Quyết định 979/QĐ-UBND năm 2012 quy định điều kiện hưởng chế độ bán trú và chính sách hỗ trợ theo Quyết định 85/QĐ-TTg cho huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập và Bù Đốp tỉnh Bình Phước
Số hiệu: 979/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Phước Người ký: Nguyễn Huy Phong
Ngày ban hành: 15/05/2012 Ngày hiệu lực: 15/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giáo dục, đào tạo, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 18/03/2014

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 979/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 15 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN HƯỞNG CHẾ ĐỘ BÁN TRÚ VÀ CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 85/2010/QĐ-TTG CHO CÁC HUYỆN BÙ ĐĂNG, BÙ GIA MẬP VÀ BÙ ĐỐP

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 85/2010/QĐ - TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú;

Căn cứ Thông tư số liên tịch số 65/TTLT-BGDĐT – BTC – BKHĐT ngày 22/12/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1929/QĐ-UBND , ngày 22/8/2011 của UBND tỉnh Quy định đối tượng hưởng chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú;

Căn cứ Công văn số 855/UBND-VX ngày 28/3/2012 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 65/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22/12/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Xét đề nghị của UBND các huyện: Bù Đăng, Bù Gia Mập và Bù Đốp về việc quy định số Km học sinh tiểu học và THCS được hưởng chế độ bán trú chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg và ý kiến của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1065/TTr-SGDĐT ngày 10/5/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định điều kiện hưởng chế độ bán trú và chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg cho các huyện Bù Đăng, Bù Gia Mập và Bù Đốp như sau:

1. Học sinh do điều kiện xa trường hoặc do địa hình cách trở, giao thông khó khăn, không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày được quy định tại Khoản 2, Điều 2 Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg, ngày 12/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành một số chính sách hỗ trợ học sinh bán trú và trường phổ thông dân tộc bán trú và Khoản 2, Điều 2 Thông tư liên tịch số 65/TTLT-BGDĐT-BTC-BKH ĐT ngày 22/12/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Cụ thể:

- Đối với học sinh tiểu học, khoảng cách từ nhà đến trường là từ 03 km trở lên;

- Đối với học sinh trung học cơ sở, khoảng cách từ nhà đến trường là từ 05 km trở lên;

2. Đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ thực hiện theo Khoản 1, Điều 1 - Thông tư liên tịch số 65/TTLT-BGDĐT-BTC-BKHĐT ngày 22/12/2011 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 85/2010/QĐ - TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn, chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện: Bù Đăng, Bù Gia Mập, Bù Đốp tổng hợp số đối tượng học sinh được hưởng chính sách bán trú và chính sách hỗ trợ theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg để tham mưu UBND huyện phê duyệt, chi trả cho học sinh theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ngành: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện: Bù Đăng, Bù Gia Mập, Bù Đốp; Hiệu trưởng các trường phổ thông dân tộc bán trú; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành, kể từ ngày ký./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong