Công văn 2925/UBND-NN năm 2016 đính chính Quyết định 27/2016/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020
Số hiệu: 2925/UBND-NN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Trị Người ký: Nguyễn Cửu
Ngày ban hành: 27/07/2016 Ngày hiệu lực: 27/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Chính sách xã hội, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2925/UBND-NN
Về việc đính chính văn bản

Quảng Trị, ngày 27 tháng 7 năm 2016

 

Kính gửi:

- Các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Kho bạc Nhà nước tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Ngày 15/7/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 27/2016/QĐ-UBND Quy định chính sách hỗ trợ chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016 - 2020 theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg ngày 04 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ. Do sơ suất trong khâu soạn thảo văn bản nên tại phần căn cứ ghi: “Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004”.

Nay xin đính chính lại là:

“Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015”.

Các nội dung khác không thay đổi.

Đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan đính chính giúp./.

 

 

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG

PHÓ VĂN PHÒNG
Nguyễn Cửu