Quyết định 941/QĐ-UBND năm 2016 bãi bỏ Quyết định 1240/QĐ-UBND
Số hiệu: 941/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Điện Biên Người ký: Lê Thành Đô
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 941/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 26 tháng 07 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

BÃI BỎ VĂN BẢN DO ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BAN HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Căn cứ Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; Thông tư số 26/2015/TT-BNNPTNT ngày 29/7/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 24/2013/TT-BNNPTNT ngày 06/5/2013;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại văn bản số 06/BC-STP ngày 05/01/2016; văn bản số 656/STP-XD&THPL ngày 14/7/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 1240/QĐ-UBND ngày 16/11/2015 của y ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành do không còn phù hợp với quy định.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Giám đốc Ban điều hành Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh; Giám đốc các Ban quản lý rừng phòng hộ, đặc dụng; các tổ chức, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
-
TT Tỉnh ủy (b/c);
- Tổng cục Lâm nghiệp;
- TT HĐND tỉnh;
- L/đ UBND tỉnh;
- HĐND các huyện, thị xã, thành phố;
- L/đ Văn phòng;
- Lưu: VT, KTN(NXC)
.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thành Đô