Quyết định 1296/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa
Số hiệu: 1296/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Lê Đình Thọ
Ngày ban hành: 07/05/2012 Ngày hiệu lực: 07/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1296/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 07 tháng 05 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường; Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 QĐ;
- Cục Kiểm soát TTHC (B/c);
- Thường trực tỉnh ủy, HĐND tỉnh (B/c);
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch UBND tỉnh (B/c);
- Chi cục TC-ĐL-CL tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, Phòng KSTTHC tỉnh.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đình Thọ

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1296/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa)

Phần 1. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A

CẤP TỈNH

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

I

Lĩnh vực: Đất đai

1

Chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất đối với trường hợp phải xin phép (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất) để sử dụng vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm (T-THA-197949-TT)

2

Chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất (đối tượng là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa có đất) để sử dụng vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm (T-THA-197950-TT)

3

Chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất đối với trường hợp phải xin phép (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) để sử dụng vào mục đích thăm dò khai thác khoáng sản, sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm đối với trường hợp thẩm quyền cấp phép khai thác mỏ không thuộc UBND tỉnh (T-THA-197952-TT)

4

Chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất (đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài đang sử dụng đất) để sản xuất kinh doanh (T-THA-197953-TT)

5

Chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất (đối tượng là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa sử dụng đất) để sản xuất kinh doanh (T-THA-197954-TT)

6

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép (đối tượng là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất) để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh (T-THA-197955-TT)

7

Chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép (đối tượng là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa có đất) để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh (T-THA-197956-TT)

Phần 2. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỈNH THANH HÓA

(Có bản nội dung cụ thể của 07 thủ tục hành chính đính kèm)

Tên thủ tục hành chính: Chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất đối với trường hợp phải xin phép (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất) để sử dụng vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: (T-THA-197949-TT)

Lĩnh vực: Đất đai

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

1. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

1. Đối với thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất thực hiện dự án:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế, trình UBND tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất theo dự án đầu tư.

b) UBND tỉnh Thanh Hóa:

Xem xét, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất.

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

2. Đối với thời gian xác định nghĩa vụ tài chính:

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất, Chủ đầu tư đến Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện kê khai nghĩa vụ tài chính tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

a) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

Kể từ ngày nhận được Bản kê khai nghĩa vụ tài chính và hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chuyển 02 bộ hồ sơ, kèm theo Phiếu chuyển thông tin địa chính đến Sở Tài chính để xác định nghĩa vụ tài chính.

b) Sở Tài chính:

Xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định, gửi Chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan.

3. Kể từ ngày chủ đầu tư nộp đủ các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư.

4. Kể từ ngày Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, tổ chức bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án;

Chủ đầu tư nộp Biên bản bàn giao đất tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để được trao giấy chứng nhận.

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Lưu ý: Trường hợp giải quyết chậm, hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản thông báo lý do chậm cho tổ chức, cá nhân.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả:

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

- Trả kết quả lần 1: Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất.

- Trả kết quả lần 2: Hợp đồng thuê đất (thông báo nộp tiền sử dụng đất), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất.

2. Thời gian trả kết quả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ, nộp phí, lệ phí trước khi nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp.

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình) gồm:

- Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất:

+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có mẫu): 01 bản chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường);

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có): 01 bản chính;

+ Quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói: 01 bản sao có chứng thực;

+ Dự án đầu tư được xét duyệt hoặc chấp thuận; Tổng mặt bằng xây dựng công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: 01 bản sao có chứng thực.

+ Trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất: 01 bản chính;

- Hồ sơ kê khai nghĩa vụ tài chính gồm:

+ Tờ khai tiền thuê đất (có mẫu): 01 bản chính;

+ Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp, được hưởng ưu đãi, hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính, 01 bản sao có chứng thực;

+ Những giấy tờ liên quan đến việc bồi thường đất, hỗ trợ đất (nếu có), 01 bản sao có chứng thực;

+ Những giấy tờ liên quan chứng nhận thuộc diện hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư, 01 bản sao có chứng thực (nếu có);

b) Số lượng hồ sơ:

- Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất: 02 (bộ);

- Hồ sơ kê khai nghĩa vụ tài chính: 03 (bộ);

4. Thời hạn giải quyết: 43 ngày làm việc, không kể thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nghĩa vụ tài chính và thời gian luân chuyển hồ sơ. Trong đó:

a) Thời gian thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất thực hiện dự án là 22 ngày làm việc, trong đó:

- Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 15 ngày làm việc

- Tại UBND tỉnh: 07 ngày làm việc.

(được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

b) Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính: 13 ngày làm việc, trong đó:

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: 03 ngày làm việc;

- Tại Sở Tài chính: 10 ngày làm việc;

c) Thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất: 03 ngày làm việc;

d) Thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp xã nơi có đất bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án: 05 ngày làm việc.

(được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi trường (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

- Hợp đồng thuê đất;

8. Lệ phí:

- Phí thẩm định hồ sơ: 250.000 đồng.

- Lệ phí:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000 đồng

+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 979/UBND-QĐ ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Mẫu số 03/ĐK-GCN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Tờ khai tiền thuê đất: Mẫu số 01-05/TTĐ.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật đất đai số 13/2003/QH11, ngày 26/11/2003 của Quốc hội Khóa 11;

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định 69/2009/NĐ-CPngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/04 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Thông tư 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;

- Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

- Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất;

- Quyết định số 979/UBND-QĐ ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

PHÍ, LỆ PHÍ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

 

PHỤ LỤC 2

ĐƠN GIÁ TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT, ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH, BẢN TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH VÀ ĐO ĐẠC TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Số TT

Danh mục công việc

ĐV tính

ĐƠN GIÁ PHÊ DUYỆT MỚI

Trích đo địa chính (đ)

Đo đạc, chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính, bản trích lục trích đo địa chính

Đo đạc bổ sung tài sản gắn liền với đất

Đo đạc, chỉnh lý (đ)

Trường hợp chỉnh lý do yếu tố quy hoạch (đ)

Nhà và các công trình xây dựng khác (đ)

Không phải nhà và các công trình xây dựng (đ)

V

TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT, ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH, BẢN TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH VÀ ĐO ĐẠC TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

A

Diện tích dưới 100 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

913.603

456.802

274.081

639.522

274.081

2

Đất đô thị.

 

1.365.849

682.924

409.755

956.094

409.755

B

Từ 100 m2 đến 300 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.082.620

541.31

324.786

757.834

324.786

2

Đất đô thị.

 

1.620.807

810.404

486.242

1.134.565

486.242

C

Từ trên 300 m2 đến 500 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.151.140

575.57

345.342

805.798

345.342

2

Đất đô thị.

 

1.720.969

860.485

516.291

1.204.679

516.291

D

Từ trên 500 m2 đến 1 000 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.406.949

703.475

422.085

984.864

422.085

2

Đất đô thị.

 

2.103.407

1.051.704

631.022

1.472.385

631.022

E

Từ trên 1 000 m2 đến 3 000 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.932.271

966.136

579.681

1.353.590

579.681

2

Đất đô thị.

 

2.891.047

1.445.523

867.314

2.023.733

867.314

F

Từ trên 3000 m2 đến 10 000 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

2.969.211

1.484.605

890.763

2.078.448

890.763

2

Đất đô thị.

 

4.439.009

2.219.504

1.331.703

3.107.306

1.331.703

G

Từ trên 1 ha đến 10 ha

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

3.563.053

1.781.527

1.068.916

2.495.137

1.068.916

2

Đất đô thị.

 

5.326.810

2.663.405

1.598.043

3.728.767

1.598.043

H

Từ trên 10 ha đến 50 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

3.859.974

1.929.987

1.157.992

2.701.982

1.157.992

2

Đất đô thị.

 

5.770.711

2.885.356

1.731.213

4.039.498

1.731.213

I

Từ trên 50 ha đến 100 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

4.156.895

2.078.448

1.247.069

2.909.827

1.247.069

2

Đất đô thị.

 

6.214.612

3.107.306

1.846.384

4.350.228

1.864.3844

J

Từ trên 100 ha đến 500 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

4.750.737

2.357.369

1.425.221

3.325.516

1.425.221

2

Đất đô thị.

 

7.102.414

3.551.207

2.130.724

4.971.690

1.864.384

K

Từ trên 500 ha đến 1000 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

5.344.580

2.672.290

1.603.374

3.741.206

1.603.374

2

Đất đô thị.

 

7.990.216

3.992.108

2.397.065

5.593.151

2.397.065

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Mẫu số 03/ĐK-GCN

 

 

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

    Ngày..… / ..… / ....…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Kính gửi: UBND .........................................................................

 

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………

(Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).

 

2. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;

 

3. Nội dung biến động

 

 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

-.…………………………………………….;

-.…………………………………………….;

-.…………………………………………….;

……………………………………………….;

3.2. Nội dung sau khi biến động:

-….……………………………………….;

-….……………………………………….;

-….……………………………………….;

……………………………….….………..;

4. Lý do biến động

.............................................................................................................................................;

.............................................................................................................................................;

 

5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận đã cấp;

.........................................................................................................................................

