Quyết định 1752/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng tỉnh Hà Nam
Số hiệu: 1752/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Hà Nam Người ký: Trần Hồng Hà
Ngày ban hành: 31/12/2014 Ngày hiệu lực: 31/12/2014
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Văn hóa , thể thao, du lịch, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1752/QĐ-UBND

Hà Nam, ngày 31 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TỈNH HÀ NAM

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc thành lập Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Hà Nam;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Thường trực Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Hà Nam tại Tờ trình số 83/TTr-SVHTTDL ngày 24 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường phố và công trình công cộng tỉnh Hà Nam.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, các thành viên Hội đồng tư vấn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- TTTU, HĐND tỉnh; (để b/c)
- Chủ tịch UBND tỉnh; (để b/c)
- PCT UBND tỉnh (đ/c Nga);
- Như điều 2;
- VPUB: CPVP(2), VX; NC(T);
- Lưu VT, VX.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Hồng Hà

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG

CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN ĐẶT TÊN, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG, PHỐ VÀ CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG TỈNH HÀ NAM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1752/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh.

Quy chế này quy định nguyên tắc, chế độ làm việc của Hội đồng tư vấn đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng tỉnh Hà Nam (gọi tắt là Hội đồng tư vấn tỉnh); quy định trách nhiệm, quyền hạn của các thành viên Hội đồng tư vấn tỉnh.

Điều 2. Nguyên tắc, chế độ làm việc của Hội đồng tư vấn tỉnh

1. Hội đồng tư vấn tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, theo nguyên tắc tập trung dân chủ, biểu quyết theo đa số.

2. Hội đồng tư vấn tỉnh tổ chức họp khi có hồ sơ đề nghị đặt tên, đổi tên đường, phố, công trình công cộng. Trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng tư vấn tỉnh có thể triệu tập hợp bất thường. Hội đồng tổ chức phiên họp khi có mặt ít nhất 2/3 số thành viên Hội đồng. Những thành viên Hội đồng vắng mặt được lấy ý kiến bằng phiếu.

3. Chủ tịch Hội đồng tư vấn tỉnh sử dụng con dấu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chương II

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TƯ VẤN TỈNH

Điều 3. Nhiệm vụ và quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng

1. Chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động chung của Hội đồng tư vấn tỉnh; triệu tập, chủ trì các phiên họp và chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng tư vấn tỉnh tại Quyết định số 1023/QĐ-UBND ngày 06/9/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Phê duyệt chương trình, kế hoạch hoạt động; chỉ đạo việc xây dựng, ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền của Hội đồng tư vấn tỉnh.

3. Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng tư vấn tỉnh.

Điều 4. Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng

1. Thay mặt Chủ tịch Hội đồng triệu tập, điều hành các cuộc họp và chỉ đạo giải quyết công việc của Hội đồng khi được ủy quyền. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng về hoạt động của cơ quan Thường trực và thực hiện các nhiệm vụ của thành viên Hội đồng.

2. Đôn đốc, hướng dẫn, báo cáo kết quả triển khai thực hiện việc đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh.

Điều 5. Nhiệm vụ và quyền hạn của các thành viên Hội đồng

1. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng về thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng và của cơ quan thành viên Hội đồng đang lãnh đạo, phụ trách. Thực hiện các công việc khác do Chủ tịch Hội đồng ủy quyền, phân công.

2. Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng. Trường hợp vắng mặt hoặc cử người đi thay phải báo cáo Chủ tịch Hội đồng.

3. Đóng góp ý kiến về những vấn đề đưa ra thảo luận tại các phiên họp Hội đồng hoặc trả lời bằng văn bản về những vấn đề được hỏi ý kiến bằng văn bản. Ý kiến tham gia của các ủy viên Hội đồng là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức đang lãnh đạo, phụ trách.

4. Được thông báo các thông tin, văn bản liên quan hoạt động của Hội đồng và công tác đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng.

Điều 6. Kinh phí hoạt động của Hội đồng

Các khoản chi của Hội đồng tư vấn tỉnh thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính hiện hành, được lấy từ nguồn kinh phí ngân sách cấp hàng năm cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 7. Điều khoản thi hành

Quy chế này làm căn cứ để Hội đồng tư vấn cấp tỉnh hoạt động. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc, các thành viên Hội đồng kịp thời báo cáo, đề xuất để Chủ tịch Hội đồng tư vấn tỉnh xem xét, đề nghị bổ sung, sửa đổi Quy chế./.