Quyết định 2245/QĐ-UBND năm 2016 công bố 04 doanh nghiệp thực hiện thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu Ka Long
Số hiệu: 2245/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Lê Quang Tùng
Ngày ban hành: 19/07/2016 Ngày hiệu lực: 19/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2245/QĐ-UBND

Quảng Ninh, ngày 19 tháng 7 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ 04 DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM TẠM NHẬP HÀNG HÓA THEO PHƯƠNG THỨC KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT QUA CỬA KHẨU KA LONG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BCT ngày 27/01/2014 của Bộ Công Thương quy định về hoạt động tạm nhập, tái xuất, tạm xuất, tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa;

Căn cứ Quyết định số 1304/QĐ-BCT ngày 05/4/2016 của Bộ trưởng Bộ Công Thương “Về việc ban hành Quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua các cửa khẩu Pò Peo (tỉnh Cao Bằng), Bản Vược (tỉnh Lào Cai), Ka Long (tỉnh Quảng Ninh) và điểm thông quan Co Sa, thuộc khu vực cửa khẩu Chi Ma (tỉnh Lạng Sơn)”;

Căn cứ Quyết định số 1626/QĐ-UBND ngày 31/5/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu Ka Long, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh;

Xét đề nghị của Sở Công Thương tại Tờ trình số 1621/SCT-XNK ngày 12 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 04 doanh nghiệp (có danh sách kèm theo Quyết định này) được thực hiện thí điểm hoạt động tạm nhập hàng hóa theo phương thức kinh doanh tạm nhập tái xuất qua cửa khẩu Ka Long, thuộc Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đến hết ngày 31/12/2016.

Điều 2. Doanh nghiệp có tên tại Điều 1, có trách nhiệm thực hiện tạm nhập tái xuất theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành: Công Thương, Cục Hải quan tỉnh, Bộ chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Móng Cái; Thủ trưởng các cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3 (thực hiện);
- Các Bộ, ngành: Công Thương, NN&PTNT, Bộ TL BĐBP, TC Hải quan;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- V0
, V1, TM1, NC, TH;
- Lưu: VT, TM1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Tùng

 

DANH SÁCH

04 DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM HOẠT ĐỘNG TẠM NHẬP HÀNG HÓA THEO PHƯƠNG THỨC KINH DOANH TẠM NHẬP TÁI XUẤT QUA CỬA KHẨU KA LONG, THUỘC KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh)

TT

Tên Doanh nghiệp

Giấy chứng nhận ĐKKD/ ĐKDN số

Địa chỉ

1

Công ty TNHH MTV thương mại xuất nhập khẩu Gia Bảo

5701703867

Thôn 9, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

2

Công ty TNHH Quốc tế Kim Đông Thành

5701597665

Số nhà 24, tổ 9, khu 5, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, Quảng Ninh

3

Công ty cổ phần INDECO

5700481636

Thôn 9, xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh

4

Công ty TNHH Anh Đạt MC

5701763859

Khu 8, phường Hải Hòa, thành phố Móng Cái, Quảng Ninh