Quyết định 1516/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn tổ chức bộ máy và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái
Số hiệu: 1516/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Phạm Thị Thanh Trà
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1516/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 27 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC KIỆN TOÀN TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH YÊN BÁI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế Bệnh viện;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 51/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Yên Bái;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn tổ chức bộ máy và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Bệnh viện đa khoa tỉnh Yên Bái với các nội dung cụ thể như sau:

1. Vị trí, chức năng

a) Vị trí:

- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Yên Bái (sau đây gọi tắt là Bệnh viện) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc và chịu sự quản lý, chỉ đạo trực tiếp của Sở Y tế tỉnh Yên Bái, đồng thời chịu sự hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của các cục, vụ, viện và các bệnh viện của Bộ Y tế; chịu sự kiểm tra, giám sát của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Bệnh viện có tư cách pháp nhân, có trụ sở, con dấu riêng và tài khoản riêng hoạt động theo quy định của pháp luật.

b) Chức năng: Bệnh viện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân các dân tộc trong và ngoài tỉnh.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn

a) Cấp cứu, Khám bệnh, Chữa bệnh:

- Tiếp nhận và xử trí tất cả các trường hợp cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội và ngoại trú;

- Tổ chức khám sức khỏe, quản lý sức khỏe định kỳ, giám định sức khỏe, giám định pháp y khi Hội đồng giám định y khoa tỉnh hoặc khi cơ quan pháp luật trưng cầu.

b) Phòng bệnh:

- Phối hợp cơ sở y tế các cấp phòng chống dịch bệnh khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn;

- Tuyên truyền giáo dục sức khỏe cho cộng đồng.

c) Đào tạo cán bộ y tế:

- Bệnh viện là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế;

- Tổ chức tập huấn, đào tạo liên tục tại chỗ, cử đào tạo dài, ngắn hạn cho các công chức, viên chức ở Bệnh viện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

đ) Nghiên cứu khoa học:

- Tổ chức hội nghị, sinh hoạt khoa học chuyên môn, chuyên đề thường kỳ, áp dụng các kỹ thuật mới trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ. Thực hiện và tham gia các công trình nghiên cứu khoa học về y tế;

- Kết hợp với các viện, bệnh viện tuyến trên để từng bước ứng dụng và phát triển các kỹ thuật cao vào chẩn đoán và điều trị.

d) Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật: Lập kế hoạch về chuyên môn và chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới.

e) Hợp tác quốc tế: Tham gia các chương trình hợp tác với các tổ chức y tế hay cá nhân ở nước ngoài theo quy định của nhà nước.

g) Quản lý kinh tế y tế:

- Quản lý và sử dụng có hiệu quả ngân sách nhà nước cấp và các nguồn kinh phí khác;

- Thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về thu, chi tài chính và thanh quyết toán đúng theo quy định của pháp luật;

- Tạo thêm nguồn thu từ các dịch vụ y tế: Viện phí, Bảo hiểm y tế, nguồn tài trợ của các doanh nghiệp, viện trợ nước ngoài;

h) Quản lý và triển khai thực hiện các dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia và các dự án khác được Sở Y tế phân công.

i) Hướng dẫn, thực hiện kiểm tra và giám sát chuyên môn về các hoạt động thuộc lĩnh vực điều trị đối với các cơ sở y tế trên địa bàn.

j) Thực hiện quản lý tổ chức bộ máy, vị trí việc làm, số lượng người làm việc, người lao động, chế độ chính sách, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và quản lý tài chính, tài sản của Bệnh viện theo quy định của pháp luật.

k) Thực hiện các chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

l) Thực hiện những nhiệm vụ khác do Sở Y tế, Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

3. Cơ cấu tổ chức bộ máy và biên chế

a) Bộ máy lãnh đạo:

- Bệnh viện có Giám đốc và không quá 03 Phó Giám đốc giúp việc cho Giám đốc.

- Giám đốc Bệnh viện là người đứng đầu Bệnh viện chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Bệnh viện.

