Quyết định 3301/QĐ-UBND về cấp hỗ trợ kinh phí thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tháng 10 năm 2016
Số hiệu: 3301/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Tĩnh Người ký: Đặng Quốc Khánh
Ngày ban hành: 21/11/2016 Ngày hiệu lực: 21/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TNH HÀ TĨNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3301/QĐ-UBND

Hà Tĩnh, ngày 21 tháng 11 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CẤP HỖ TRỢ KINH PHÍ THÀNH LẬP MỚI HỘ KINH DOANH, DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁNG 10 NĂM 2016

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn c Luật T chức chính quyn địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 16/12/2002;

Thực hiện Nghị quyết s 88/2014/NQ-HĐND ngày 16/7/2014 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh về chính sách hỗ trợ đăng ký thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh; Quyết định số 13/2016/QĐ-UBND ngày 12/4/2016 của UBND tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 63/2014/QĐ-UBND ngày 22/9/2014 của UBND tỉnh;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 3980/TTr-STC ngày 15 tháng 11 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Sở Tài chính trích ngân sách số tiền 57.750.000 đồng (năm mươi bảy triệu, bảy trăm năm mươi ngàn đồng) cấp cho các đơn vị để hỗ trợ kinh phí thành lập mới hộ kinh doanh, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng 10 năm 2016; cụ thể như sau:

- Kinh phí cấp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp đăng ký kinh doanh và công bố thông tin khi thành lập mới: 24.200.000 đồng (trong đó: Hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký thành lập mới: 9.200.000 đng, hỗ trợ công bố thông tin doanh nghiệp: 15.000.000 đồng).

- Kinh phí cấp cho Cục Thuế tỉnh để hỗ trợ thuế môn bài cho các doanh nghiệp thành lập mới: 30.750.000 đồng.

- Kinh phí hỗ trợ thực hiện phần mềm kế toán doanh nghiệp, biển hiệu cho Công ty TNHH MTV Nam Hương: 2.800.000 đồng.

Điều 2. Các đơn vị được cấp kinh phí tại Điều 1 chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng nguồn kinh phí đúng mục đích, thanh quyết toán theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các đơn vị có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Trung tâm HTPTDN và XTĐT t
nh;
- Lưu: VT, TKCT, CN
1.
- Gửi: VB giấy và điện tử.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đặng Quốc Khánh