Kế hoạch 97/KH-UBND năm 2016 tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2016-2020
Số hiệu: 97/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Tuyên Quang Người ký: Phạm Minh Huấn
Ngày ban hành: 25/11/2016 Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Thi đua, khen thưởng, các danh hiệu vinh dự nhà nước, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 97/KH-UBND

Tuyên Quang, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC THỰC HIỆN PHONG TRÀO THI ĐUA “TUYÊN QUANG CHUNG SỨC XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI” GIAI ĐOẠN 2016-2020

Thực hiện Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020.

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”, giai đoạn 2016-2020 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

1.1. Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trực tiếp tham gia thực hiện thắng lợi chủ trương xây dựng nông thôn mới của Đảng và Nhà nước.

1.2. Tổ chức Phong trào thi đua phải thiết thực, hiệu quả, phấn đấu đến hết năm 2020 toàn tỉnh có trên 30% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (40/129 xã), trong đó: Duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng 10 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; phấn đấu có thêm ít nhất 30 xã đạt chuẩn nông thôn mới; Nâng số tiêu chí bình quân toàn tỉnh từ 10 tiêu chí/xã năm 2015 lên 15 tiêu chí/xã năm 2020; thành phố Tuyên Quang có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.

2. Yêu cầu

2.1. Việc thực hiện Phong trào thi đua phải trở thành nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào thi đua của các cấp, các ngành từ tỉnh đến cơ sở trong giai đoạn 2016-2020.

2.2. Từng cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua gắn với việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, sát thực tiễn và yêu cầu nhiệm vụ ở từng cơ quan, đơn vị, địa phương, đảm bảo đạt hiệu quả cao, phát huy được sáng kiến, sáng tạo của các cấp, các ngành và nhân dân.

2.3. Việc công nhận, biểu dương, khen thưởng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới phải thực chất, khách quan, tạo động lực thúc đẩy Phong trào thi đua, tránh chạy theo thành tích.

2.4. Đến năm 2020, các cấp, các ngành tiến hành tổng kết Phong trào thi đua, bình xét khen thưởng và kịp thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các sáng kiến, kinh nghiệm hay; các mô hình, cách làm sáng tạo trong Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”.

II. NỘI DUNG PHONG TRÀO THI ĐUA

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục xây dựng, hướng dẫn kịp thời và tổ chức thực hiện có hiệu quả Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”; tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách, đề án, kế hoạch và các nhiệm vụ, giải pháp đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiếp tục phát động, hướng dẫn, đổi mới nội dung, hình thức triển khai thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn, trong đó chú trọng:

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tỉnh trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của cơ sở và nhu cầu, nguyện vọng của người dân.

- Huy động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tích cực tham gia đóng góp công sức, phát huy nội lực, tăng cường hoạt động xã hội hóa trong xây dựng nông thôn mới.

- Lắng nghe, tập hợp ý kiến nhân dân; tuyên truyền, vận động củng cố, tăng cường sự đồng thuận trong các tầng lớp nhân dân để chung sức xây dựng nông thôn mới.

- Từng cấp phấn đấu hoàn thành sớm, bảo đảm chất lượng các chỉ tiêu, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới và tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí sau khi đạt chuẩn đảm bảo bền vững.

- Chú trọng phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới, thường xuyên nêu gương “Người tốt - Việc tốt” để cán bộ, nhân dân học tập. Phấn đấu mỗi xã, cơ quan, đơn vị, tổ chức chính trị - xã hội, doanh nghiệp đều có những phong trào thi đua tiêu biểu, những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tích cực tham gia hưởng ứng Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh đường làng, ngõ xóm xanh - sạch - đẹp, cải tạo vườn tạp thành vườn kinh tế, xây dựng 03 công trình vệ sinh đạt chuẩn theo quy định.

III. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các Khối thi đua căn cứ đặc điểm tình hình, yêu cầu nhiệm vụ và đối tượng cụ thể để có các hình thức tuyên truyền phù hợp, tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức; tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội. Chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế, trong đó xác định nội dung, tiêu chí cụ thể, tránh hình thức, lãng phí.

2. Các cơ quan thông tấn báo chí: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, mở các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, bám sát cơ sở nhằm phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, các điển hình tiên tiến trong thực hiện Phong trào thi đua.

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cụ thể gắn với tính chất hoạt động của từng cơ quan đơn vị: Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc tổ chức cuộc vận động Ngày vì người nghèo, tạo nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm, dột nát cho hộ nghèo; Hội Nông dân tổ chức Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, xây dựng 3 công trình vệ sinh, phát triển chăn nuôi kết hợp với xây dựng hầm bể Biogas; Hội Liên hiệp Phụ nữ với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không 5 sạch”, “Phụ nữ giúp nhau viên gạch hồng”; Đoàn thanh niên tổ chức các Câu lạc bộ Thanh niên phát triển kinh tế tham gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình thắp sáng đường quê,...

4. Năm 2018, các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh chủ động tiến hành sơ kết giai đoạn II, đánh giá, rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2020.

5. Hằng năm, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức các đoàn kiểm tra tình hình tổ chức thực hiện Phong trào thi đua ở một số sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố và tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2020.

IV. TIÊU CHUẨN THI ĐUA VÀ HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG

1. Tiêu chuẩn thi đua

1.1. Đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh:

- Hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo về chất lượng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về xây dựng nông thôn mới theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền.

- Xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các cơ chế, chính sách thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Trung ương, của tỉnh về xây dựng nông thôn mới gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo lộ trình và đề án được phê duyệt.

