Quyết định 29/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2008/QĐ-UBND Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An
Số hiệu: 29/2012/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Hồ Đức Phớc
Ngày ban hành: 09/05/2012 Ngày hiệu lực: 19/05/2012
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 25/12/2014

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 29/2012/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 09 tháng 5 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 04/2008/QĐ-UBND NGÀY 09/01/2008 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY CỦA BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ ĐÔNG NAM NGHỆ AN, TỈNH NGHỆ AN.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ quy định về Khu công nghiệp, Khu chế xuất và Khu kinh tế;

Căn cứ Quyết định số 1150/QĐ-TTg ngày 30/8/2007 của Thủ tướng Chính phủ về Thành lập Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam, tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 81/TTr-SNV ngày 27/4/2012 và Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An tại Tờ trình số 31/TTr-KKT ngày 09/4/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung “các phòng, ban chuyên môn” tại khoản 2, Điều 5, Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 04/2008/QĐ-UBND ngày 09/01/2008 của UBND tỉnh Nghệ An về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉnh Nghệ An như sau:

"- Các phòng chuyên môn và cơ quan đại diện của Ban gồm:

+ Văn phòng;

+ Phòng Kế hoạch - Đầu tư;

+ Phòng Quy hoạch xây dựng;

+ Phòng Quản lý và Thẩm định xây dựng;

+ Phòng Tài nguyên và Môi trường;

+ Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Lao động;

+ Cơ quan đại điện của Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam tại thành phố Hà Nội"

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hồ Đức Phớc