Chỉ thị 3270/CT-UBND năm 2016 về nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước trong kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
Số hiệu: 3270/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh An Giang Người ký: Vương Bình Thạnh
Ngày ban hành: 14/11/2016 Ngày hiệu lực: 14/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3270/CT-UBND

An Giang, ngày 14 tháng 11 năm 2016

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI ĐỨNG ĐẦU CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRONG KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

Thực hiện Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC), Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát TTHC; Chỉ thị số 03/2014/CT-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh An Giang, trong những năm qua, hoạt động kiểm soát TTHC của cơ quan hành chính Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã có những chuyển biến tích cực, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân trong tiếp cận, thực hiện TTHC.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: tình trạng tự ý đặt ra các thủ tục và yêu cầu nộp các khoản chi phí ngoài quy định; người dân còn bức xúc về trách nhiệm và thái độ của cán bộ, công chức, viên chức trong quá trình giải quyết TTHC; hoạt động rà soát TTHC nhằm kiến nghị phương án đơn giản hóa chưa được quan tâm; sự phối hợp giữa các cấp, các ngành chưa đồng bộ; kỹ năng giao tiếp, ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức trực tiếp giải quyết TTHC một số nơi chưa tốt, việc phát hiện và xử lý công chức vi phạm chưa nghiêm làm ảnh hưởng đến lòng tin của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước.

Nhằm tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động công tác kiểm soát TTHC đã đạt được, đồng thời khắc phục những hạn chế, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (gọi tắt là Thủ trưởng cơ quan) thực hiện các nội dung sau đây:

1. Thường xuyên phổ biến, quán triệt các văn bản quy phạm pháp luật về kiểm soát TTHC để nâng cao nhận thức của các cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là công chức trực tiếp thực hiện TTHC về tầm quan trọng của công tác kiểm soát TTHC. Hàng năm, Thủ trưởng cơ quan phải xây dựng và tổ chức thực hiện tốt kế hoạch hoạt động kiểm soát TTHC;

2. Tiếp nhận, giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức theo đúng nội dung TTHC đã được công bố và các quy định pháp luật có liên quan. Việc tiếp nhận, giải quyết TTHC phải có biên nhận, sổ theo dõi giải quyết hồ sơ, việc bổ sung hồ sơ (nếu có) phải thực hiện trong thời hạn quy định và bằng văn bản theo Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy định giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh An Giang. Thực hiện nghiêm việc xin lỗi cá nhân, tổ chức vì sự sai sót, quá hạn trong giải quyết thủ tục hành chính theo Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 12/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh và theo quy định của các cơ quan chuyên ngành. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và chủ động xử lý kịp thời các phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính của cá nhân, tổ chức theo quy định của pháp luật;

3. Căn cứ Quyết định công bố chuẩn hóa TTHC thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ, ngành trung ương và các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành, rà soát, cập nhật TTHC được sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ thuộc phạm vi của ngành, lĩnh vực để trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp thời, đầy đủ theo quy định. Thực hiện liên thông TTHC, đảm bảo giảm tối thiểu 20% thời gian giải quyết TTHC so với thời gian quy định đã được công bố;

4. Không để xảy ra tình trạng cán bộ, công chức, viên chức yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện các điều kiện, nộp thêm giấy tờ ngoài quy định; thu phí không đúng pháp luật; buộc người dân phải nộp các khoản thu của địa phương mới giải quyết TTHC;

5. Ưu tiên bố trí cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Quyết định số 45/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh trực tiếp thực hiện nhiệm vụ giải quyết TTHC; phát huy vai trò của cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối kiểm soát TTHC. Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có hành vi thiếu trách nhiệm, gây khó khăn, phiền hà, làm phát sinh thêm chi phí, thời gian cho tổ chức, cá nhân khi thực hiện TTHC, bị phản ánh thì Thủ trưởng cơ quan phải điều chuyển công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức đó, đồng thời xem xét mức độ vi phạm để có hình thức xử lý kỷ luật tương ứng. Việc xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm phải được công khai trong cơ quan, đơn vị và thông báo bằng văn bản đến Sở Tư pháp, Sở Nội vụ.

6. Sở Tư pháp thường xuyên tập huấn nghiệp vụ kiểm soát TTHC cho cán bộ, công chức, viên chức là cán bộ đầu mối làm nhiệm vụ kiểm soát TTHC của các Sở, ban, ngành cấp tỉnh và địa phương. Sở Nội vụ thường xuyên tổ chức tập huấn để trang bị các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, văn hóa công sở cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các cấp;

7. Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát TTHC tại các đơn vị trực thuộc theo quy định tại Thông tư số 25/2014/TT-BTP ngày 31/12/2014 của Bộ Tư pháp. Tổ Kiểm tra Công vụ kiểm tra đột xuất các đơn vị bị nhiều phản ánh để kịp thời phát hiện, đề xuất xử lý những hành vi vi phạm của cán bộ, công chức, viên chức trong khi giải quyết TTHC. Triển khai và tổ chức thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 19/10/2016 về việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Giám đốc Sở Tư pháp chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện Chỉ thị này và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện; Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp đưa nội dung thực hiện kiểm soát TTHC là một trong những tiêu chí để xem xét chấm điểm xếp hạng cải cách hành chính và thi đua, khen thưởng hàng năm của cá nhân, cơ quan thực hiện TTHC.

 

 

Nơi nhận:
- Website Chính phủ;
- Cục Kiểm soát TTHC - Bộ Tư pháp;
- Cục công tác phía Nam- Bộ Tư pháp;
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh, các Đoàn thể tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các sở, Ban, ngành tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Đài PTTH, Báo An Giang;
- Lưu: VT, NC.

CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh

 

 

Nghị định 63/2010/NĐ-CP về kiểm soát thủ tục hành chính Ban hành: 08/06/2010 | Cập nhật: 11/06/2010