Kế hoạch 2318/KH-UBND năm 2017 thực hiện Chỉ thị 30/CT-TTg về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp
Số hiệu: 2318/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Mùa A Sơn
Ngày ban hành: 17/08/2017 Ngày hiệu lực: 17/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2318/KH-UBND

Điện Biên, ngày 17 tháng 8 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 30/CT-TTg NGÀY 05/7/2017 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ VẬT LIỆU NỔ CÔNG NGHIỆP

Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg , ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp;

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước về vật liệu nổ công nghiệp (VLNCN), tiền chất thuốc nổ (TCTN), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động VLNCN, TCTN; Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ công nghiệp như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Xác định trách nhiệm và phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ban, ngành và UBND các cấp triển khai thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý VLNCN bảo đảm kịp thời, thống nhất, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu thực tế.

2. Yêu cầu

Các Sở, ban, ngành, UBND các cấp được giao nhiệm vụ chủ trì, tham gia phối hợp thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ chủ động, tích cực triển khai thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, đảm bảo chất lượng; đồng thời trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan trong việc triển khai thực hiện cũng như giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện Kế hoạch.

II. NỘI DUNG TRIN KHAI

1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương

Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 05/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý VLNCN và các văn bản hiện hành khác có liên quan như: Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH12 ngày 30/6/2011 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp; Nghị định s54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP , ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp); Tiếp tục tổ chức thực hiện Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND ngày 11/11/2015 của UBND tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy chế hoạt động và quản lý VLNCN trên địa bàn tỉnh Điện Biên (gọi tắt là Quy chế).

Phổ biến, hướng dẫn Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ số 14/2017/QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội khóa 14 và Nghị định, Thông tư, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến VLNCN, TCTN hướng dẫn thực hiện luật, khi có hiệu lực thi hành.

2. Sở Công Thương

2.1. Rà soát các quy định hiện hành về quản lý VLNCN, TCTN và đề xuất, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành quy định sửa đổi, bổ sung theo thẩm quyền phù hợp với tình hình thực tế;

2.2. Tăng cường công tác chỉ đạo, phổ biến, hưng dẫn công tác quản lý nhà nước về VLNCN, TCTN; thực hiện nghiêm các quy định về thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm trong công tác cấp Giấy phép, Giấy chứng nhận liên quan đến hoạt động VLNCN, TCTN;

2.3. Tổ chức bồi dưỡng, tập huấn và cấp Giấy chứng nhận kỹ thuật an toàn trong hoạt động VLNCN, TCTN cho các đối tượng theo quy định của Quy chuẩn QCVN 02: 2008/BCT;

2.4. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch kiểm tra chất lượng công trình kho VLNCN trước khi cấp phép sử dụng VLNCN đảm bảo điều kiện theo quy định tại Mục 1 Chương II, Phụ lục H, Phụ lục M Quy chuẩn QCVN 02:2008/BCT;

2.5. Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ngành liên quan xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các doanh nghiệp sử dụng VLNCN, đặc biệt chú trọng đối với các doanh nghiệp bảo quản, sử dụng VLNCN quy mô nhỏ, vùng sâu, vùng xa; kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về công tác an ninh, an toàn, phòng chống cháy, nổ đối với kho bảo quản, phương tiện vận chuyển, phương án nổ mìn, Giấy phép sử dụng VLNCN; Thu hồi ngay Giấy phép, Giấy đăng ký sử dụng VLNCN đối với các tổ chức, đơn vị để mất VLNCN;

2.6. Rà soát mạng lưới các đơn vị thực hiện dịch vụ nổ mìn, kho bảo quản VLNCN trên địa bàn theo hướng giảm đầu mối đơn vị nhỏ lẻ sử dụng VLNCN, bảo đảm nghiêm ngặt các quy định về an ninh, kỹ thuật an toàn, phòng chống cháy, nổ.

2.7. Tổng hợp các sự cố, tai nạn liên quan đến hoạt động VLNCN, TCTN; phối hợp kịp thời với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân, đề xuất giải pháp khắc phục.

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

3.1. Rà soát các đơn vị hoạt động VLNCN, TCTN theo chức năng quản lý trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị tăng cường công tác quản lý, đảm bảo tuân thủ các Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về VLNCN, TCTN;

3.1. Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chng cháy, ntrên địa bàn có hoạt động VLNCN, TCTN;

3.3. Tăng cường phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra đối với các tchức, cá nhân liên quan đến VLNCN thuộc địa bàn quản lý, các phương tiện giao thông đường bộ, tất cả các đường tiểu ngạch nhằm phát triển, ngăn chặn hoạt động vận chuyển, mua bán, tàng trữ và sử dụng VLNCN, TCTN trái quy định của pháp luật.

4. Công an tỉnh

4.1. Chủ trì, phối hợp với Sở Công Thương và các Sở, ngành, địa phương có liên quan tăng cường công tác đảm bảo an ninh, trật tự, phòng chống cháy, nổ trên địa bàn có hoạt động VLNCN, TCTN;

4.2. Thực hiện nghiêm túc các quy định về thẩm định, thẩm tra, hậu kiểm khi cấp: Giấy chứng nhận thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Giấy phép vận chuyển VLNCN, TCTTN;

4.3. Phối hợp với Sở Công Thương trong thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất các doanh nghiệp sử dụng VLNCN, kiểm tra chất lượng công trình kho VLNCN trước khi cấp phép sử dụng VLNCN; kiểm tra, kiểm soát khi lượng VLNCN cấp phép vận chuyển cho từng công trình, địa điểm sử dụng đảm bảo phù hợp với quy mô, số lượng cho phép tại Giấy phép sử dụng VLNCN; Tổ chức diễn tập các phương án kế hoạch ứng cứu khẩn cấp của các tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

4.4. Ccán bộ tham gia giám sát việc sử dụng VLNCN do Sở Công Thương chủ trì khi nmìn trong các khu vực dân cư, cơ sở khám chữa bệnh, khu vực có các di tích lịch sử, văn hóa, bảo tồn thiên nhiên, các công trình an ninh, quốc phòng hoặc các công trình quan trọng khác của quốc gia, khu vực bảo vệ khác theo quy định pháp luật;

4.5. Điều tra và xử lý nghiêm các trường hợp mất, mua bán, vận chuyển trái phép VLNCN, TCTN; phối hợp với Viện kiểm sát, Tòa án đưa ra truy tố, xét xử một số vụ điển hình (nếu có) nhằm răn đe, giáo dục phòng ngừa kịp thời.

5. Các Sở, ban, ngành tỉnh

Các sở, ban, ngành tỉnh căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của mình, chủ động triển khai, thực hiện các nội dung được quy định tại Chỉ thị số 30/CT-TTg , Quy chế và các văn bản hiện hành có liên quan;

Rà soát, đánh giá thực trạng để tăng cường công tác quản lý VLNCN, TCTN trong lĩnh vực của Ngành;

Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho các cán bộ, công chức, viên chức, lao động và các doanh nghiệp thuộc Ngành quản lý thực hiện đúng theo quy định của Quy chế và các văn bản khác có liên quan; Phối hợp với Sở Công Thương kiểm tra thực tế tại các dự án, cơ sở có hoạt động VLNCN, TCTN theo quy định.

6. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

6.1. Chỉ đạo các phòng chức năng, tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về VLNCN, TCTN cho các tổ chức, cá nhân hoạt động VLNCN, TCTN trên địa bàn quản lý theo đúng quy định; theo dõi, giám sát các hoạt động VLNCN, TCTN trên địa bàn quản lý;

6.2. Tăng cường nhân lực về người và thiết bị để phối hợp với các cơ quan chức năng thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân hoạt động VLNCN, TCTN có hành vi vi phạm trong nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển và sử dụng VLNCN, TCTN trên địa bàn quản lý;

6.3. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn theo dõi, giám sát các hoạt động VLNCN trên địa bàn; thông báo cho nhân dân biết và chấp hành các quy định an toàn trong khu vực nổ mìn theo thông báo của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và của đơn vị sử dụng VLNCN;

6.4. Thông báo về sự cố VLNCN xảy ra trên địa bàn đến Công an tỉnh, Sở Công Thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, đồng thời phối hợp với các ngành để khắc phục hậu quả.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, ban, ngành tỉnh; UBND các huyện, thành, thị, các cơ quan, doanh nghiệp, các cơ sở thuộc diện quản lý về VLNCN, TCTN trên địa bàn tỉnh căn cứ kế hoạch này tổ chức triển khai thực hiện.

2. Giao Sở Công Thương chủ trì hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này và tng hợp kết quả, báo cáo về Bộ Công Thương, UBND tỉnh trước ngày 25 tháng 12 hàng năm.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch nếu có khó khăn, vướng mắc các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm báo cáo Sở Công Thương (cơ quan chủ trì) để tổng hợp, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

 


Nơi nhận:
- Bộ Công Thương;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- L/đ UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- T
òa án nhân dân tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, KT
(NQL).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Mùa A Sơn

 

 

Nghị định 39/2009/NĐ-CP về vật liệu nổ công nghiệp Ban hành: 23/04/2009 | Cập nhật: 04/05/2009