị, minh bạch tài sản thu nhập của cán bộ, công chức nhất là cán bộ quản lý; thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực hiện tốt các chế độ, định mức, tiêu chuẩn,…

- Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để x lý các hành vi tham nhũng; chú trọng xử lý trách nhiệm của người đứng đầu để xảy ra tham nhũng. Động viên, khen thưởng, bảo vệ người tố cáo và tố giác hành vi tham nhũng.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân; chú trọng việc đôn đốc, kiểm tra thực hiện pháp luật về về phòng, chống tham nhũng, kịp thời chấn chỉnh, nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác phòng, chống tham nhũng.

4. Công tác tổ chức xây dựng lực lượng

- Thực hiện tốt công tác xây dựng lực lượng thanh tra trên các mặt về chính trị, tư tưởng và tổ chức; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 57-CT/TU ngày 03/9/2014 của Tỉnh ủy và Chỉ thị số 24/CT-UBND ngày 10/10/2014 của y ban nhân dân tỉnh về việc chấn chỉnh lề lối làm việc, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, gắn với thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, Chỉ thị số 345/CT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thực hiện tt chế độ thông tin, báo cáo gắn với áp dụng có hiệu quả hthống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001: 2008 tại đơn vị.

- Hướng dẫn nghiệp vụ thanh tra hành chính; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng. Phối hp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn về thực hiện chế độ, chính sách, tổ chức biên chế đối với Thanh tra sở, ngành, huyện, thành phố; cán bộ làm công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định.

- Tổ chức tốt phong trào thi đua yêu nước “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch, công tác thanh tra, xây dựng lực lượng thanh tra trong sạch vững mạnh năm 2017” góp phần thúc đẩy thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đề ra.

III. T chc thc hiện

Căn cứ chương trình, kế hoạch được phê duyệt, yêu cầu Chánh thanh tra tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện cần phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan, nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất y ban nhân dân tỉnh để xem xét, giải quyết theo quy định./.