Chỉ thị 20/CT-UBND năm 2017 thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 20/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Phương
Ngày ban hành: 30/08/2017 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngân hàng, tiền tệ, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 8 năm 2017

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 42/2017/QH14 CỦA QUỐC HỘI VỀ THÍ ĐIỂM XỬ LÝ NỢ XẤU CỦA CÁC TỔ CHỨC TÍN DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Nghị quyết số 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng (Nghị quyết số 42/2017/QH14); đồng thời ngày 19/7/2017 Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 32/CT-TTg về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 (Chỉ thị số 32/CT-TTg) và Quyết định số 1058/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” (Quyết định số 1058/QĐ-TTg), trong đó quy định một số biện pháp, giải pháp cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD), các biện pháp xử lý nợ xu, tài sản đảm bảo của khoản nợ xu nhằm tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn pháp lý hiện hành liên quan đến xử lý nợ xấu và tài sản đảm bảo các khoản nợ của TCTD, chi nhánh Ngân hàng nước ngoài, tạo cơ chế xử lý đồng bộ, hiệu quả, khả thi để xử lý nhanh, dứt điểm nợ xấu gắn với cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, bảo đảm các tổ chức tín dụng tiếp tục phát huy tốt vai trò là kênh dẫn vốn chủ đạo, đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của nền kinh tế.

Để triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14; Quyết định số 1058/QĐ-TTg, Chỉ thị số 32/CT-TTg , Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn; Chủ tịch UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện; Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế và các tổ chức tín dụng trên địa bàn tập trung chỉ đạo, thực hiện các nội dung sau đây:

I. MỤC TIÊU

1. Triển khai đồng bộ các giải pháp cơ cấu lại các TCTD trên địa bàn, lành mạnh hóa tình hình tài chính, nâng cao năng lực quản trị điều hành của các TCTD theo quy định của pháp luật, đảm bảo các chi nhánh TCTD và các Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) hoạt động an toàn, hiệu quả và phát triển bền vững. Xử lý dứt đim các QTDND yếu kém theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh.

2. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 42/2017/QH14 và tiếp tục thực hiện Kế hoạch s 97/KH-UBND ngày 19/9/2013 của UBND tỉnh về “Triển khai Đề án xử lý nợ xấu đối với các chi nhánh Tổ chức tín dụng trên địa bàn theo Quyết định 843/QĐ-TTg ngày 31/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ” để xử lý nhanh, dứt đim nợ xu và tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị quyết s42/2017/QH14, đồng thời triển khai các bin pháp phòng ngừa, hạn chế tối đa nợ xu phát sinh và nâng cao chất lượng tín dụng; phấn đấu đến năm 2020 đưa tỷ lệ nợ xấu nội bảng của các chi nhánh TCTD, nợ xấu đã bán cho Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) và nợ xấu đã thực hiện các biện pháp phân loại nợ xuống dưới 3%.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế

- Là cơ quan đầu mi phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp cơ cấu lại hệ thống chi nhánh TCTD gắn với xử lý nợ xấu trên địa bàn tỉnh.

- Tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh quyết định phương hướng, giải pháp và xử lý những vấn đề quan trọng, khó khăn, vướng mắc không thuộc thẩm quyn của Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế trong quá trình triển khai thực hiện cơ cấu lại các TCTD gắn với xử lý nợ xấu.

- Xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg .

- Đầu mối tổng hợp báo cáo của các Sở, Ban, Ngành liên quan về kết quả thực hiện Nghị quyết s42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg. Dự thảo văn bản tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg và Quyết định số 1058/QĐ-TTg .

- Thanh tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14 trên địa bàn.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh trong quá trình triển khai cơ cấu lại hệ thống các TCTD gắn với xử lý nợ xấu.

- Chỉ đạo các chi nhánh TCTD trên địa bàn triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14, Quyết định số 1058/QĐ-TTg và các văn bản liên quan.

- Phê duyệt, theo dõi, giám sát việc thực hiện phương án cơ cấu lại gn với xử lý nợ xấu các QTDND.

2. Các chi nhánh Tổ chức tín dụng, Quỹ tín dng nhân dân trên đa bàn tỉnh

- Tổ chức quán triệt nội dung và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14, Quyết định số 1058/QĐ-TTg , các chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Hội sở các TCTD và UBND tỉnh về thí điểm xử lý nợ xu của các tổ chức tín dụng và Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020” trong toàn chi nhánh TCTD.

- Thực hiện nghiêm túc phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu do Hội sở các TCTD chỉ đạo. Riêng các QTDND trên địa bàn xây dựng phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2017 - 2020 trình Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế phê duyệt. Tổ chức thực hiện nghiêm túc phương án sau khi được phê duyệt.

- Báo cáo tình hình xử lý nợ xấu cho các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của Ngân hàng Nhà nước.

- Thực hiện các biện pháp nâng cao năng lực quản trị nội bộ đặc biệt là quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng thẩm định tín dụng, nâng cao năng lực cán bộ thực hiện công tác thẩm định cấp tín dụng, xử lý nợ.

- Thực hiện có hiệu quả các giải pháp để ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật làm phát sinh nợ xấu tại các chi nhánh TCTD.

- Kịp thời báo cáo UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế các khó khăn, vướng mc và kiến nghị xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg .

3. UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện

- Quán triệt nội dung Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg đến các cơ quan, đơn vị, các cán bộ, công chức thực hiện các công việc liên quan đến hoạt động xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu của các chi nhánh TCTD, QTDND trên địa bàn.

- Chỉ đạo, phối hợp với cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14, Quyết định số 1058/QĐ-TTg tại địa phương; đặc biệt là trách nhiệm hỗ trợ các chi nhánh TCTD, VAMC trong quá trình thực hiện quyn thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ theo quy định tại Nghị quyết.

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, trong phạm vi trách nhiệm của mình thực hiện việc bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trong quá trình các TCTD thực hiện thu giữ tài sản bảo đảm, xử lý nợ xấu. Trong trường hợp bên bán không hợp tác hoặc không có mặt theo thông báo của TCTD, tổ chức mua bán, xử lý nợ xấu, đại diện UBND cấp xã, phường nơi tiến hành thu giữ tài sản đảm bảo tham gia chứng kiến và ký biên bản thu giữ tài sản bảo đảm.

- Đối với thành phố Huế, thị xã và các huyện nơi có QTDND hoạt động cần tập trung chỉ đạo cơ cấu lại QTDND, hỗ trợ QTDND trên địa bàn trong việc thu hi nợ xu; riêng đối với các QTDND yếu kém đã áp dụng nhiều biện pháp xử lý nhưng không có khả năng phục hồi thì thực hiện phương án giải thể, phá sản theo quy định của pháp luật.

4. Sở Thông tin và Truyền thông

- Tổ chức thực hiện tuyên truyền, phổ biến nội dung của Nghị quyết số 42/2017/QH14 và Quyết định số 1058/QĐ-TTg

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông thuộc phạm vi quản lý tuyên truyền quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết s42/2017/QH14 và Đề án “Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016 - 2020”.

5. Sở Tài nguyên và Môi trường

Chỉ đạo các cơ quan đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản có trách nhiệm thực hiện thủ tục chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản cho bên mua, bên nhận chuyển nhượng tài sản của khoản nợ xấu của TCTD theo quy định của Nghị quyết.

6. S Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập phương án phân bổ, bố trí nguồn vốn để thanh toán nợ đọng xây dựng cơ bản liên quan đến nợ xấu thuộc trách nhiệm chi của ngân sách địa phương.

7. Các sở, ban, ngành liên quan khác

Trong phạm vi trách nhiệm của mình, hỗ trợ các TCTD trong việc xử lý nợ xu và thực hiện tái cơ cấu theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14, Quyết định số 1058/QĐ-TTg .

8. Cục Thuế tỉnh

Chỉ đạo các cơ quan thuế quán triệt, tổ chức thực hiện chính sách liên quan đến thuế quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14.

9. Công an tỉnh

- Chỉ đạo cơ quan Công an các cấp thực hiện nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự khi TCTD, VAMC thực hiện quyền thu giữ tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu được xử lý theo quy định tại Nghị quyết.

- Chỉ đạo Cơ quan điều tra phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức liên quan đy nhanh việc điều tra, xử lý nghiêm minh đối với các hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, đặc biệt là việc thực hiện đy đủ nghĩa vụ trả nợ của khách hàng vay để đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của các TCTD và người gửi tiền.

10. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tvà xử lý dứt đim các vụ án có liên quan đến hoạt động ngân hàng để tạo điều kiện cho các TCTD thu hồi nợ xấu.

- Thực hiện việc giải quyết tranh chấp hợp đồng tín dụng, xử lý nợ xấu theo Công văn s152/TANDTC-PC ngày 19/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao.

- Thực hiện áp dụng các thủ tục rút gọn trong giải quyết tranh chấp liên quan đến tài sản bảo đảm tại Tòa án nhân dân theo quy định tại Nghị quyết số 42/2017/QH14.

11. Cơ quan Thi hành án cấp tỉnh, thành phố Huế, thị xã và các huyện

- Thực hiện các quy định về thi hành án dân sự liên quan đến khoản nợ xấu của TCTD, VAMC theo quy định của Nghị quyết số 42/2017/QH14; tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhanh chóng, đúng pháp luật các Bản án liên quan đến tín dụng, ngân hàng đã có hiệu lực pháp luật.

- Phối hợp với các TCTD rà soát, tổng hợp các Bản án, Quyết định có hiệu lực của Tòa án nhân dân chưa được thi hành hoặc đang được thi hành dở dang, đy nhanh thi hành án các vụ án còn tồn đọng.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. UBND thành phố Huế, thị xã và các huyện; các sở, ban, ngành trực thuộc UBND tỉnh; các đơn vị Trung ương đóng trên địa bàn có liên quan tổ chức triển khai, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị này theo chức năng, nhiệm vụ được giao; Định kỳ hàng năm báo cáo UBND tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế tình hình thực hiện trước ngày 30 tháng 8.

2. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tnh Thừa thiên Huế tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị này trước ngày 05 tháng 9 hàng năm./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Ngân hàng Nhà nước VN;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBND TP Huế, TX và các huyện;
- Các s
, ban, ngành cấp tnh;
- Cơ quan TW đóng trên địa bàn tỉnh;
- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh t
nh TTHuế;
- Các chi nhánh TCTD trên địa bàn;
- Quỹ ĐTPT&BLTD cho DNNVV t
nh;
-
CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT t
nh;
- Lưu: VT, DN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Phương