 

 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

 

 

……………, ngày .... / ... /......
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu số 01-05/TTĐ

TỜ KHAI TIỀN THUÊ ĐẤT

1. Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất:

1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền thuê đất:

1.2. Điện thoại liên hệ (nếu có):

1.3. Ngành nghề kinh doanh:

2. Văn bản cho thuê đất, chuyển từ giao đất sang cho thuê đất, gia hạn cho thuê đất:

2.1. Quyết định số............ ngày..... tháng.... năm.... của

2.2. Hợp đồng thuê đất số: ngày........ tháng...... năm......

3. Đặc điểm thửa đất thuê:

3.1. Địa điểm (địa chỉ:

3.2.Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm:

3.3. Mục đích sử dụng đất thuê:

3.4. Diện tích:

3.5. Thời điểm thuê đất (bàn giao sử dụng):

4. Diện tích nộp tiền thuê đất (m2):

4.1. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

4.2. Đất xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng để cho thuê:

4.3. Đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề:

4.4. Đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp:

5. Thời gian thuê đất:

6. Các khoản tiền được giảm trừ tiền thuê đất (nếu có):

6.1. Số tiền thực tế bồi thường, hỗ trợ về đất:

6.2. Số tiền sử dụng đất đã nộp trước (nếu có):

6.3. Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất (lý do được miễn, giảm):

 

7. Hình thức nộp tiền thuê đất:

7.1. Nộp một lần cho cả thời gian thuê:

7.2. Nộp hàng năm:

8. Hồ sơ, chứng từ kèm theo chứng minh thuộc đối tượng được trừ hoặc miễn, giảm tiền thuê đất (nếu bản sao thì phải có công chứng nhà nước):

 

Tôi cam đoan việc kê khai trên là đúng sự thật

 

 

Ngày ......... tháng .......... năm 200........
NGƯỜI KÊ KHAI
Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

 

Tên thủ tục hành chính: Chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất (đối tượng là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa có đất) để sử dụng vào mục đích sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: (T-THA-197950-TT)

Lĩnh vực: Đất đai

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

1. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố thanh hóa).

2. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

1. Đối với thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất thực hiện dự án:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế, trình UBND tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất theo dự án đầu tư.

b) UBND tỉnh Thanh Hóa:

Xem xét, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất.

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

2. Đối với thời gian xác định nghĩa vụ tài chính:

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất, Chủ đầu tư đến Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện kê khai nghĩa vụ tài chính tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

a) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

Kể từ ngày nhận được Bản kê khai nghĩa vụ tài chính và hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chuyển 02 bộ hồ sơ, kèm theo Phiếu chuyển thông tin địa chính đến Sở Tài chính để xác định nghĩa vụ tài chính.

b) Sở Tài chính:

Xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định, gửi Chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan.

3. Kể từ ngày chủ đầu tư nộp đủ các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư.

4. Kể từ ngày Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, tổ chức bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án;

Chủ đầu tư nộp Biên bản bàn giao đất tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để được trao giấy chứng nhận.

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Lưu ý: Trường hợp giải quyết chậm, hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản thông báo lý do chậm cho tổ chức, cá nhân.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả:

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

- Trả kết quả lần 1: Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất.

- Trả kết quả lần 2: Hợp đồng thuê đất (Thông báo nộp tiền sử dụng đất), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất.

2. Thời gian trả kết quả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ, nộp phí, lệ phí trước khi nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình) gồm:

- Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất:

+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có mẫu): 01 bản chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường);

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kèm theo các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính: 01 bản chính;

+ Quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói: 01 bản sao có chứng thực;

+ Dự án đầu tư được xét duyệt hoặc chấp thuận; Tổng mặt bằng xây dựng công trình đã được cơ quan có thẩm quyền duyệt: 01 bản sao có chứng thực;

+ Trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất: 01 bản chính;

- Hồ sơ kê khai nghĩa vụ tài chính gồm:

+ Tờ khai tiền thuê đất (có mẫu): 02 bản chính;

+ Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp, được hưởng ưu đãi, hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính, 01 bản sao có chứng thực;

+ Hồ sơ tờ liên quan đến việc bồi thường đất, hỗ trợ đất (nếu có), 01 bản sao có chứng thực;

+ Những giấy tờ liên quan chứng nhận thuộc diện hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư, 01 bản sao có chứng thực (nếu có);

b) Số lượng hồ sơ:

- Đối với hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất: 02 (bộ);

- Đối với hồ sơ kê khai nghĩa vụ tài chính gồm: 03 (bộ);

4. Thời hạn giải quyết: 43 ngày làm việc, không kể thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nghĩa vụ tài chính và thời gian luân chuyển hồ sơ. Trong đó:

a) Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất thực hiện dự án là 22 ngày làm việc, trong đó:

- Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 15 ngày làm việc

- Tại UBND tỉnh: 07 ngày làm việc.

(được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

b) Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính: 13 ngày làm việc, trong đó:

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: 03 ngày làm việc;

- Tại Sở Tài chính: 10 ngày làm việc;

c) Thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất: 03 ngày làm việc;

d) Thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp xã nơi có đất bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án: 05 ngày làm việc.

(được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Tài nguyên và Môi trường (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

- Hợp đồng thuê đất;

8. Lệ phí:

- Phí thẩm định hồ sơ: 250.000 đồng.

- Lệ phí:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000 đồng

+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 979/UBND-QĐ ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh)

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Mẫu số 03/ĐK-GCN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Tờ khai tiền thuê đất: Mẫu số 01-05/TTĐ.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11, ngày 26/11/2003 của Quốc hội Khóa 11;

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định 69/2009/NĐ-CP ngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/04 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Thông tư 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;

- Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

- Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất;

- Quyết định số 979/UBND-QĐ ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

PHÍ, LỆ PHÍ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Mẫu số 03/ĐK-GCN

 

 

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhậns hồ sơ:

    Ngày..… / ..… / ....…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Kính gửi: UBND .........................................................................

 

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………

(Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).

 

2. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;

 

3. Nội dung biến động

 

 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

-.…………………………………………….;

-.…………………………………………….;

-.…………………………………………….;

……………………………………………….;

3.2. Nội dung sau khi biến động:

-….……………………………………….;

-….……………………………………….;

-….……………………………………….;

……………………………….….………..;

4. Lý do biến động

.............................................................................................................................................;

.............................................................................................................................................;

 

5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận đã cấp;

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

 

 

……………, ngày .... / ... /......
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu số 01-05/TTĐ

TỜ KHAI TIỀN THUÊ ĐẤT

1. Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất:

1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền thuê đất:

1.2. Điện thoại liên hệ (nếu có):

1.3. Ngành nghề kinh doanh:

2. Văn bản cho thuê đất, chuyển từ giao đất sang cho thuê đất, gia hạn cho thuê đất:

2.1. Quyết định số............ ngày..... tháng.... năm.... của

2.2. Hợp đồng thuê đất số: ngày........ tháng...... năm......

3. Đặc điểm thửa đất thuê:

3.1. Địa điểm (địa chỉ):

3.2.Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):

3.3. Mục đích sử dụng đất thuê:

3.4. Diện tích:

3.5. Thời điểm thuê đất (bàn giao sử dụng):

4. Diện tích nộp tiền thuê đất (m2):

4.1. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

4.2. Đất xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng để cho thuê:

4.3. Đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề:

4.4. Đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp:

5. Thời gian thuê đất:

6. Các khoản tiền được giảm trừ tiền thuê đất (nếu có):

6.1. Số tiền thực tế bồi thường, hỗ trợ về đất:

6.2. Số tiền sử dụng đất đã nộp trước (nếu có):

6.3. Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất (lý do được miễn, giảm):

 

7. Hình thức nộp tiền thuê đất:

7.1. Nộp một lần cho cả thời gian thuê:

7.2. Nộp hàng năm:

8. Hồ sơ, chứng từ kèm theo chứng minh thuộc đối tượng được trừ hoặc miễn, giảm tiền thuê đất (nếu bản sao thì phải có công chứng nhà nước):

 

Tôi cam đoan việc kê khai trên là đúng sự thật

 

 

Ngày ......... tháng .......... năm 200........
NGƯỜI KÊ KHAI
Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

 

PHỤ LỤC 2

ĐƠN GIÁ TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT, ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH, BẢN TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH VÀ ĐO ĐẠC TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Số TT

Danh mục công việc

ĐV tính

ĐƠN GIÁ PHÊ DUYỆT MỚI

Trích đo địa chính (đ)

Đo đạc, chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính, bản trích lục trích đo địa chính

Đo đạc bổ sung tài sản gắn liền với đất

Đo đạc, chỉnh lý (đ)

Trường hợp chỉnh lý do yếu tố quy hoạch (đ)

Nhà và các công trình xây dựng khác (đ)

Không phải nhà và các công trình xây dựng (đ)

V

TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT, ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH, BẢN TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH VÀ ĐO ĐẠC TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

A

Diện tích dưới 100 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

913.603

456.802

274.081

639.522

274.081

2

Đất đô thị.

 

1.365.849

682.924

409.755

956.094

409.755

B

Từ 100 m2 đến 300 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.082.620

541.31

324.786

757.834

324.786

2

Đất đô thị.

 

1.620.807

810.404

486.242

1.134.565

486.242

C

Từ trên 300 m2 đến 500 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.151.140

575.57

345.342

805.798

345.342

2

Đất đô thị.

 

1.720.969

860.485

516.291

1.204.679

516.291

D

Từ trên 500 m2 đến 1 000 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.406.949

703.475

422.085

984.864

422.085

2

Đất đô thị.

 

2.103.407

1.051.704

631.022

1.472.385

631.022

E

Từ trên 1 000 m2 đến 3 000 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.932.271

966.136

579.681

1.353.590

579.681

2

Đất đô thị.

 

2.891.047

1.445.523

867.314

2.023.733

867.314

F

Từ trên 3000 m2 đến 10 000 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

2.969.211

1.484.605

890.763

2.078.448

890.763

2

Đất đô thị.

 

4.439.009

2.219.504

1.331.703

3.107.306

1.331.703

G

Từ trên 1 ha đến 10 ha

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

3.563.053

1.781.527

1.068.916

2.495.137

1.068.916

2

Đất đô thị.

 

5.326.810

2.663.405

1.598.043

3.728.767

1.598.043

H

Từ trên 10 ha đến 50 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

3.859.974

1.929.987

1.157.992

2.701.982

1.157.992

2

Đất đô thị.

 

5.770.711

2.885.356

1.731.213

4.039.498

1.731.213

I

Từ trên 50 ha đến 100 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

4.156.895

2.078.448

1.247.069

2.909.827

1.247.069

2

Đất đô thị.

 

6.214.612

3.107.306

1.846.384

4.350.228

1.864.3844

J

Từ trên 100 ha đến 500 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

4.750.737

2.357.369

1.425.221

3.325.516

1.425.221

2

Đất đô thị.

 

7.102.414

3.551.207

2.130.724

4.971.690

1.864.384

K

Từ trên 500 ha đến 1000 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

5.344.580

2.672.290

1.603.374

3.741.206

1.603.374

2

Đất đô thị.

 

7.990.216

3.992.108

2.397.065

5.593.151

2.397.065

 

Tên thủ tục hành chính:

Chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất đối với trường hợp phải xin phép (đối tượng là tổ chức, người Việt Nam định cư ở nước ngoài) để sử dụng vào mục đích thăm dò khai thác khoáng sản, sản xuất gạch ngói, làm đồ gốm đối với trường hợp thẩm quyền cấp phép khai thác mỏ không thuộc UBND tỉnh.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: (T-THA-197952-TT)

Lĩnh vực: Đất đai

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

1. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

1. Đối với thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất thực hiện dự án:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế, trình UBND tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất theo dự án đầu tư.

b) UBND tỉnh Thanh Hóa:

Xem xét, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất.

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

2. Đối với thời gian xác định nghĩa vụ tài chính:

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất, Chủ đầu tư đến Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện kê khai nghĩa vụ tài chính tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

a) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất:

Kể từ ngày nhận được Bản kê khai nghĩa vụ tài chính và hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chuyển 02 bộ hồ sơ, kèm theo Phiếu chuyển thông tin địa chính đến Sở Tài chính để xác định nghĩa vụ tài chính.

b) Sở Tài chính:

Xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định, gửi Chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan.

3. Kể từ ngày chủ đầu tư nộp đủ các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư.

4. Kể từ ngày Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, tổ chức bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án;

Chủ đầu tư nộp Biên bản bàn giao đất tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để được trao giấy chứng nhận.

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Lưu ý: Trường hợp giải quyết chậm, hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản thông báo lý do chậm cho tổ chức, cá nhân.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả:

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

- Trả kết quả lần 1: Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất.

- Trả kết quả lần 2: Hợp đồng thuê đất (Thông báo nộp tiền sử dụng đất), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất.

2. Thời gian trả kết quả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ, nộp phí, lệ phí trước khi nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất:

+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có mẫu): 01 bản chính (Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường);

+ Dự án đầu tư đã được xét duyệt hoặc chấp thuận; Tổng mặt bằng xây dựng công trình được cơ quan có thẩm quyền duyệt: 01 bản sao có chứng thực;

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có): 01 bản chính;

+ Trích lục bản đồ do Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường lập hoặc trích đo bản đồ địa chính khu đất do cơ quan có thẩm quyền lập có xác nhận của cơ quan trích đo, UBND xã nơi có đất, Sở Tài nguyên và Môi trường: 01 bản chính;

- Hồ sơ kê khai nghĩa vụ tài chính gồm:

+ Tờ khai tiền thuê đất (có mẫu): 01 bản chính;

+ Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp, được hưởng ưu đãi, hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính, 01 bản sao có chứng thực;

+ Những giấy tờ liên quan đến việc bồi thường đất, hỗ trợ đất (nếu có), 01 bản sao có chứng thực;

+ Những giấy tờ liên quan chứng nhận thuộc diện hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư, 01 bản sao có chứng thực (nếu có);

b) Số lượng hồ sơ:

- Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất: 02 (bộ);

- Hồ sơ kê khai nghĩa vụ tài chính: 03 (bộ);

4. Thời hạn giải quyết: 43 ngày làm việc, không kể thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nghĩa vụ tài chính và thời gian luân chuyển hồ sơ. Trong đó:

a) Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất thực hiện dự án là 22 ngày làm việc, trong đó:

- Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 15 ngày làm việc

- Tại UBND tỉnh: 07 ngày làm việc.

(được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

b) Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính: 13 ngày làm việc, trong đó:

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: 03 ngày làm việc;

- Tại Sở Tài chính: 10 ngày làm việc;

c) Thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất: 03 ngày làm việc;

d) Thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp xã nơi có đất bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án: 05 ngày làm việc.

(được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Tài nguyên và Môi trường (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

- Hợp đồng thuê đất;

8. Lệ phí:

- Phí thẩm định hồ sơ: 250.000 đồng.

- Lệ phí:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000 đồng

+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 979/UBND-QĐ ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh)

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Mẫu số 03/ĐK-GCN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Tờ khai tiền thuê đất: Mẫu số 01-05/TTĐ.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11, ngày 26/11/2003 của Quốc hội Khóa 11;

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định 69/2009/NĐ-CPngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/04 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Thông tư 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;

- Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

- Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất;

- Quyết định số 979/UBND-QĐ ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

PHÍ, LỆ PHÍ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Mẫu số 03/ĐK-GCN

 

 

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

    Ngày..… / ..… / ....…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Kính gửi: UBND .........................................................................

 

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………

(Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).

 

2. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;

 

3. Nội dung biến động

 

 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

-.…………………………………………….;

-.…………………………………………….;

-.…………………………………………….;

……………………………………………….;

3.2. Nội dung sau khi biến động:

-….……………………………………….;

-….……………………………………….;

-….……………………………………….;

……………………………….….………..;

4. Lý do biến động

.............................................................................................................................................;

.............................................................................................................................................;

 

5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận đã cấp;

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

 

 

……………, ngày .... / ... /......
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu số 01-05/TTĐ

TỜ KHAI TIỀN THUÊ ĐẤT

1. Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất:

1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền thuê đất:

1.2. Điện thoại liên hệ (nếu có):

1.3. Ngành nghề kinh doanh:

2. Văn bản cho thuê đất, chuyển từ giao đất sang cho thuê đất, gia hạn cho thuê đất:

2.1. Quyết định số............ ngày..... tháng.... năm.... của

2.2. Hợp đồng thuê đất số: ngày........ tháng...... năm......

3. Đặc điểm thửa đất thuê:

3.1. Địa điểm (địa chỉ):

3.2.Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):

3.3. Mục đích sử dụng đất thuê:

3.4. Diện tích:

3.5. Thời điểm thuê đất (bàn giao sử dụng):

4. Diện tích nộp tiền thuê đất (m2):

4.1. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

4.2. Đất xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng để cho thuê:

4.3. Đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề:

4.4. Đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp:

5. Thời gian thuê đất:

6. Các khoản tiền được giảm trừ tiền thuê đất (nếu có):

6.1. Số tiền thực tế bồi thường, hỗ trợ về đất:

6.2. Số tiền sử dụng đất đã nộp trước (nếu có):

6.3. Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất (lý do được miễn, giảm):

7. Hình thức nộp tiền thuê đất:

7.1. Nộp một lần cho cả thời gian thuê:

7.2. Nộp hàng năm:

8. Hồ sơ, chứng từ kèm theo chứng minh thuộc đối tượng được trừ hoặc miễn, giảm tiền thuê đất (nếu bản sao thì phải có công chứng nhà nước):

 

Tôi cam đoan việc kê khai trên là đúng sự thật

 

 

Ngày ......... tháng .......... năm 200........

