Báo cáo 240/BC-UBND công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017
Số hiệu: 240/BC-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Trần Tiến Dũng
Ngày ban hành: 22/11/2016 Ngày hiệu lực: 22/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Trật tự an toàn xã hội, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 240/BC-UBND

Quảng Bình, ngày 22 tháng 11 năm 2016

 

BÁO CÁO

CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2017

I. KẾT QUẢ CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG TỘI PHẠM VÀ VI PHẠM PHÁP LUẬT NĂM 2016

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện

1.1. Việc quán triệt, tổ chức thực hiện các văn bản lớn của Trung ương về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Trong năm 2016, UBND tỉnh Quảng Bình tập trung chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ và các bộ, ngành ban hành chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.

Trọng tâm là tiếp tục thực hiện Nghị quyết 63/2013/QH13 của Quốc hội, gắn với thực hiện các Nghị quyết số 96/2015/QH13 ngày 26/6/2015, Nghị quyết số 111/2015/QH13 ngày 27/11/2015 của Quốc hội và các chương trình của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; công tác thi hành án; công tác phòng, chống oan, sai và bảo đảm bồi thường cho người bị hại trong hoạt động tố tụng hình sự trong năm 2016; Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 22-10-2010 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới”; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 26-3-2008 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới”; Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22-6-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh, trật tự trong tình hình mới”; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07-12-2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 28/4/2016 của Thủ trướng Chính phủ về “Tăng cường công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng”; Chỉ thị 09-CT/TW ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04-9-2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”; Pháp lệnh quy định quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25-6-2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy”; Chỉ thị số 1634/CT-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường chỉ đạo thực hiện một số nhiệm vụ cấp bách, trọng tâm trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”; Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm”...

1.2. Công tác chỉ đạo các sở, ngành, địa phương về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật

Trong năm 2016, UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương thực hiện các mặt công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm như: Ban hành Kế hoạch số 1762/KH-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh về thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 86/KH-BCĐ ngày 03/6/2016 triển khai Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020; Ban hành Quyết định số 860/QĐ-UBND ngày 29/3/2016 về việc đổi tên, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, AIDS, tệ nạn xã hội và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch số 1039/KH-UBND ngày 06/7/2016 về sơ kết 02 năm thực hiện chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội; Kế hoạch số 36/KH-BCĐ ngày 17/3/2016 của Ban Chỉ đạo 138 tỉnh về thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2016, Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 14/01/2016 về công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2016 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 429/KH-UBND ngày 04/4/2016 và Báo cáo số 100/BC-UBND ngày 13/5/2016 về sơ kết 03 năm thực hiện Nghị định 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; ban hành Công văn số 39/UBND-NC ngày 08/01/2016 gửi Bộ Tư pháp phản ánh những khó khăn, vướng mắc trong công tác XLVPHC tại địa phương.

Ngoài ra, ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức pháp luật của cán bộ và nhân dân trên địa bàn.

UBND tỉnh thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân về công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và trật tự an toàn giao thông gắn với triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy. Tiếp tục thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư TW Đảng, UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với các sở, ban, ngành tiếp tục duy trì các mô hình điểm như: “Xã, phường, thị trấn lành mạnh không có ma túy, mại dâm”, “Khu dân cư phòng, chống tội phạm”, “Khu dân cư phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS”… ở 8/8 huyện, thị xã, thành phố.

Thực hiện Quy định số 01-QĐ/TU ngày 03-3-2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về trách nhiệm và xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý, giáo dục đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị có phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống lành mạnh; có tinh thần trách nhiệm cao; không quan liêu, tham nhũng, lãng phí; không cửa quyền, nhũng nhiễu, gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ. Thường xuyên tổ chức kiểm tra và chỉ đạo tự kiểm tra nhằm ngăn chặn, phát hiện và xử lý kịp thời các vấn đề tiêu cực, phòng ngừa sai phạm.

2. Tình hình và công tác phát hiện, điều tra, xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật

Trong năm 2016, UBND tỉnh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng và các địa phương tăng cường công tác nằm tình hình, tham mưu tổ chức thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết, Điện chỉ đạo của TW Đảng, Quốc hội, Chính phủ và BCA về công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trong đó, lực lượng CA đã tổ chức hiệu quả 02 đợt cao điểm ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tết Nguyên đán Bính Thân 2016 và bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016 – 2021; mở các đợt cao điểm trên từng lĩnh vực công tác như đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường, đấu tranh chống tội phạm mua bán người, đấu tranh chống tội phạm ma túy trong Tháng cao điểm phòng, chống ma túy…

Nổi bật đã tập trung đấu tranh và phá nhiều vụ án, chuyên án lớn, được dư luận quan tâm, đánh giá cao như: Chuyên án phá vụ tổ chức đánh bạc bằng hình thức “đá gà” đối tượng ở nhiều địa bàn trong và ngoài tỉnh tham gia, với số tiền cá cược lớn; vụ án đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet, liên quan nhiều đối tượng, số tiền giao dịch qua mạng trên 300 tỷ đồng; chuyên án 916V thu giữ gần 01 bánh heroin và số lượng lớn ma túy đá; chuyên án bắt, thu giữ 5.818 viên ma túy tổng hợp; điều tra khám phá 02 vụ án trốn thuế (17 tỷ đồng), làm rõ và thu số tiền 4,96 tỷ đồng vào ngân sách nhà nước...

