Quyết định 1611/QĐ-UBND năm 2012 hủy bỏ Quyết định 03/2012/QĐ-UBND quy định mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách xã kiêm nhiệm công tác lâm nghiệp xã do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành
Số hiệu: 1611/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành: 22/05/2012 Ngày hiệu lực: 22/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Cán bộ, công chức, viên chức, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1611/QĐ-UBND

Quảng Nam, ngày 22 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

HỦY BỎ QUYẾT ĐỊNH SỐ 03/2012/QĐ-UBND NGÀY 02/02/2012 CỦA UBND TỈNH QUẢNG NAM

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12/4/2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số 120/STP-KTrVB ngày 23/3/2012 và Sở Nông nghiệp và PTNT tại Báo cáo số 41/BC-SNN&PTNT ngày 04/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ Quyết định số 03/2012/QĐ-UBND ngày 02/02/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về quy định mức hỗ trợ cho người hoạt động không chuyên trách xã kiêm nhiệm công tác lâm nghiệp xã.

Điều 2. Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và PTNT có trách nhiệm chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm thực hiện thanh, quyết toán kinh phí hỗ trợ từ tháng 01 đến tháng 5/2012 và theo dõi tham mưu xử lý dự toán kinh phí đã giao để thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2012 đảm bảo theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính, Tư pháp, Nội vụ, Kế hoạch và Đầu tư; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang