Quyết định 2318/QĐ-UBND năm 2017 về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
Số hiệu: 2318/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Đặng Minh Thông
Ngày ban hành: 16/08/2017 Ngày hiệu lực: 16/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Y tế - dược, Bổ trợ tư pháp, Tổ chức bộ máy nhà nước, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2318/QĐ-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 16 tháng 8 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 42/2015/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2015 của Bộ Y tế Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Pháp y tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;

Căn cứ Quyết định số 06/2015/QĐ-UBND ngày 05 tháng 02 năm 2015 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Ban hành Quy định về thẩm quyền quản lý tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1502/TTr-SY ngày 16 tháng 5 năm 2017 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 434/TTr-SNV ngày 07 tháng 8 năm 2017,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ của Trung tâm Pháp y tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu như sau:

1. Vị trí, chức năng

- Trung tâm Pháp y tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (sau đây gọi là Trung tâm Pháp y tỉnh) là đơn vị sự nghiệp y tế công lập có thu trực thuộc Sở Y tế tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (sau đây gọi là Sở Y tế), có chức năng tổ chức thực hiện giám định pháp y trên địa bàn tỉnh; nghiên cứu khoa học và tham gia đào tạo, đào tạo bồi dưỡng trong lĩnh vực pháp y.

- Trung tâm Pháp y tỉnh có tư cách pháp nhân, có trụ sở, có con dấu, tài khoản riêng được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước và Ngân hàng theo quy định của pháp luật.

2. Nhiệm v

a) Thực hiện công tác giám định pháp y trên địa bàn tỉnh, bao gồm:

- Giám định và giám định lại tổn thương cơ thể do chấn thương và các nguyên nhân khác;

- Giám định sự xâm phạm thân thể phục vụ tố tụng, giám định giới tính;

- Giám định và giám định lại tử thi, giám định hài cốt. Tham gia giám định các trường hợp chết do thiên tai thảm họa ở trong và ngoài nước theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế và cơ quan có thẩm quyền;

- Giám định và giám định lại trên hồ sơ;

- Các trường hợp giám định khác theo quy định của pháp luật và trưng cầu của cơ quan tiến hành tố tụng;

- Giám định pháp y theo yêu cầu theo quy định của pháp luật.

b) Tham gia các hoạt động theo quy định của pháp luật, gồm:

- Tham gia Hội đồng thi hành án tử hình;

- Xác định chết não phục vụ cho việc hiến, lấy, ghép mô và bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật.

c) Nghiên cứu và tham gia nghiên cứu ứng dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật về chuyên ngành pháp y.

d) Tham gia công tác đào tạo, đào tạo bồi dưỡng về chuyên môn, kỹ thuật thuộc lĩnh vực pháp y. Là cơ sở thực hành của các cơ sở đào tạo nhân lực y tế trên địa bàn và của Trung ương về lĩnh vực giám định pháp y.

e) Thực hiện dịch vụ y tế theo nhu cầu khi đủ điều kiện và được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo đúng quy định của pháp luật.

f) Thực hiện việc quản lý viên chức, người lao động và quản lý tài chính, tài sản của đơn vị theo quy định của pháp luật.

g) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo thống kê, báo cáo Sở Y tế, Sở Tư pháp và Viện Pháp y Quốc gia về hoạt động giám định pháp y, đề xuất các biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động trong lĩnh vực pháp y trên địa bàn tỉnh.

h) Quản lý và tổ chức thực hiện các đề án, dự án, chương trình y tế quốc gia và hợp tác quốc tế về lĩnh vực pháp y trên địa bàn tỉnh khi được cấp có thẩm quyền giao, phê duyệt.

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao.

3. Quyền hạn

a) Được quyền đề nghị phối hợp, hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ và sử dụng trang thiết bị với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh để thực hiện công tác giám định pháp y theo quy định của pháp luật.

b) Được quyền mời chuyên gia, người giám định theo vụ việc và sử dụng các kết luận chuyên môn trong quá trình thực hiện giám định pháp y;

c) Được quyền yêu cầu người trưng cầu, người yêu cầu giám định cung cấp thông tin, tài liệu cần thiết trong quá trình thực hiện giám định pháp y.

d) Được từ chối thực hiện giám định pháp y nếu không có đủ điều kiện cần thiết phục vụ cho việc thực hiện giám định;

e) Được nhận tạm ứng chi phí giám định tư pháp khi nhận trưng cầu, yêu cầu giám định pháp y; được thanh toán kịp thời, đầy đủ chi phí giám định pháp y khi trả kết quả giám định pháp y.

4. Mối quan hệ của Trung tâm Pháp y cấp tỉnh với các cơ quan

a) Chịu sự chỉ đạo, quản lý toàn diện, trực tiếp về tổ chức, hoạt động và nguồn lực của Sở Y tế tỉnh.

b) Chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, thanh tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ pháp y của Bộ Y tế và Viện Pháp y Quốc gia.

c) Chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp về công tác giám định tư pháp trong việc hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về giám định tư pháp.

Điều 2. Cơ cấu tổ chức và số lượng người làm việc

1. Cơ cấu tổ chức

- Trung tâm Pháp y tỉnh có Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc; Giám đốc, Phó Giám đốc phụ trách về chuyên môn về giám định phải là giám định viên pháp y;

Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở Y tế, trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Trung tâm;

Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc vắng mặt, một Phó Giám đốc được Giám đốc ủy quyền điều hành hoạt động của Trung tâm;

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý công chức, viên chức của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Trung tâm Pháp y tỉnh có phòng, khoa trực thuộc;

+ Phòng Hành chính - Tổng hợp

+ Khoa Giám định và xét nghiệm cận lâm sàng.

2. Số lượng người làm việc

- Số lượng người làm việc của Trung tâm Pháp y tỉnh được xác định trên cơ sở Đề án vị trí việc làm được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy định của pháp luật;

- Việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng nhân lực của Trung tâm Pháp y tỉnh được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Cơ chế tài chính

Trung tâm Pháp y tỉnh thực hiện cơ chế tài chính theo quy định tại Nghị định số 85/2012/NĐ-CP ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan. Sau khi cơ quan có thẩm quyền ban hành hoặc sửa đổi văn bản quy định về cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực y tế, Sở y tế phối hợp với Sở Tài chính trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Nội vụ, Tài chính; Giám đốc Trung tâm Pháp y tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- TTr.Tỉnh ủy;
- TTr HĐND tỉnh(b/c);
- Chủ tịch; các Phó Chủ tịch;

- Như Điều 4;
- Lưu.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Minh Thông