Quyết định 40/2017/QĐ-UBND quy định chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
Số hiệu: 40/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 23/08/2017 Ngày hiệu lực: 01/09/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 40/2017/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ KHUYẾN KHÍCH HỎA TÁNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 23/2016/NĐ-CP ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Chính phủ về xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang và cơ sở hỏa táng;

Thc hiện Văn bản số 226/HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc cho ý kiến về Chính sách hỗ trợ khuyến khích ha táng trên địa bàn tỉnh;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Văn bản s 2845/STC-TCDN ngày 11 tháng 8 năm 2017 về việc hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại Báo cáo s 344/BC-STP ngày 11 tháng 8 năm 2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành chính sách hỗ trợ khuyến khích hỏa táng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

1. Đối tượng, phạm vi áp dụng:

a) Ủy ban nhân dân các huyện, thành ph, thị xã (sau đây gọi chung là UBND cấp huyện); Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là UBND cấp xã); đơn vị thực hiện hỏa táng và các cơ quan đơn vị khác có liên quan;

b) Người dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Hà Tĩnh;

c) Người vô gia cư, lang thang cơ nhỡ không có người thân chết trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

2. Thời gian áp dụng: 3 năm (kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành).

3. Mức hỗ trợ:

a) Chi phí hỏa táng được áp dụng một trong các trường hợp sau:

- Đối với thi hài đủ 6 tuổi trở lên: 4.000.000 đồng/trường hợp;

- Đối với thi hài dưới 6 tuổi trở xuống: 2.000.000 đồng/trường hợp;

- Đối với thi hài thuộc đối tượng là hộ nghèo: 5.000.000 đồng/trường hợp.

b) Chi phí vận chuyển:

- Đối với khu vực Thành phố Hà Tĩnh, Huyện Thạch Hà: 500.000đ/trường hợp;

- Đối với khu vực huyện Can Lộc; huyện Lộc Hà; Thị xã Hồng Lĩnh và huyện Cẩm Xuyên: 1.000.000 đồng/trường hợp;

- Đối với khu vực huyện Kỳ Anh; Thị xã Kỳ Anh; huyện Đức Thọ; huyện Nghi Xuân; huyện Hương Khê; huyện Vũ Quang và Huyện Hương Sơn: 1.500.000 đồng/trường hợp.

4. Nguồn kinh phí hỗ trợ: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 100%; ngoài ra, khuyến khích UBND cấp huyện, cấp xã có chính sách hỗ trợ thêm cho đối tượng của địa phương.

Điều 2. Thủ tục hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng

1. Cá nhân, tổ chức nộp 02 bộ hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng tại đơn vị thực hiện hỏa táng.

2. Ngay sau khi nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, đơn vị hỏa táng thực hiện cấp phát chi phí cho đối tượng được hỗ trợ.

3. Hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng bao gồm:

a) Bản khai thông tin cá nhân, tổ chức nhận chi phí hỗ trkhuyến khích hỏa táng (Theo mẫu).

b) Bản sao trích lục khai tử của người được hỏa táng.

c) Bản chính Hợp đồng hỏa táng.

d) Bản xác nhận hộ nghèo của địa phương (Đối với thi hài thuc din hnghèo).

Điều 3. Thủ tục cấp phát, thanh toán, quyết toán

1. Định kỳ 3 tháng/lần hoặc 1 tháng/lần, đơn vị thực hiện hỏa táng đề nghị Sở Tài chính thực hiện cấp phát, thanh toán, quyết toán chi phí đã hỗ trkhuyến khích hỏa táng cho cá nhân, tổ chức.

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Tài chính có trách nhiệm thực hiện cấp phát, thanh toán, quyết toán cho đơn vthực hiện hỏa táng.

3. Hồ sơ đề nghị thanh, quyết toán bao gồm:

a) Giấy đề nghị thanh toán.

b) Hồ sơ quy định tại Khoản 3, Điều 2 Quyết định này.

c) Chứng từ thanh toán của đơn vị thực hiện hỏa táng.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện chính sách; chủ trì cấp phát thanh toán, quyết toán nguồn kinh phí theo đúng quy định hiện hành.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính cân đối, bố trí ngân sách hàng năm bảo đảm thực hiện chính sách khuyến khích hỏa táng.

3. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan tuyên truyền vận động, người dân tham gia, sử dụng hình thức hỏa táng, chính sách khuyến khích hỏa táng, gắn với việc tuyên truyền thực hiện Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND ngày 06/7/2012 của UBND tỉnh quy định về việc ban hành Quy chế thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang, lễ hội và tổ chức kniệm ngày truyền thống, đón nhận các danh hiệu thi đua trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và Quyết định số 05/2013/QĐ-UBND ngày 22/1/2013 của UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 31/2012/QĐ-UBND .

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, Ban, ngành có liên quan tổ chức hướng dẫn thực hiện các quy định tại Quyết định này.

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền đ nhân dân được biết các chính sách theo Quyết định này.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2017.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc (Thủ trưởng) các Sở, ngành: Lao động Thương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đu tư, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh và Truyền hình, Kho bc Nhà nước; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã và các tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm
tra văn bản Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội t
nh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Lưu: VT, VX, XD.
- Gửi Vb: Giấy và điện
tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Đặng Quốc Vinh