Chỉ thị 16/CT-UBND năm 2012 về triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thừa Thiên Huế
Số hiệu: 16/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cao
Ngày ban hành: 24/05/2012 Ngày hiệu lực: 24/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/CT-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 24 tháng 5 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN

Trong những tháng đầu năm 2012, mặc dù còn nhiều khó khăn do những diễn biến bất ổn của thị trường thế giới và trong nước, giá nguyên nhiên vật liệu đầu vào sản xuất tăng cao; thị trường tài chính, tiền tệ diễn biến phức tạp, nhưng nhờ sự nỗ lực của các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn xã hội, nền kinh tế của tỉnh đã đạt được những kết quả tích cực bước đầu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm dự ước tăng 9,42%; hoạt động văn hóa xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Tuy nhiên, mức tăng trưởng thấp hơn so với cùng kỳ, sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn, sức mua thị trường giảm. Vì vậy để thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương chủ động bám sát tình hình thực tế, tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ, quyết liệt, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2012; Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 29/7/2011 của Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương; Nghị quyết số 15/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012; đồng thời tập trung triển khai một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường theo Nghị quyết 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ:

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với các ngành liên quan:

- Rà soát lại các chỉ tiêu tăng trưởng trong năm để có giải pháp tích cực trong quản lý, điều hành; kịp thời nắm bắt tình hình khó khăn của doanh nghiệp để tham mưu lãnh đạo tỉnh giải quyết, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất.

- Tập trung thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả để đẩy nhanh việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư đối với các dự án, chương trình trọng điểm thuộc ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn;

- Chỉ đạo rà soát lại các công trình, dự án xây dựng cơ bản để đẩy nhanh tiến độ thi công theo hướng tiết kiệm, hiệu quả, tạm dừng các công trình chưa bức xúc, giải quyết kịp thời những vướng mắc trong đầu tư công; điều chuyển vốn kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà thầu thi công các dự án trọng điểm.

2. Sở Công thương, Lao động Thương binh và Xã hội tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội; khuyến công, chuyển giao công nghệ, hỗ trợ đào tạo nghề cho doanh nghiệp. Tăng cường kiểm soát thị trường, giá cả, đảm bảo chất lượng và giá cả các mặt hàng thiết yếu, nhất là giá sữa, thuốc chữa bệnh cho người, thuốc bảo vệ động vật, thực vật, phân bón…

3. Sở Tài chính, Tài nguyên Môi trường nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh việc giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 theo quy định tại Quyết định 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuế đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được Nhà nước cho thuế đất mà năm 2012 phải thực hiện đơn giá thuê đất theo quy định tại Nghị định 121/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

Tham mưu UBND tỉnh xem xét, quyết định thời gian gia hạn nộp tiền sử dựng đất cụ thể đối với từng dự án, nhóm dự án có khó khăn về tài chính.

4. Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh chỉ đạo các Chi nhánh Ngân hàng thương mại, các tổ chức tín dụng trên địa bàn:

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện trần lãi suất cho vay và lãi suất huy động; Tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn vay, nâng hạn mức dư nợ, thực hiện cơ cấu lại nợ cho khách hàng, gia hạn nợ, điều chỉnh kỳ hạn trả nợ vốn vay phù hợp với chu kỳ sản xuất kinh doanh…

- Niêm yết công khai mức lãi suất cho vay, các tiêu chí xác định khách hàng vay vốn đối với 04 đối tượng được hưởng mức lãi suất cho vay ngắn hạn bằng đồng Việt Nam theo Thông tư số 14/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước: phát triển nông nghiệp, nông thôn; dự án sản xuất kinh doanh hàng xuất khẩu; doanh nghiệp nhỏ và vừa, ngành công nghiệp hỗ trợ

5. Cục Thuế tỉnh, Hải quan tỉnh:

- Tuyên truyền, phổ biến việc giảm thuế, miễn thuế cho các doanh nghiệp đủ điều kiện theo quy định của Chính phủ trên địa bàn.

- Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về thuế và hải quan liên quan đến sản xuất kinh doanh, rút ngắn thời gian thông quan; tăng cường công tác khai thuế điện tử qua mạng, nghiên cứu và đẩy mạnh việc triển khai nộp thuế qua hệ thống ngân hàng, đẩy mạnh và tự động hóa quy trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thuế và hải quan, hải quan điện tử. Phấn đấu giảm 10-15% chi phí tuân thủ thủ tục hành chính thuế và hải quan cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

- Tổ chức hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản giảm, miễn thuế cho các doanh nghiệp…

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu Thủ trưởng ngành, địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai ngay và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện của mình. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Kế hoạch và Đầu tư theo định kỳ hàng tháng để tổng hợp đánh giá, đề xuất báo cáo UBND tỉnh và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước 10/12/2012./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Cao