NGƯỜI KÊ KHAI
Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

 

PHỤ LỤC 2

ĐƠN GIÁ TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT, ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH, BẢN TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH VÀ ĐO ĐẠC TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Số TT

Danh mục công việc

ĐV tính

ĐƠN GIÁ PHÊ DUYỆT MỚI

Trích đo địa chính (đ)

Đo đạc, chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính, bản trích lục trích đo địa chính

Đo đạc bổ sung tài sản gắn liền với đất

Đo đạc, chỉnh lý (đ)

Trường hợp chỉnh lý do yếu tố quy hoạch (đ)

Nhà và các công trình xây dựng khác (đ)

Không phải nhà và các công trình xây dựng (đ)

V

TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT, ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH, BẢN TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH VÀ ĐO ĐẠC TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

A

Diện tích dưới 100 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

913.603

456.802

274.081

639.522

274.081

2

Đất đô thị.

 

1.365.849

682.924

409.755

956.094

409.755

B

Từ 100 m2 đến 300 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.082.620

541.31

324.786

757.834

324.786

2

Đất đô thị.

 

1.620.807

810.404

486.242

1.134.565

486.242

C

Từ trên 300 m2 đến 500 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.151.140

575.57

345.342

805.798

345.342

2

Đất đô thị.

 

1.720.969

860.485

516.291

1.204.679

516.291

D

Từ trên 500 m2 đến 1 000 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.406.949

703.475

422.085

984.864

422.085

2

Đất đô thị.

 

2.103.407

1.051.704

631.022

1.472.385

631.022

E

Từ trên 1 000 m2 đến 3 000 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.932.271

966.136

579.681

1.353.590

579.681

2

Đất đô thị.

 

2.891.047

1.445.523

867.314

2.023.733

867.314

F

Từ trên 3000 m2 đến 10 000 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

2.969.211

1.484.605

890.763

2.078.448

890.763

2

Đất đô thị.

 

4.439.009

2.219.504

1.331.703

3.107.306

1.331.703

G

Từ trên 1 ha đến 10 ha

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

3.563.053

1.781.527

1.068.916

2.495.137

1.068.916

2

Đất đô thị.

 

5.326.810

2.663.405

1.598.043

3.728.767

1.598.043

H

Từ trên 10 ha đến 50 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

3.859.974

1.929.987

1.157.992

2.701.982

1.157.992

2

Đất đô thị.

 

5.770.711

2.885.356

1.731.213

4.039.498

1.731.213

I

Từ trên 50 ha đến 100 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

4.156.895

2.078.448

1.247.069

2.909.827

1.247.069

2

Đất đô thị.

 

6.214.612

3.107.306

1.846.384

4.350.228

1.864.3844

J

Từ trên 100 ha đến 500 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

4.750.737

2.357.369

1.425.221

3.325.516

1.425.221

2

Đất đô thị.

 

7.102.414

3.551.207

2.130.724

4.971.690

1.864.384

K

Từ trên 500 ha đến 1000 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

5.344.580

2.672.290

1.603.374

3.741.206

1.603.374

2

Đất đô thị.

 

7.990.216

3.992.108

2.397.065

5.593.151

2.397.065

 

Tên thủ tục hành chính:

Chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất (đối tượng là người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài đang sử dụng đất) để sản xuất kinh doanh.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: (T-THA-197953-TT)

Lĩnh vực: Đất đai

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

1. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

1. Đối với thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất thực hiện dự án:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế, trình UBND tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất theo dự án đầu tư.

b) UBND tỉnh Thanh Hóa:

Xem xét, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất.

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

2. Đối với thời gian xác định nghĩa vụ tài chính:

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất, Chủ đầu tư đến Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện kê khai nghĩa vụ tài chính tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

a) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất:

Kể từ ngày nhận được Bản kê khai nghĩa vụ tài chính và hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chuyển 02 bộ hồ sơ, kèm theo Phiếu chuyển thông tin địa chính đến Sở Tài chính để xác định nghĩa vụ tài chính.

b) Sở Tài chính:

Xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định, gửi Chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan.

3. Kể từ ngày chủ đầu tư nộp đủ các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư.

4. Kể từ ngày Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, tổ chức bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án;

Chủ đầu tư nộp Biên bản bàn giao đất tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để được trao giấy chứng nhận.

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Lưu ý: Trường hợp giải quyết chậm, hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản thông báo lý do chậm cho tổ chức, cá nhân.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả:

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

- Trả kết quả lần 1: Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất.

- Trả kết quả lần 2: Hợp đồng thuê đất (Thông báo nộp tiền sử dụng đất), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất.

2. Thời gian trả kết quả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ, nộp phí, lệ phí trước khi nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình) gồm:

- Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất:

+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có mẫu): 01 bản chính (Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường);

+ Dự án đầu tư được xét duyệt hoặc chấp thuận; Tổng mặt bằng xây dựng công trình được cơ quan có thẩm quyền duyệt: 01 bản sao có chứng thực;

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kèm theo các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính: 01 bản chính;

+ Quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói: 01 bản sao có chứng thực;

+ Trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất: 01 bản chính;

- Hồ sơ kê khai nghĩa vụ tài chính gồm:

+ Tờ khai tiền thuê đất (có mẫu): 01 bản chính;

+ Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp, được hưởng ưu đãi, hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính, 01 bản sao có chứng thực;

+ Hồ sơ tờ liên quan đến việc bồi thường đất, hỗ trợ đất (nếu có), 01 bản sao có chứng thực;

+ Những giấy tờ liên quan chứng nhận thuộc diện hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư, 01 bản sao có chứng thực (nếu có);

b) Số lượng hồ sơ:

- Đối với hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất: 02 (bộ);

- Đối với hồ sơ kê khai nghĩa vụ tài chính gồm: 03 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 43 ngày làm việc, không kể thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nghĩa vụ tài chính và thời gian luân chuyển hồ sơ. Trong đó:

a) Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất thực hiện dự án là 22 ngày làm việc, trong đó:

- Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 15 ngày làm việc

- Tại UBND tỉnh: 07 ngày làm việc.

(được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

b) Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính: 13 ngày làm việc, trong đó:

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: 03 ngày làm việc;

- Tại Sở Tài chính: 10 ngày làm việc;

c) Thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất: 03 ngày làm việc;

d) Thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp xã nơi có đất bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án: 05 ngày làm việc.

(được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Tài nguyên và Môi trường (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

- Hợp đồng thuê đất;

8. Lệ phí:

- Phí thẩm định hồ sơ: 250.000 đồng.

- Lệ phí:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000 đồng

+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 979/UBND-QĐ ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh)

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Mẫu số 03/ĐK-GCN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Tờ khai tiền thuê đất: Mẫu số 01-05/TTĐ.

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11, ngày 26/11/2003 của Quốc hội Khóa 11;

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định 69/2009/NĐ-CPngày 13/8/2009 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/04 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Thông tư 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;

- Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

- Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất;

- Quyết định số 979/UBND-QĐ ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

PHÍ, LỆ PHÍ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Mẫu số 03/ĐK-GCN

 

 

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

    Ngày..… / ..… / ....…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Kính gửi: UBND .........................................................................

 

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………

(Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).

 

2. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;

 

3. Nội dung biến động

 

 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

-.…………………………………………….;

-.…………………………………………….;

-.…………………………………………….;

……………………………………………….;

3.2. Nội dung sau khi biến động:

-….……………………………………….;

-….……………………………………….;

-….……………………………………….;

……………………………….….………..;

4. Lý do biến động

.............................................................................................................................................;

.............................................................................................................................................;

 

5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận đã cấp;

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

 

 

……………, ngày .... / ... /......
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu số 01-05/TTĐ

TỜ KHAI TIỀN THUÊ ĐẤT

1. Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất:

1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền thuê đất:

1.2. Điện thoại liên hệ (nếu có):

1.3. Ngành nghề kinh doanh:

2. Văn bản cho thuê đất, chuyển từ giao đất sang cho thuê đất, gia hạn cho thuê đất:

2.1. Quyết định số............ ngày..... tháng.... năm.... của

2.2. Hợp đồng thuê đất số: ngày........ tháng...... năm......

3. Đặc điểm thửa đất thuê:

3.1. Địa điểm (địa chỉ):

3.2.Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):

3.3. Mục đích sử dụng đất thuê:

3.4. Diện tích:

3.5. Thời điểm thuê đất (bàn giao sử dụng):

4. Diện tích nộp tiền thuê đất (m2):

4.1. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

4.2. Đất xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng để cho thuê:

4.3. Đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề:

4.4. Đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp:

5. Thời gian thuê đất:

6. Các khoản tiền được giảm trừ tiền thuê đất (nếu có):

6.1. Số tiền thực tế bồi thường, hỗ trợ về đất:

6.2. Số tiền sử dụng đất đã nộp trước (nếu có):

6.3. Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất (lý do được miễn, giảm):

7. Hình thức nộp tiền thuê đất:

7.1. Nộp một lần cho cả thời gian thuê:

7.2. Nộp hàng năm:

8. Hồ sơ, chứng từ kèm theo chứng minh thuộc đối tượng được trừ hoặc miễn, giảm tiền thuê đất (nếu bản sao thì phải có công chứng nhà nước):

 

Tôi cam đoan việc kê khai trên là đúng sự thật

 

 

Ngày ......... tháng .......... năm 200........
NGƯỜI KÊ KHAI
Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

 

PHỤ LỤC 2

ĐƠN GIÁ TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT, ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH, BẢN TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH VÀ ĐO ĐẠC TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Số TT

Danh mục công việc

ĐV tính

ĐƠN GIÁ PHÊ DUYỆT MỚI

Trích đo địa chính (đ)

Đo đạc, chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính, bản trích lục trích đo địa chính

Đo đạc bổ sung tài sản gắn liền với đất

Đo đạc, chỉnh lý (đ)

Trường hợp chỉnh lý do yếu tố quy hoạch (đ)

Nhà và các công trình xây dựng khác (đ)

Không phải nhà và các công trình xây dựng (đ)

V

TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT, ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH, BẢN TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH VÀ ĐO ĐẠC TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

A

Diện tích dưới 100 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

913.603

456.802

274.081

639.522

274.081

2

Đất đô thị.

