Quyết định 1594/QĐ-UBND năm 2016 đính chính Quyết định 19/2016/QĐ-UBND do tỉnh Vĩnh Long ban hành
Số hiệu: 1594/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Vĩnh Long Người ký: Trần Hoàng Tựu
Ngày ban hành: 22/07/2016 Ngày hiệu lực: 22/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Tài chính, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1594/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 22 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2016/QĐ-UBND NGÀY 13 THÁNG 6 NĂM 2016 CỦA UBND TỈNH VĨNH LONG

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Chánh Văn phòng UBND tỉnh Vĩnh Long,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính bổ sung phần Căn cứ tại Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

Bổ sung vào phía dưới “Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, ngày 19 tháng 6 năm 2015” là: “Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004”.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 19/2016/QĐ-UBND ngày 13 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Vĩnh Long.

Điều 2. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các sở, ngành liên quan; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hoàng Tựu