Kế hoạch 72/KH-UBND năm 2017 thực hiện Kế hoạch “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”
Số hiệu: 72/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Trần Hồng Quân
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Ngoại giao, điều ước quốc tế, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 72/KH-UBND

Cà Mau, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY “VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI NGOẠI NHÂN DÂN TRONG TÌNH HÌNH MỚI”

Thực hiện Kế hoạch số 52-KH/TU ngày 06/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BĐNTW ngày 16/01/2017 của Ban Đối ngoại Trung ương về quán triệt và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư về sơ kết 05 năm và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) “Vtiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch cụ thể hóa triển khai thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân; củng cố mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa các tổ chức nhân dân trong tỉnh với nhân dân các nước trong khu vực và thế giới; tích cực đấu tranh bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh th, lợi ích quốc gia - dân tộc; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của bạn bè quốc tế đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của nhân dân ta, góp phần thực hiện tốt đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân và mở rộng hội nhập quốc tế.

Đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đi của Tỉnh ủy, sự quản lý thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với các hoạt động đối ngoại nhân dân; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá và triển khai các biện pháp nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của cơ quan, tổ chức, địa phương trong tỉnh.

2. Yêu cầu

Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện tốt Hướng dẫn số 02-HD/BĐNTW ngày 16/01/2017 của Ban Đối ngoại Trung ương về quán triệt và triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư về sơ kết 05 năm và tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của Ban Bí thư (khóa XI) “Về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới”.

Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, gắn kết chặt chẽ, chủ động phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau giữa đối ngoại của Đảng, ngoại giao của Nhà nước và đối ngoại nhân dân để phát huy sức mạnh tổng hợp và triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động đối ngoại của tỉnh.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP

1. Tổ chức quán triệt đầy đủ các quan điểm chỉ đạo của Đảng về công tác đối ngoại nhân dân

Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức hội có liên quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau có trách nhiệm tổ chức triển khai quán triệt đầy đủ tinh thần và nội dung ý kiến kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 04-CT/TW, Kế hoạch số 52-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch này đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên theo hệ thống tổ chức, qua đó đ nâng cao nhận thức và nâng cao năng lực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương trong chỉ đạo, quản lý, phối hợp tổ chức triển khai có hiệu quả, đồng bộ các hoạt động đối ngoại nhân dân trên địa bàn tỉnh Cà Mau.

2. Tăng cường sự quản lý của chính quyền đối với công tác đối ngoại nhân dân trong thời gian tới

- Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh rà soát, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tạo cơ sở pháp lý đbảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước đối với tất cả các hoạt động đối ngoại nhân dân, trong đó chú ý rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện các quy chế hoạt động đối ngoại nội bộ, các quy định về quan hệ, hợp tác với nước ngoài. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo liên ngành về công tác phi chính phủ nước ngoài.

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh tăng cường trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước đối với hoạt động đối ngoại nhân dân và thẩm định các dự án tài trợ của nước ngoài trong lĩnh vực được phân công phụ trách, đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát và báo cáo việc sử dụng các khoản vin trợ phi chính phủ nước ngoài theo Quy chế vận động, tiếp nhận, quản lý và sử dụng nguồn viện trợ phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Cà Mau, ban hành kèm theo Quyết định số 17/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phphân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách công tác đối ngoại nhân dân, tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và triển khai các biện pháp nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động đối ngoại nhân dân của cơ quan, tổ chức, địa phương mình.

3. Chú trọng phát triển lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân; củng cố, tăng cường mặt trận đối ngoại nhân dân

- Kiện toàn, củng cố bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan Liên hiệp hữu nghị tỉnh; chú trọng tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức, có kỹ năng đối ngoại, trình độ ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu hoạt động đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị có trách nhiệm tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý và hướng dẫn nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động các tổ chức Hội thành viên, xây dựng lực lượng để thực hiện nhiệm vụ nòng cốt trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

- Tăng cường phối hợp và các hoạt động tương tác giữa Liên hiệp các tổ chức hữu nghị với các sở, ban, ngành, địa phương và các Hội hoạt động trong lĩnh vực liên quan để phổ biến chính sách, cung cấp thông tin, định hướng hoạt động và các vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại nhân dân; tạo điều kiện cho các Hội tham gia thực hiện các chương trình, dự án phù hợp; tăng cường quan hệ phối hợp, gắn bó giữa các Hội với Nhà nước.

- Liên hiệp các tổ chức hữu nghị phối hợp với Sở Nội vụ tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức và nâng cao chất lượng tập huấn bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng nghiệp vụ công tác đối ngoại nhân dân và công tác phi chính phủ nước ngoài cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác đối ngoại nhân dân từ tỉnh đến cơ sở.

4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của các hoạt động đối ngoại nhân dân

- Các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức nhân dân có liên quan cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của các hoạt động đối ngoại nhân dân, triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, hình thức. Tăng cường tính chủ động trong quan hệ đối tác, mở rộng mạng lưới bạn bè quốc tế của Việt Nam, thông qua các hoạt động giao lưu, hữu nghị, hợp tác nhân dân của các Hội, đoàn thể; tăng cường quan hệ có chiều sâu với Tổng Lãnh sự quán các nước đóng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh, các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài, kiều bào người Việt Nam ở nước ngoài có tiềm năng và điều kiện hợp tác với tỉnh.

- Chú trọng tăng cường công tác thẩm định, phê duyệt, quản lý các dự án sử dụng viện trợ nước ngoài. Chỉ tiếp nhận, sử dụng những dự án, chương trình phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của tổ chức và lợi ích của địa phương. Phát huy đầy đủ các cơ chế phối hợp liên ngành, các cơ quan chính trị - an ninh trong thẩm định các dự án và hoạt động liên quan đến xây dựng pháp luật, phản biện xã hội,... liên quan quyền tự do ngôn luận, báo chí, tôn giáo, dân tộc, lập Hội....

- Nâng cao hiệu quả công tác thông tin đối ngoại, công tác vận động, tập hợp người Việt Nam ở nước ngoài. Tăng cường công tác giáo dục quần chúng, đoàn viên, hội viên để nâng cao nhận thức về tình hình quốc tế, phổ biến, quán triệt các chủ trương, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước, nâng cao năng lực chủ động hội nhập quốc tế trên cơ sở bảo đảm giữ vững ổn định chính trị và lợi ích quốc gia - dân tộc. Chủ động tăng cường đấu tranh với các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Trên cơ sở định hướng một số nội dung và nhiệm vụ giải pháp để thực hiện Kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các sở, ban, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, theo trách nhiệm được phân công tổ chức triển khai thực hiện.

- Định kỳ các đơn vị báo cáo kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Ngoại vụ và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh).

- Quá trình tổ chức thực hiện kế hoạch, phát sinh những vấn đề khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Ngoại giao;
- Ban Đối ngoại TW;
- TT: T
nh ủy, HĐND tỉnh, UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, các đoàn thể t
nh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, Th
08, Tu64/8.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Hồng Quân