 

1.365.849

682.924

409.755

956.094

409.755

B

Từ 100 m2 đến 300 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.082.620

541.31

324.786

757.834

324.786

2

Đất đô thị.

 

1.620.807

810.404

486.242

1.134.565

486.242

C

Từ trên 300 m2 đến 500 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.151.140

575.57

345.342

805.798

345.342

2

Đất đô thị.

 

1.720.969

860.485

516.291

1.204.679

516.291

D

Từ trên 500 m2 đến 1 000 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.406.949

703.475

422.085

984.864

422.085

2

Đất đô thị.

 

2.103.407

1.051.704

631.022

1.472.385

631.022

E

Từ trên 1 000 m2 đến 3 000 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.932.271

966.136

579.681

1.353.590

579.681

2

Đất đô thị.

 

2.891.047

1.445.523

867.314

2.023.733

867.314

F

Từ trên 3000 m2 đến 10 000 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

2.969.211

1.484.605

890.763

2.078.448

890.763

2

Đất đô thị.

 

4.439.009

2.219.504

1.331.703

3.107.306

1.331.703

G

Từ trên 1 ha đến 10 ha

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

3.563.053

1.781.527

1.068.916

2.495.137

1.068.916

2

Đất đô thị.

 

5.326.810

2.663.405

1.598.043

3.728.767

1.598.043

H

Từ trên 10 ha đến 50 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

3.859.974

1.929.987

1.157.992

2.701.982

1.157.992

2

Đất đô thị.

 

5.770.711

2.885.356

1.731.213

4.039.498

1.731.213

I

Từ trên 50 ha đến 100 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

4.156.895

2.078.448

1.247.069

2.909.827

1.247.069

2

Đất đô thị.

 

6.214.612

3.107.306

1.846.384

4.350.228

1.864.3844

J

Từ trên 100 ha đến 500 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

4.750.737

2.357.369

1.425.221

3.325.516

1.425.221

2

Đất đô thị.

 

7.102.414

3.551.207

2.130.724

4.971.690

1.864.384

K

Từ trên 500 ha đến 1000 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

5.344.580

2.672.290

1.603.374

3.741.206

1.603.374

2

Đất đô thị.

 

7.990.216

3.992.108

2.397.065

5.593.151

2.397.065

 

Tên thủ tục hành chính:

Chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất (đối tượng là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa sử dụng đất) để sản xuất kinh doanh.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: (T-THA-197954-TT)

Lĩnh vực: Đất đai

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

1. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

1. Đối với thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất thực hiện dự án:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế, trình UBND tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất theo dự án đầu tư.

b) UBND tỉnh Thanh Hóa:

Xem xét, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất.

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

2. Đối với thời gian xác định nghĩa vụ tài chính:

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất, Chủ đầu tư đến Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện kê khai nghĩa vụ tài chính tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

a) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất:

Kể từ ngày nhận được Bản kê khai nghĩa vụ tài chính và hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất chuyển 02 bộ hồ sơ, kèm theo Phiếu chuyển thông tin địa chính đến Sở Tài chính để xác định nghĩa vụ tài chính.

b) Sở Tài chính:

Xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định, gửi Chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan.

3. Kể từ ngày chủ đầu tư nộp đủ các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư.

4. Kể từ ngày Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, tổ chức bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án;

Chủ đầu tư nộp Biên bản bàn giao đất tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để được trao giấy chứng nhận.

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Lưu ý: Trường hợp giải quyết chậm, hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản thông báo lý do chậm cho tổ chức, cá nhân.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả:

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

- Trả kết quả lần 1: Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất.

- Trả kết quả lần 2: Hợp đồng thuê đất (Thông báo nộp tiền sử dụng đất), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất.

2. Thời gian trả kết quả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ, nộp phí, lệ phí trước khi nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình) gồm:

- Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất:

+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có mẫu): 01 bản chính (Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường);

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có): 01 bản chính;

+ Quyết định hoặc đăng ký kinh doanh sản xuất gạch ngói: 01 bản sao có chứng thực;

+ Dự án đầu tư được xét duyệt hoặc chấp thuận; Tổng mặt bằng xây dựng công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: 01 bản sao có chứng thực;

+ Trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất: 01 bản chính;

- Hồ sơ kê khai nghĩa vụ tài chính gồm:

+ Tờ khai tiền thuê đất (có mẫu): 01 bản chính;

+ Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp, được hưởng ưu đãi, hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính, 01 bản sao có chứng thực;

+ Những giấy tờ liên quan đến việc bồi thường đất, hỗ trợ đất (nếu có), 01 bản sao có chứng thực;

+ Những giấy tờ liên quan chứng nhận thuộc diện hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư, 01 bản sao có chứng thực (nếu có);

b) Số lượng hồ sơ:

- Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất: 02 (bộ);

- Hồ sơ kê khai nghĩa vụ tài chính: 03 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 43 ngày làm việc, không kể thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nghĩa vụ tài chính và thời gian luân chuyển hồ sơ. Trong đó:

a) Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất thực hiện dự án là 22 ngày làm việc, trong đó:

- Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 15 ngày làm việc

- Tại UBND tỉnh: 07 ngày làm việc.

(được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

b) Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính: 13 ngày làm việc, trong đó:

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: 03 ngày làm việc;

- Tại Sở Tài chính: 10 ngày làm việc;

c) Thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất: 03 ngày làm việc;

d) Thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp xã nơi có đất bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án: 05 ngày làm việc.

(được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Tài nguyên và Môi trường (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

- Hợp đồng thuê đất;

8. Lệ phí:

- Phí thẩm định hồ sơ: 250.000 đồng.

- Lệ phí:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000 đồng

+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 979/UBND-QĐ ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh)

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Mẫu số 03/ĐK-GCN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Tờ khai tiền thuê đất: Mẫu số 01-05/TTĐ.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11, ngày 26/11/2003 của Quốc hội Khóa 11;

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định 69/2009/NĐ-CPngày 13/8/2009 của Chính phủ quy định về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/04 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Thông tư 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;

- Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

- Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất;

- Quyết định số 979/UBND-QĐ ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

PHÍ, LỆ PHÍ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Mẫu số 03/ĐK-GCN

 

 

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

    Ngày..… / ..… / ....…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Kính gửi: UBND .........................................................................

 

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………

(Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).

 

2. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;

 

3. Nội dung biến động

 

 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

-.…………………………………………….;

-.…………………………………………….;

-.…………………………………………….;

……………………………………………….;

3.2. Nội dung sau khi biến động:

-….……………………………………….;

-….……………………………………….;

-….……………………………………….;

……………………………….….………..;

4. Lý do biến động

.............................................................................................................................................;

.............................................................................................................................................;

 

5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận đã cấp;

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

 

 

……………, ngày .... / ... /......
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu số 01-05/TTĐ

TỜ KHAI TIỀN THUÊ ĐẤT

1. Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất:

1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền thuê đất:

1.2. Điện thoại liên hệ (nếu có):

1.3. Ngành nghề kinh doanh:

2. Văn bản cho thuê đất, chuyển từ giao đất sang cho thuê đất, gia hạn cho thuê đất:

2.1. Quyết định số............ ngày..... tháng.... năm.... của

2.2. Hợp đồng thuê đất số: ngày........ tháng...... năm......

3. Đặc điểm thửa đất thuê:

3.1. Địa điểm (địa chỉ):

3.2.Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):

3.3. Mục đích sử dụng đất thuê:

3.4. Diện tích:

3.5. Thời điểm thuê đất (bàn giao sử dụng):

4. Diện tích nộp tiền thuê đất (m2):

4.1. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

4.2. Đất xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng để cho thuê:

4.3. Đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề:

4.4. Đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp:

5. Thời gian thuê đất:

6. Các khoản tiền được giảm trừ tiền thuê đất (nếu có):

6.1. Số tiền thực tế bồi thường, hỗ trợ về đất:

6.2. Số tiền sử dụng đất đã nộp trước (nếu có):

6.3. Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất (lý do được miễn, giảm):

7. Hình thức nộp tiền thuê đất:

7.1. Nộp một lần cho cả thời gian thuê:

7.2. Nộp hàng năm:

8. Hồ sơ, chứng từ kèm theo chứng minh thuộc đối tượng được trừ hoặc miễn, giảm tiền thuê đất (nếu bản sao thì phải có công chứng nhà nước):

 

Tôi cam đoan việc kê khai trên là đúng sự thật

 

 

Ngày ......... tháng .......... năm 200........
NGƯỜI KÊ KHAI
Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

 

PHỤ LỤC 2

ĐƠN GIÁ TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT, ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH, BẢN TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH VÀ ĐO ĐẠC TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Số TT

Danh mục công việc

ĐV tính

ĐƠN GIÁ PHÊ DUYỆT MỚI

Trích đo địa chính (đ)

Đo đạc, chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính, bản trích lục trích đo địa chính

Đo đạc bổ sung tài sản gắn liền với đất

Đo đạc, chỉnh lý (đ)

Trường hợp chỉnh lý do yếu tố quy hoạch (đ)

Nhà và các công trình xây dựng khác (đ)

Không phải nhà và các công trình xây dựng (đ)

V

TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT, ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH, BẢN TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH VÀ ĐO ĐẠC TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

A

Diện tích dưới 100 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

913.603

456.802

274.081

639.522

274.081

2

Đất đô thị.