- Chỉ đạo, hỗ trợ đối với một xã, huyện trong xây dựng nông thôn mới đảm bảo hiệu quả, bền vững.

1.2. Đối với Ủy ban nhân dân huyện, thành phố

- Huyện, thành phố đạt chuẩn nông thôn mới, có mức tăng trưởng tiêu chí bình quân/xã và kết quả nâng cao chất lượng tiêu chí cao nhất trên địa bàn tỉnh.

- Là đơn vị tiêu biểu trong việc nỗ lực phấn đấu xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

- Không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

1.3. Đối với cấp xã

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới và là xã tiêu biểu trong việc nỗ lực xây dựng nông thôn mới của huyện, thành phố.

- Xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới: là xã đặc biệt khó khăn có mức tăng mới 10 tiêu chí trở lên trong giai đoạn 2016-2020 (trong đó có tiêu chí thu nhập và giảm nghèo).

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu: là xã đã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 của tỉnh, có kết quả nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới toàn diện, nổi bật.

- Không nợ đọng xây dựng cơ bản trong xây dựng nông thôn mới.

1.4. Đối với các doanh nghiệp

- Có đóng góp cụ thể, thiết thực trong xây dựng nông thôn mới.

- Có sự liên kết, đầu tư vào sản xuất, tổ chức tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và giải quyết việc làm cho người lao động trên địa bàn nông thôn.

1.5. Đối với cá nhân: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (nông dân, công nhân, xã viên...), nỗ lực bám sát cơ sở, có sáng kiến, giải pháp hữu ích trong việc xây dựng, trình cấp có thẩm quyền ban hành, tổ chức thực hiện, kiểm tra việc thực hiện cơ chế, chính sách, hướng dẫn hoặc tháo gỡ khó khăn cho cơ sở trong xây dựng nông thôn mới.

1.6. Đối tượng khác: các tổ chức quốc tế, các hội, doanh nhân, tri thức, nhà khoa học, các cá nhân ở trong và ngoài nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài… có nhiều đóng góp về công sức, trí tuệ, vật chất xây dựng nông thôn mới; sản xuất giỏi, có thu nhập cao và giúp đỡ cộng đồng trong xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

2. Khen thưởng

2.1. Khen thưởng Trung ương

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn, đề nghị Thủ tướng Chính phủ khen thưởng: Huyện đạt chuẩn nông thôn mới (thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới); xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (trừ các xã đạt chuẩn nông thôn mới đã được khen thưởng giai đoạn 2011-2015); xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới; cá nhân tiêu biểu trong xây dựng nông thôn mới;... theo quy định tại Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

2.2. Khen thưởng của tỉnh

Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lựa chọn, đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng:

a) Về tặng Cờ thi đua:

- Cấp huyện: Lựa chọn 01 đơn vị cấp huyện tiêu biểu dẫn đầu để đề nghị khen thưởng.

- Cấp xã: Mỗi huyện, thành phố lựa chọn 01 xã tiêu biểu dẫn đầu của huyện, thành phố để đề nghị khen thưởng.

b) Về tặng Bằng khen:

- Xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

- Xã đặc biệt khó khăn có nhiều nỗ lực vươn lên trong xây dựng nông thôn mới.

- Một số tập thể, cá nhân tiêu biểu có thành tích nổi bật trong thực hiện Phong trào thi đua.

3. Nguồn kinh phí khen thưởng

- Đối với Trung ương: Khen thưởng được bố trí từ nguồn ngân sách Nhà nước hỗ trợ triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và theo quy định của pháp luật về thi đua khen thưởng.

- Đối với địa phương: Khen thưởng được bố trí từ nguồn ngân sách tỉnh theo Luật Thi đua - Khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thi đua - Khen thưởng.

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng kế hoạch, hướng dẫn tổ chức triển khai Phong trào thi đua trong tháng 11/2016 và tiến hành sơ kết Phong trào thi đua vào năm 2018.

2. Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiến hành tổng kết Phong trào thi đua vào năm 2020.

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch, hướng dẫn cơ sở triển khai thực hiện đảm bảo nội dung, chất lượng và tiến độ. Các cơ quan thông tin đại chúng có trách nhiệm tuyên truyền, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng thời lượng tuyên truyền về Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới” và các gương điển hình tiên tiến trong xây dựng nông thôn mới.

2. Giao Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện kế hoạch này, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện với Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.

3. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch này, định kỳ báo cáo với Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh theo quy định.

4. Kế hoạch này thay thế Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 01/02/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan, đơn vị báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ; (Báo cáo)
- Hội đồng TĐKT Trung ương; (Báo cáo)
- Ban TĐKT Trung ương; (Báo cáo)
- BCĐ các Chương trình MTQG TW; (Báo cáo)

- Văn phòng điều phối NTM TW; (Báo cáo)
- Thường trực Tỉnh ủy; (Báo cáo)
- Thường trực HĐND tỉnh; (Báo cáo)
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Ban Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, VP Tỉnh ủy, ĐU Khối các cơ quan tỉnh; ĐU Khối Doanh nghiệp tỉnh;
- Thường trực Hội đồng TĐKT tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận TQ, các đoàn thể tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Hiệp Hội DN nhỏ và vừa; Hội DN trẻ của tỉnh;
- Chánh VP, các Phó CVP UBND tỉnh;
- Trưởng Phòng: KT, NC;
- Lưu: VT (Dt 60)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Minh Huấn