- Phó Giám đốc Bệnh viện là người giúp Giám đốc Bệnh viện phụ trách một số lĩnh vực công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Bệnh viện, trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.

- Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, điều động, luân chuyển, thực hiện chế độ, chính sách đối với các chức danh Giám đốc, Phó Giám đốc Bệnh viện thực hiện theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của pháp luật; đảm bảo theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

b) Cơ cấu tổ chức của Bệnh viện, gồm:

- Các phòng chức năng, gồm:

+ Phòng Kế hoạch - Tổng hợp;

+ Phòng Hành chính - Quản trị;

+ Phòng Tài chính - Kế toán;

+ Phòng Tổ chức cán bộ;

+ Phòng Điều dưỡng;

+ Phòng Đào tạo - Chỉ đạo tuyến;

+ Phòng Vật tư - Trang thiết bị y tế.

- Các khoa chuyên môn, gồm:

+ Khoa Khám bệnh;

+ Khoa Hồi sức chống độc;

+ Khoa Cấp cứu;

+ Khoa Nội AB;

+ Khoa Nội C;

+ Khoa Truyền nhiễm;

+ Khoa Ngoại;

+ Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức;

+ Khoa Chấn thương;

+ Khoa Tai - Mũi - Họng;

+ Khoa Răng - Hàm - Mặt;

+ Khoa Mắt;

+ Khoa Ung bướu;

+ Khoa Dinh dưỡng;

+ Khoa Huyết học truyền máu;

+ Khoa Hóa sinh;

+ Khoa Vi sinh;

+ Khoa Chẩn đoán hình ảnh;

+ Khoa Dược;

+ Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn;

+ Khoa Sản - Nhi;

+ Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng;

+ Khoa Da liễu.

Các phòng, khoa có Trưởng phòng, Trưởng khoa và có không quá 02 Phó Trưởng phòng, Trưởng khoa; nhiệm vụ cụ thể của các phòng, khoa do Giám đốc Bệnh viện quy định. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, từ chức, khen thưởng, kỷ luật, thực hiện chế độ, chính sách đối với lãnh đạo phòng, khoa thực hiện theo quy định của Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

c) Về biên chế:

- Biên chế của Bệnh viện là biên chế sự nghiệp, nằm trong tổng biên chế sự nghiệp của Sở Y tế được Ủy ban nhân dân tỉnh giao hàng năm.

- Việc quản lý, xác định vị trí việc làm và số lượng người làm việc; tuyển dụng, bố trí, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức và lao động của Bệnh viện phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, khối lượng công việc, tính chất và đặc điểm, vị trí việc làm, cơ cấu, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức theo phân cấp quản lý cán bộ của tỉnh và quy định của pháp luật.

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

1. Sở Y tế có trách nhiệm:

a) Sắp xếp, bố trí, điều động viên chức, người lao động vào các vị trí việc làm phù hợp với trình độ đào tạo, chức danh nghề nghiệp đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ.

b) Bố trí trụ sở, cơ sở vật chất, kinh phí, nhân sự; xây dựng, ban hành nội quy, quy chế hoạt động để đảm bảo Bệnh viện kịp thời đi vào hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

c) Phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc thực hiện bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ lãnh đạo, quản lý theo quy định.

d) Sau khi Bệnh viện đi vào hoạt động chính thức, xây dựng Đề án vị trí việc làm của Bệnh viện Đa khoa tỉnh gửi Sở Nội vụ thẩm định, tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh trình Bộ Nội vụ xem xét, phê duyệt theo quy định.

2. Sở Nội vụ, Sở Tài chính: Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với Sở Y tế tổng hợp, thẩm định trình cấp thẩm quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung kinh phí, biên chế và thực hiện những nội dung liên quan đến công tác tổ chức bộ máy và nhân sự của Bệnh viện theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành, bãi bỏ những nội dung trái với quy định tại Quyết định này.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBND tỉnh;
- Ban Tổ chức Tỉnh ủy;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Như điều 6;
- Lưu: VT, VX, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phạm Thị Thanh Trà