 

1.365.849

682.924

409.755

956.094

409.755

B

Từ 100 m2 đến 300 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.082.620

541.31

324.786

757.834

324.786

2

Đất đô thị.

 

1.620.807

810.404

486.242

1.134.565

486.242

C

Từ trên 300 m2 đến 500 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.151.140

575.57

345.342

805.798

345.342

2

Đất đô thị.

 

1.720.969

860.485

516.291

1.204.679

516.291

D

Từ trên 500 m2 đến 1 000 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.406.949

703.475

422.085

984.864

422.085

2

Đất đô thị.

 

2.103.407

1.051.704

631.022

1.472.385

631.022

E

Từ trên 1 000 m2 đến 3 000 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.932.271

966.136

579.681

1.353.590

579.681

2

Đất đô thị.

 

2.891.047

1.445.523

867.314

2.023.733

867.314

F

Từ trên 3000 m2 đến 10 000 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

2.969.211

1.484.605

890.763

2.078.448

890.763

2

Đất đô thị.

 

4.439.009

2.219.504

1.331.703

3.107.306

1.331.703

G

Từ trên 1 ha đến 10 ha

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

3.563.053

1.781.527

1.068.916

2.495.137

1.068.916

2

Đất đô thị.

 

5.326.810

2.663.405

1.598.043

3.728.767

1.598.043

H

Từ trên 10 ha đến 50 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

3.859.974

1.929.987

1.157.992

2.701.982

1.157.992

2

Đất đô thị.

 

5.770.711

2.885.356

1.731.213

4.039.498

1.731.213

I

Từ trên 50 ha đến 100 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

4.156.895

2.078.448

1.247.069

2.909.827

1.247.069

2

Đất đô thị.

 

6.214.612

3.107.306

1.846.384

4.350.228

1.864.3844

J

Từ trên 100 ha đến 500 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

4.750.737

2.357.369

1.425.221

3.325.516

1.425.221

2

Đất đô thị.

 

7.102.414

3.551.207

2.130.724

4.971.690

1.864.384

K

Từ trên 500 ha đến 1000 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

5.344.580

2.672.290

1.603.374

3.741.206

1.603.374

2

Đất đô thị.

 

7.990.216

3.992.108

2.397.065

5.593.151

2.397.065

 

Tên thủ tục hành chính:

Cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép (đối tượng là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài đang sử dụng đất) để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: (T-THA-197955-TT)

Lĩnh vực: Đất đai

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

1. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

1. Đối với thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất thực hiện dự án:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế, trình UBND tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất theo dự án đầu tư.

b) UBND tỉnh Thanh Hóa:

Xem xét, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất.

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

2. Đối với thời gian xác định nghĩa vụ tài chính:

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất, Chủ đầu tư đến Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện kê khai nghĩa vụ tài chính tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

a) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất:

Chuyển 02 bộ hồ sơ, kèm theo Phiếu chuyển thông tin địa chính đến Sở Tài chính để xác định tiền sử dụng đất.

b) Sở Tài chính:

Xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định, gửi Chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan.

3. Kể từ ngày chủ đầu tư nộp đủ các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư.

4. Kể từ ngày Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, tổ chức bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án;

Chủ đầu tư nộp Biên bản bàn giao đất tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để được trao giấy chứng nhận.

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Lưu ý: Trường hợp giải quyết chậm, hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản thông báo lý do chậm cho tổ chức, cá nhân.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả:

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

- Trả kết quả lần 1: Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất.

- Trả kết quả lần 2: Hợp đồng thuê đất (Thông báo nộp tiền sử dụng đất), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất.

2. Thời gian trả kết quả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ, nộp phí, lệ phí trước khi nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình) gồm:

- Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất:

+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có mẫu): 01 bản chính (Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường);

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất hoặc một trong các giấy tờ về quyền sử dụng đất (nếu có): 01 bản chính;

+ Dự án đầu tư được xét duyệt hoặc chấp thuận; Tổng mặt bằng xây dựng công trình đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: 01 bản sao có chứng thực;

+ Trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất: 01 bản chính;

- Hồ sơ kê khai nghĩa vụ tài chính gồm:

+ Tờ khai tiền sử dụng đất (có mẫu): 01 bản chính;

+ Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp, được hưởng ưu đãi, hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính, 01 bản sao có chứng thực;

+ Những giấy tờ liên quan đến việc bồi thường đất, hỗ trợ đất (nếu có), 01 bản sao có chứng thực;

+ Những giấy tờ liên quan chứng nhận thuộc diện hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư, 01 bản sao có chứng thực (nếu có);

b) Số lượng hồ sơ:

- Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất: 02 (bộ);

- Hồ sơ kê khai nghĩa vụ tài chính: 03 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 43 ngày làm việc, không kể thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nghĩa vụ tài chính và thời gian luân chuyển hồ sơ. Trong đó:

a) Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất thực hiện dự án là 22 ngày làm việc, trong đó:

- Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 15 ngày làm việc

- Tại UBND tỉnh: 07 ngày làm việc.

(được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

b) Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính: 13 ngày làm việc, trong đó:

…………….

- Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Mẫu số 03/ĐK-GCN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Tờ khai tiền thuê đất: Mẫu số 01-05/TTĐ

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11, ngày 26/11/2003 của Quốc hội Khóa 11;

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định 69/2009/NĐ-CPngày 13/8/2009 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/04 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Thông tư 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;

- Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

- Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất;

- Quyết định số 979/UBND-QĐ ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

PHÍ, LỆ PHÍ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Mẫu số 03/ĐK-GCN

 

 

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

    Ngày..… / ..… / ....…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Kính gửi: UBND .........................................................................

 

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………

(Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).

 

2. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;

 

3. Nội dung biến động

 

 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

-.…………………………………………….;

-.…………………………………………….;

 

3.2. Nội dung sau khi biến động:

-….……………………………………….;

-….……………………………………….;

-….……………………………………….;

4. Lý do biến động

.............................................................................................................................................;

.............................................................................................................................................;

 

5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận đã cấp;

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

 

 

……………, ngày .... / ... /......
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu số 01-05/TTĐ

TỜ KHAI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất:

1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất:

1.2. Điện thoại liên hệ (nếu có):

1.3. Ngành nghề kinh doanh:

2. Văn bản cho thuê đất, chuyển từ giao đất sang cho thuê đất, gia hạn cho thuê đất:

2.1. Quyết định số............ ngày..... tháng.... năm.... của

2.2. Hợp đồng thuê đất số:        ngày ....... tháng ..... năm......

3. Đặc điểm thửa đất thuê:

3.1. Địa điểm (địa chỉ):

3.2.Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):

3.3. Mục đích sử dụng đất thuê:

3.4. Diện tích:

3.5. Thời điểm thuê đất (bàn giao sử dụng):

4. Diện tích nộp tiền thuê đất (m2):

4.1. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

4.2. Đất xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng để cho thuê:

4.3. Đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề:

4.4. Đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp:

5. Thời gian thuê đất:

6. Các khoản tiền được giảm trừ tiền thuê đất (nếu có):

6.1. Số tiền thực tế bồi thường, hỗ trợ về đất:

6.2. Số tiền sử dụng đất đã nộp trước (nếu có):

6.3. Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất (lý do được miễn, giảm):

7. Hình thức nộp tiền thuê đất:

7.1. Nộp một lần cho cả thời gian thuê:

7.2. Nộp hàng năm:

8. Hồ sơ, chứng từ kèm theo chứng minh thuộc đối tượng được trừ hoặc miễn, giảm tiền thuê đất (nếu bản sao thì phải có công chứng nhà nước):

 

Tôi cam đoan việc kê khai trên là đúng sự thật

 

 

Ngày ......... tháng .......... năm 200........
NGƯỜI KÊ KHAI
Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

 

PHỤ LỤC 2

ĐƠN GIÁ TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT, ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH, BẢN TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH VÀ ĐO ĐẠC TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Số TT

Danh mục công việc

ĐV tính

ĐƠN GIÁ PHÊ DUYỆT MỚI

Trích đo địa chính (đ)

Đo đạc, chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính, bản trích lục trích đo địa chính

Đo đạc bổ sung tài sản gắn liền với đất

Đo đạc, chỉnh lý (đ)

Trường hợp chỉnh lý do yếu tố quy hoạch (đ)

Nhà và các công trình xây dựng khác (đ)

Không phải nhà và các công trình xây dựng (đ)

V

TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT, ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH, BẢN TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH VÀ ĐO ĐẠC TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

A

Diện tích dưới 100 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

913.603

456.802

274.081

639.522

274.081

2

Đất đô thị.

