Quyết định 01/2015/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 06/2011/QĐ-UBND về thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh
Số hiệu: 01/2015/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Cần Thơ Người ký: Lê Hùng Dũng
Ngày ban hành: 06/01/2015 Ngày hiệu lực: 17/01/2015
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Quốc phòng, Tài chính, Tình trạng: Hết hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: 01/01/2017

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 01/2015/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 06 tháng 01 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 06/2011/QĐ-UBND NGÀY 20 THÁNG 01 NĂM 2011 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ VỀ VIỆC THU, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ QUỐC PHÒNG, AN NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Dân quân tự vệ ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 58/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ;

Căn cứ Nghị quyết số 18/2010/NQ-HĐND ngày 03 tháng 12 năm 2010 của Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ về việc quy định mức đóng góp Quỹ quốc phòng, an ninh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 và khoản 4 Điều 3 Quyết định số 06/2011/QĐ-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2011 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc thu, quản lý và sử dụng Quỹ quốc phòng, an ninh, cụ thể:

3. Lực lượng trực tiếp tham gia tuần tra, canh gác truy quét, vây bắt tội phạm được chi bồi dưỡng không quá 35.000 đồng/người/đêm, tùy theo tính chất, nhiệm vụ được giao và khả năng cân đối từ nguồn thu quỹ quốc phòng, an ninh của địa phương;

4. Lực lượng huy động trực làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh, trật tự, huấn luyện tại xã, phường, thị trấn được chi bồi dưỡng không quá 35.000 đồng/người/đêm, tùy theo tính chất, nhiệm vụ được giao và khả năng cân đối từ nguồn thu quỹ quốc phòng, an ninh của địa phương; ”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 17 tháng 01 năm 2015, đăng Báo Cần Thơ chậm nhất ngày 12 tháng 01 năm 2014.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn, các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Bộ Quốc phòng;
- Bộ Công an;
- Văn phòng Chính phủ (HN, TPHCM);
- TT. Thành ủy; TT.HĐND thành phố;
- UBMTTQ VN thành phố và các đoàn thể;
- CT, PCT UBND thành phố;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố;
- Kiểm toán Nhà nước KV 5;
- Sở, ban, ngành thành phố;
- TT. HĐND và UBND quận, huyện;
- KBNN Cần Thơ;
- Website Chính phủ;
- Báo Cần Thơ;
- Chi cục Văn thư Lưu trữ;
- VP UBND thành phố (3AB,7);
- Lưu: VT,KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Hùng Dũng

 

 

Nghị định 58/2010/NĐ-CP hướng dẫn Luật Dân quân tự vệ Ban hành: 01/06/2010 | Cập nhật: 04/06/2010