Quyết định 3325/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt kế hoạch kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh Hà Tĩnh
Số hiệu: 3325/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Vinh
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3325/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

V/V PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ PHỤC VỤ KHÁM, CHỮA BỆNH CỦA BAN BẢO VỆ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CÁN BỘ TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03/6/2008;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26/11/2013; Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước; Thông tư số 245/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 của Bộ Tài chính quy định thực hiện một số nội dung của Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03/6/2009 của Chính phủ; Thông tư số 09/2012/TT-BTC ngày 19/01/2015 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 245/2009/TT-BTC ;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính quy định chi tiết việc sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 41/2012/QĐ-UBND ngày 09/8/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh ban hành quy định phân cấp về quản lý tài sản nhà nước tại các cơ quan, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh;

Căn cứ Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh Quyết định về việc đồng ý chủ trương và cấp kinh phí mua sắm trang thiết bị khám, chữa bệnh của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh cho cán bộ thuộc diện Tỉnh ủy quản lý;

Căn cứ Chứng thư thẩm định số 8161586/CT-BTCVALUE tháng 8/2016 của Công ty cổ phần thẩm định giá BTCVALUE;

Xét đề nghị của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh tại Tờ trình số 133/TTr-BVSK ngày 14/11/2016; Báo cáo đề xuất của Sở Tài chính tại Văn bản số 3989/BC-STC ngày 16/11/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch kế hoạch lựa chọn nhà mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ khám, chữa bệnh của Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh; với các nội dung sau:

TT

Tên gói thầu

Giá gói thầu (đồng)

Nguồn vốn

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Phương thức lựa chọn nhà thầu

Thời gian bắt đầu đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

1

Mua sắm trang thiết bị phục vụ khám chữa bệnh (Danh mục kèm theo Quyết định số 3183/QĐ-UBND ngày 11/11/2016 của UBND tỉnh)

4.260.000.000

Ngân sách nhà nước (Được bố trí tại Quyết định số 2501/QĐ-UBND ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh, số tiền 3.500.000.000 đồng) và nguồn kinh phí hợp pháp khác của đơn vị).

Đấu thầu rộng rãi

01 giai đoạn 01 túi hồ sơ

Tháng 11/2016

Trọn gói

45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng

Tổng cộng: 4.260.000.000 đồng

Điều 2. Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh chịu trách nhiệm tổ chức chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Trưởng Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh (Chủ đầu tư) và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- PCT UBND tỉnh Đặng Quốc Vinh;
- Phó VP/UB Phạm Xuân Phú;
- Lưu: VT, VX1;
- Gửi: Bản giấy và điện tử

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Vinh