 

1.365.849

682.924

409.755

956.094

409.755

B

Từ 100 m2 đến 300 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.082.620

541.31

324.786

757.834

324.786

2

Đất đô thị.

 

1.620.807

810.404

486.242

1.134.565

486.242

C

Từ trên 300 m2 đến 500 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.151.140

575.57

345.342

805.798

345.342

2

Đất đô thị.

 

1.720.969

860.485

516.291

1.204.679

516.291

D

Từ trên 500 m2 đến 1 000 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.406.949

703.475

422.085

984.864

422.085

2

Đất đô thị.

 

2.103.407

1.051.704

631.022

1.472.385

631.022

E

Từ trên 1 000 m2 đến 3 000 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.932.271

966.136

579.681

1.353.590

579.681

2

Đất đô thị.

 

2.891.047

1.445.523

867.314

2.023.733

867.314

F

Từ trên 3000 m2 đến 10 000 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

2.969.211

1.484.605

890.763

2.078.448

890.763

2

Đất đô thị.

 

4.439.009

2.219.504

1.331.703

3.107.306

1.331.703

G

Từ trên 1 ha đến 10 ha

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

3.563.053

1.781.527

1.068.916

2.495.137

1.068.916

2

Đất đô thị.

 

5.326.810

2.663.405

1.598.043

3.728.767

1.598.043

H

Từ trên 10 ha đến 50 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

3.859.974

1.929.987

1.157.992

2.701.982

1.157.992

2

Đất đô thị.

 

5.770.711

2.885.356

1.731.213

4.039.498

1.731.213

I

Từ trên 50 ha đến 100 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

4.156.895

2.078.448

1.247.069

2.909.827

1.247.069

2

Đất đô thị.

 

6.214.612

3.107.306

1.846.384

4.350.228

1.864.3844

J

Từ trên 100 ha đến 500 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

4.750.737

2.357.369

1.425.221

3.325.516

1.425.221

2

Đất đô thị.

 

7.102.414

3.551.207

2.130.724

4.971.690

1.864.384

K

Từ trên 500 ha đến 1000 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

5.344.580

2.672.290

1.603.374

3.741.206

1.603.374

2

Đất đô thị.

 

7.990.216

3.992.108

2.397.065

5.593.151

2.397.065

 

Tên thủ tục hành chính:

Chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất thuộc trường hợp phải xin phép (đối tượng là tổ chức kinh tế, người Việt Nam định cư ở nước ngoài chưa có đất) để sử dụng vào mục đích sản xuất kinh doanh.

Số seri trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC: (T-THA-197956-TT)

Lĩnh vực: Đất đai

NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

1. Trình tự thực hiện

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ.

Tổ chức, cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2. Tiếp nhận hồ sơ của cá nhân, tổ chức.

1. Địa điểm tiếp nhận:

Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa (số 14, đường Hạc Thành, phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa).

2. Thời gian tiếp nhận:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ các ngày Lễ, Tết theo quy định).

3. Những điểm cần lưu ý khi tiếp nhận hồ sơ:

a) Đối với cá nhân, tổ chức: Không.

b) Đối với cơ quan tiếp nhận hồ sơ: Cấp giấy biên nhận hồ sơ cho người nộp.

Bước 3. Xử lý hồ sơ của cá nhân, tổ chức:

1. Đối với thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất thực hiện dự án:

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:

Thẩm định hồ sơ, kiểm tra thực tế, trình UBND tỉnh quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất theo dự án đầu tư.

b) UBND tỉnh Thanh Hóa:

Xem xét, quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và cho thuê đất.

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

2. Đối với thời gian xác định nghĩa vụ tài chính:

Trong thời hạn không quá 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và và giao đất có thu tiền sử dụng đất, Chủ đầu tư đến Bộ phận một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện kê khai nghĩa vụ tài chính tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

a) Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất:

Chuyển 02 bộ hồ sơ, kèm theo Phiếu chuyển thông tin địa chính đến Sở Tài chính để xác định nghĩa vụ tài chính.

b) Sở Tài chính:

Xác định nghĩa vụ tài chính theo quy định, gửi Chủ đầu tư và các cơ quan có liên quan.

3. Kể từ ngày chủ đầu tư nộp đủ các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư.

4. Kể từ ngày Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường ký Giấy chứng nhận, Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, Phòng Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất, tổ chức bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án;

Chủ đầu tư nộp Biên bản bàn giao đất tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của Sở Tài nguyên và Môi trường để được trao giấy chứng nhận.

(được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 8 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

Lưu ý: Trường hợp giải quyết chậm, hồ sơ không hợp lệ, Sở Tài nguyên và Môi trường phải có văn bản thông báo lý do chậm cho tổ chức, cá nhân.

Bước 4. Trả kết quả:

1. Địa điểm trả:

- Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thanh Hóa.

- Trả kết quả lần 1: Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất.

- Trả kết quả lần 2: Hợp đồng thuê đất (Thông báo nộp tiền sử dụng đất), Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất.

2. Thời gian trả kết quả:

Trong giờ hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày nghỉ Lễ, Tết theo quy định).

Lưu ý: Tổ chức, cá nhân xuất trình Giấy biên nhận hồ sơ, nộp phí, lệ phí trước khi nhận kết quả.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp

3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ (các loại giấy tờ phải nộp và xuất trình) gồm:

- Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất:

+ Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (có mẫu): 01 bản chính (Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường);

+ Dự án đầu tư được xét duyệt hoặc chấp thuận; Tổng mặt bằng xây dựng công trình được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt: 01 bản sao có chứng thực;

+ Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, kèm theo các giấy tờ chứng minh đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính: 01 bản chính;

+ Trích lục hoặc trích đo địa chính khu đất: 01 bản chính;

- Hồ sơ kê khai nghĩa vụ tài chính gồm:

+ Tờ khai tiền thuê đất (có mẫu): 01 bản chính;

+ Những giấy tờ có liên quan chứng minh thuộc diện không phải nộp, được hưởng ưu đãi, hoặc được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính, 01 bản sao có chứng thực;

+ Hồ sơ tờ liên quan đến việc bồi thường đất, hỗ trợ đất (nếu có), 01 bản sao có chứng thực;

+ Những giấy tờ liên quan chứng nhận thuộc diện hưởng ưu đãi đầu tư theo Luật Khuyến khích đầu tư, 01 bản sao có chứng thực (nếu có);

b) Số lượng hồ sơ:

- Đối với hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất: 02 (bộ);

- Đối với hồ sơ kê khai nghĩa vụ tài chính gồm: 03 (bộ).

4. Thời hạn giải quyết: 43 ngày làm việc, không kể thời gian tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ nghĩa vụ tài chính và thời gian luân chuyển hồ sơ. Trong đó:

a) Thời gian thực hiện thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất và thuê đất thực hiện dự án là 22 ngày làm việc, trong đó:

- Tại Sở Tài nguyên và Môi trường: 15 ngày làm việc

- Tại UBND tỉnh: 07 ngày làm việc.

(được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2, Điều 10 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

b) Thời gian xác định nghĩa vụ tài chính: 13 ngày làm việc, trong đó:

- Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất: 03 ngày làm việc;

- Tại Sở Tài chính: 10 ngày làm việc;

c) Thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng thuê đất: 03 ngày làm việc;

d) Thời gian Sở Tài nguyên và Môi trường; Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; Phòng Tài nguyên và Môi trường và UBND cấp xã nơi có đất bàn giao đất cho chủ đầu tư thực hiện dự án: 05 ngày làm việc.

(được sửa đổi theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân

6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.

b) Cơ quan, người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

Sở Tài nguyên và Môi trường (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 1 Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường; Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất.

d) Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài chính, Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, UBND cấp huyện, UBND cấp xã (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2, Điều 8 Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa).

7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất;

- Hợp đồng thuê đất;

8. Lệ phí:

- Phí thẩm định hồ sơ: 250.000 đồng.

- Lệ phí:

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất: 100.000 đồng

+ Trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo bản đồ địa chính (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Quyết định số 979/UBND-QĐ ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh)

9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Mẫu số 03/ĐK-GCN ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường (Được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 16/2011/TT-BTNMT ngày 14/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường).

- Tờ khai tiền thuê đất: Mẫu số 01-05/TSDĐ

10. Yêu cầu hoặc điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không

11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Đất đai số 13/2003/QH11, ngày 26/11/2003 của Quốc hội Khóa 11;

- Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định 69/2009/NĐ-CPngày 13/8/2009 của Chính phủ về quy hoạch sử dụng đất, giá đất, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

- Thông tư 01/2005/TT-BTNMT ngày 13/4/2005 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành luật đất đai;

- Thông tư số 17/2009/TT-BTNMT ngày 21/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư số 14/2009/TT-BTNMT ngày 01/10/2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và trình tự thủ tục thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất.

