Quyết định 37/2017/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu
Số hiệu: 37/2017/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Lai Châu Người ký: Đỗ Ngọc An
Ngày ban hành: 23/08/2017 Ngày hiệu lực: 05/09/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Tổ chức chính trị - xã hội, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 37 /2017/QĐ-UBND

Lai Châu, ngày 23 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG KINH PHÍ CHI ĐẢM BẢO HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT, PHẢN BIỆN XÃ HỘI CỦA ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LAI CHÂU

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 337/2016/TT-BTC ngày 28/12/2016 của Bộ Tài chính Quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 14/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu khóa XIV, kỳ họp thứ năm Quy định nội dung, mức chi đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 161/TTr-STC ngày 21/8/2017.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu, cụ thể như sau:

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy định nội dung, mức chi, việc lập dự toán quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh.

2. Đối tượng áp dụng: Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh (bao gồm các thành viên có tên trong Quyết định thành lập đoàn giám sát).

3. Nội dung chi

a) Chi công tác phí cho các đoàn công tác chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, khảo sát những vấn đề có liên quan phục vụ hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

b) Chi tổ chức các hội nghị triển khai, sơ kết, tổng kết, tổ chức tọa đàm, hội thảo về công tác giám sát, phản biện xã hội.

c) Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội.

d) Chi xây dựng báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội (báo cáo kết quả giám sát, phản biện xã hội theo chuyên đề được giao); văn bản kiến nghị.

đ) Đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh, ngoài các nội dung chi quy định ở trên còn được chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập trong trường hợp nội dung giám sát, phản biện xã hội thuộc lĩnh vực chuyên môn phức tạp (không quá 03 chuyên gia cho nội dung cần thẩm định hoặc tư vấn).

e) Các khoản chi khác phục vụ trực tiếp cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội.

4. Mức chi

a) Chi công tác phí: Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 23/8/2017 của UBND tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Lai Châu.

b) Chi tổ chức các hội nghị: Ngoài các khoản chi thực hiện theo quy định còn được chi một số khoản sau:

- Chủ trì hội nghị: Cấp tỉnh: 120.000 đồng/người/hội nghị; cấp huyện: 80.000 đồng/người/hội nghị; cấp xã: 60.000 đồng/người/hội nghị.

- Thành viên tham dự: Cấp tỉnh: 80.000 đồng/người/hội nghị; cấp huyện: 60.000 đồng/người/hội nghị; cấp xã: 50.000 đồng/người/hội nghị.

- Báo cáo tham luận tại hội nghị: Cấp tỉnh: 400.000 đồng/bài viết; cấp huyện: 200.000 đồng/bài viết; cấp xã: 100.000 đồng/bài viết.

c) Chi bồi dưỡng thành viên tham gia đoàn giám sát, phản biện xã hội, ngoài chế độ thanh toán công tác phí theo quy định được chi một số khoản sau:

- Thành viên chính thức: Cấp tỉnh: 70.000 đồng/người/ngày; cấp huyện: 60.000 đồng/người/ngày; cấp xã: 50.000 đồng/người/ngày.

- Thành viên khác: Cấp tỉnh: 50.000 đồng/người/ngày; cấp huyện: 40.000 đồng/người/ngày; cấp xã: 30.000 đồng/người/ngày.

d) Chi xây dựng báo cáo giám sát, phản biện xã hội, văn bản kiến nghị:

- Cấp tỉnh: 500.000 đồng/báo cáo; văn bản.

- Cấp huyện: 350.000 đồng/báo cáo; văn bản.

- Cấp xã: 250.000 đồng/báo cáo; văn bản.

đ) Chi thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập (chỉ áp dụng đối với cấp tỉnh): Trường hợp thực hiện hoạt động giám sát, phản biện xã hội có nội dung phức tạp, thuộc lĩnh vực chuyên môn sâu, cần lấy ý kiến tư vấn, phản biện của các chuyên gia độc lập, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh quyết định việc thuê chuyên gia thẩm định, chuyên gia tư vấn độc lập nhưng phải có hợp đồng công việc, có sản phẩm chất lượng được Thủ trưởng đơn vị phê duyệt, số lượng chuyên gia do cơ quan chủ trì quyết định, nhưng tối đa không quá 03 chuyên gia cho nội dung cần thẩm định hoặc tư vấn trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Mức chi: 400.000 đồng/báo cáo.

e) Các khoản chi khác: Trong phạm vi kinh phí phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội được cơ quan có thẩm quyền giao, căn cứ tình hình thực tế triển khai công việc, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị quyết định việc chi tiêu cho các nội dung công việc thực tế phát sinh, theo đúng các quy định của pháp luật và bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả.

Điều 2. Lập dự toán, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí giám sát, phản biện xã hội

1. Hàng năm căn cứ vào kế hoạch chương trình hoạt động giám sát, phản biện xã hội Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp xây dựng dự toán kinh phí đảm bảo hoạt động giám sát, phản biện xã hội trong dự toán chi thường xuyên của cơ quan đơn vị gửi cơ quan tài chính cùng cấp thẩm định, tổng hợp vào chi ngân sách địa phương báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh.

2. Kinh phí cho hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội của các cơ quan, đơn vị được bố trí trong dự toán hàng năm của cơ quan, đơn vị theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

3. Việc quyết toán kinh phí giám sát, phản biện xã hội theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài chính hàng năm căn cứ vào chương trình, kế hoạch giám sát phản biện xã hội đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt và khả năng cân đối ngân sách có trách nhiệm trong việc tham mưu bố trí nguồn kinh phí cho hoạt động giám sát phản biện; hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố thực hiện thanh toán, quản lý và quyết toán nguồn kinh phí được giao.

2. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội các cấp xây dựng chương trình, kế hoạch giám sát phản biện xã hội, báo cáo cấp ủy và thống nhất với cơ quan nhà nước liên quan cùng cấp. Hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện việc lập dự toán, chấp hành và quyết toán theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, đảm bảo sử dụng nguồn kinh phí theo đúng chính sách, chế độ hiện hành.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 05/9/2017.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Tài chính; (B/c)
- Văn phòng Chính phủ; (B/c)
- Cục kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND;
- Chủ tịch và các P.Chủ tịch UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP UBND tỉnh: Lãnh đạo, CV các khối;
- Công báo tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TM, TH.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đỗ Ngọc An