- Thông tư liên tịch số 30/2005/TTLT-BTC-BTNMT ngày 18/04 năm 2005 của Bộ Tài chính và Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn việc luân chuyển hồ sơ của người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính;

- Thông tư 16/2011/TT-BTNMT ngày 20/5/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định sửa đổi bổ sung một số nội dung liên quan đến thủ tục hành chính về lĩnh vực đất đai;

- Quyết định của UBND tỉnh Thanh Hóa số 2429/2007/QĐ-UBND ngày 14/8/2007 Quy định các loại phí, lệ phí thuộc thẩm quyền ban hành của Hội đồng nhân dân tỉnh;

- Quyết định số 2072/2010/QĐ-UBND ngày 11/6/2010 của UBND tỉnh về việc Ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

- Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 24/5/2010 của UBND tỉnh về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản trên đất;

- Quyết định số 979/UBND-QĐ ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đơn giá sản phẩm đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

CÁC MẪU ĐƠN, TỜ KHAI HÀNH CHÍNH: Có

PHÍ, LỆ PHÍ THỰC HIỆN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH:

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------

Mẫu số 03/ĐK-GCN

 

 

 

PHẦN GHI CỦA NGƯỜI NHẬN HỒ SƠ

Vào sổ tiếp nhận hồ sơ:

    Ngày..… / ..… / ....…

Quyển số ……, Số thứ tự……..

Người nhận hồ sơ

(Ký và ghi rõ họ, tên)

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ BIẾN ĐỘNG VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, QUYỀN SỞ HỮU NHÀ Ở VÀ TÀI SẢN KHÁC GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

 

Kính gửi: UBND .........................................................................

 

 

I. PHẦN KÊ KHAI CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT, CHỦ SỞ HỮU TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Xem hướng dẫn viết đơn trước khi kê khai; không tẩy xoá, sửa chữa trên đơn)

1. Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất

1.1. Tên (viết chữ in hoa):…………………………………………………………………………

..............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

1.2. Địa chỉ :…………………………………………………………………………………

(Kê khai theo đúng tên và địa chỉ như trên GCN đã cấp, trường hợp có thay đổi tên thì ghi cả thông tin trước và sau khi thay đổi và nộp giấy tờ chứng minh sự thay đổi).

 

2. Giấy chứng nhận đã cấp

2.1. Số vào sổ cấp GCN:……….………; 2.2. Số phát hành GCN:…………..……………;

2.3. Ngày cấp GCN … / … / …… …….;

 

3. Nội dung biến động

 

 3.1. Nội dung trên GCN trước khi biến động:

-.…………………………………………….;

-.…………………………………………….;

 

3.2. Nội dung sau khi biến động:

-….……………………………………….;

-….……………………………………….;

-….……………………………………….;

4. Lý do biến động

.............................................................................................................................................;

.............................................................................................................................................;

 

5. Giấy tờ tiên quan đến nội dung thay đổi nộp kèm theo đơn này gồm có:

- Giấy chứng nhận đã cấp;

.........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................

 

 

Tôi xin cam đoan nội dung kê khai trên đơn là đúng sự thật.

 

 

……………, ngày .... / ... /......
Người viết đơn
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu số 01-05/TTĐ

TỜ KHAI TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT

1. Tên tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuê đất:

1.1. Địa chỉ gửi thông báo nộp tiền sử dụng đất:

1.2. Điện thoại liên hệ (nếu có):

1.3. Ngành nghề kinh doanh:

2. Văn bản cho thuê đất, chuyển từ giao đất sang cho thuê đất, gia hạn cho thuê đất:

2.1. Quyết định số............ ngày..... tháng.... năm.... của

2.2. Hợp đồng thuê đất số:        ngày ....... tháng ..... năm......

3. Đặc điểm thửa đất thuê:

3.1. Địa điểm (địa chỉ):

3.2.Vị trí thửa đất (mặt tiền đường phố hay ngõ, hẻm):

3.3. Mục đích sử dụng đất thuê:

3.4. Diện tích:

3.5. Thời điểm thuê đất (bàn giao sử dụng):

4. Diện tích nộp tiền thuê đất (m2):

4.1. Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp:

4.2. Đất xây dựng nhà ở, cơ sở hạ tầng để cho thuê:

4.3. Đất xây dựng khu công nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề:

4.4. Đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp:

5. Thời gian thuê đất:

6. Các khoản tiền được giảm trừ tiền thuê đất (nếu có):

6.1. Số tiền thực tế bồi thường, hỗ trợ về đất:

6.2. Số tiền sử dụng đất đã nộp trước (nếu có):

6.3. Đối tượng được miễn, giảm tiền thuê đất (lý do được miễn, giảm):

7. Hình thức nộp tiền thuê đất:

7.1. Nộp một lần cho cả thời gian thuê:

7.2. Nộp hàng năm:

8. Hồ sơ, chứng từ kèm theo chứng minh thuộc đối tượng được trừ hoặc miễn, giảm tiền thuê đất (nếu bản sao thì phải có công chứng nhà nước):

 

Tôi cam đoan việc kê khai trên là đúng sự thật

 

 

Ngày ......... tháng .......... năm 200........
NGƯỜI KÊ KHAI
Ký tên, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức)

 

PHỤ LỤC 2

ĐƠN GIÁ TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT, ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH, BẢN TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH VÀ ĐO ĐẠC TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT
(Kèm theo Quyết định số 979/QĐ-UBND ngày 29/3/2010 của UBND tỉnh Thanh Hóa)

Số TT

Danh mục công việc

ĐV tính

ĐƠN GIÁ PHÊ DUYỆT MỚI

Trích đo địa chính (đ)

Đo đạc, chỉnh lý bản trích lục bản đồ địa chính, bản trích lục trích đo địa chính

Đo đạc bổ sung tài sản gắn liền với đất

Đo đạc, chỉnh lý (đ)

Trường hợp chỉnh lý do yếu tố quy hoạch (đ)

Nhà và các công trình xây dựng khác (đ)

Không phải nhà và các công trình xây dựng (đ)

V

TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH THỬA ĐẤT, ĐO ĐẠC, CHỈNH LÝ BẢN TRÍCH LỤC ĐỊA CHÍNH, BẢN TRÍCH ĐO ĐỊA CHÍNH VÀ ĐO ĐẠC TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT

A

Diện tích dưới 100 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

913.603

456.802

274.081

639.522

274.081

2

Đất đô thị.

 

1.365.849

682.924

409.755

956.094

409.755

B

Từ 100 m2 đến 300 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.082.620

541.31

324.786

757.834

324.786

2

Đất đô thị.

 

1.620.807

810.404

486.242

1.134.565

486.242

C

Từ trên 300 m2 đến 500 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.151.140

575.57

345.342

805.798

345.342

2

Đất đô thị.

 

1.720.969

860.485

516.291

1.204.679

516.291

D

Từ trên 500 m2 đến 1 000 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.406.949

703.475

422.085

984.864

422.085

2

Đất đô thị.

 

2.103.407

1.051.704

631.022

1.472.385

631.022

E

Từ trên 1 000 m2 đến 3 000 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

1.932.271

966.136

579.681

1.353.590

579.681

2

Đất đô thị.

 

2.891.047

1.445.523

867.314

2.023.733

867.314

F

Từ trên 3000 m2 đến 10 000 m2.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

2.969.211

1.484.605

890.763

2.078.448

890.763

2

Đất đô thị.

 

4.439.009

2.219.504

1.331.703

3.107.306

1.331.703

G

Từ trên 1 ha đến 10 ha

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

3.563.053

1.781.527

1.068.916

2.495.137

1.068.916

2

Đất đô thị.

 

5.326.810

2.663.405

1.598.043

3.728.767

1.598.043

H

Từ trên 10 ha đến 50 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

3.859.974

1.929.987

1.157.992

2.701.982

1.157.992

2

Đất đô thị.

 

5.770.711

2.885.356

1.731.213

4.039.498

1.731.213

I

Từ trên 50 ha đến 100 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

4.156.895

2.078.448

1.247.069

2.909.827

1.247.069

2

Đất đô thị.

 

6.214.612

3.107.306

1.846.384

4.350.228

1.864.3844

J

Từ trên 100 ha đến 500 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

4.750.737

2.357.369

1.425.221

3.325.516

1.425.221

2

Đất đô thị.

 

7.102.414

3.551.207

2.130.724

4.971.690

1.864.384

K

Từ trên 500 ha đến 1000 ha.

 

 

 

 

 

 

1

Đất ngoài khu vực đô thị.

Thửa

5.344.580

2.672.290

1.603.374

3.741.206

1.603.374

2

Đất đô thị.

 

7.990.216

3.992.108

2.397.065

5.593.151

2.397.065

 

Nghị định 181/2004/NĐ-CP thi hành Luật Đất đai Ban hành: 29/10/2004 | Cập nhật: 10/12/2012

Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính Ban hành: 08/06/2010 | Cập nhật: 11/06/2010