2.1. Kết quả, trong năm 2016, lực lượng CA các cấp đã tổ chức điều tra, khám phá 496/553 vụ phạm pháp hình sự, lập hồ sơ xử lý 884 đối tượng, đạt tỷ lệ chung 89,69%. Cụ thể:

- Về TTXH: Điều tra kết luận 429/478 vụ (đạt 89,75%), liên quan 787 đối tượng. Các loại án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng (giết người, hiếp dâm trẻ em, chống người thi hành công vụ, cướp tài sản…) đạt tỷ lệ điều tra khám phá đạt tỷ lệ 100%.

- Về kinh tế và chức vụ: Đã tập trung chỉ đạo đấu tranh có hiệu quả với các hành vi vi phạm pháp luật về trốn thuế, phát hành trái phép hóa đơn, chứng từ; buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, sản xuất hàng giả… Đã khởi tố 13 vụ án, 18 bị can; trong đó án tham nhũng khởi tố mới 01 vụ, 01 bị can (tội danh lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản).

- Về môi trường: Triển khai quyết liệt các kế hoạch, chuyên đề cao điểm đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên lĩnh vực môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm.

Đã phát hiện 206 vụ, liên quan 198 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về môi trường; trong đó:

+ Khởi tố 05 vụ, 04 bị can về các tội hủy hoại rừng, vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã; Xử lý hành chính 118 vụ, 119 đối tượng; chuyển các ngành chức năng xử lý 81 vụ, 73 đối tượng.

- Tội phạm ma túy: Phát hiện, bắt giữ 58 vụ/91 đối tượng phạm tội về ma túy; trong đó khởi tố mới 42 vụ án, 50 bị can về các hành vi vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy.

- Tổ chức xác minh, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại 62 đối tượng có quyết định truy nã, trong đó, có 30 đối tượng nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm.

2.2. Công tác bắt, giam, giữ, xử lý tội phạm

Công tác bắt, giam giữ, điều tra, xử lý tội phạm đảm bảo đúng quy định của pháp luật; không xảy ra oan, sai, bức cung, nhục hình. CQĐT các cấp đã thụ lý điều tra 577 vụ án, 879 bị can; trong đó khởi tố mới 454 vụ án, 693 bị can. Kết thúc điều tra, chuyển VKSND các cấp đề nghị truy tố 436 vụ án, 708 bị can.

Đình chỉ điều tra: 15 vụ án, 17 bị can; tạm đình chỉ điều tra: 33 vụ án, 09 bị can. Quá trình điều tra không để xẩy ra bắt oan, sai; không để tình trạng phạm nhân trốn trại, hoặc can, phạm nhân, người bị tạm giữ chết ở nơi giam giữ, trụ sở làm việc.

2.3. Công tác xử lý vi phạm hành chính

Trong năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 35.951 vụ với 36.061 đối tượng vi phạm pháp luật hành chính, giảm 7.151 vụ/7.018 đối tượng so cùng kỳ năm 2015 (năm 2015 xảy ra 43.102 vụ với 43.079 đối tượng).Trong đó, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện, cấp xã phát hiện 3.906 vụ với 3.757 đối tượng vi phạm. Các cơ quan có thẩm quyền đã ban hành 35.459 Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, trong đó đã thi hành 33.636 Quyết định, đang thi hành 1.823 Quyết định; tổng số tiền phạt thu được 44.321.847.000 đồng; số tiền thu được từ bán, thanh lý tang vật, phương tiện bị tịch thu là 5.260.575.125 đồng. Toàn tỉnh có 56 đối tượng bị áp dụng các biện pháp xử lý hành chính[1], giảm 07 đối tượng so với năm 2015.

Về lĩnh vực An toàn giao thông : Đã tổ chức được 81 hội nghị tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, đường thủy, đường sắt với 53,480 lượt người tham gia tại 41 trường học, 51 địa bàn dân cư, 1 tổ chức hội, 2 tổ chức Đoàn thanh niên; thực hiện 12.539 ca tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, lập biên bản vi phạm 29.828 trường hợp, phạt tại chổ 3.893 trường hợp, thu 495.260.000 đồng ; Xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ 26.658 trường hợp, thu nộp vào Kho bạc nhà nước 29.424.978.000đồng ; tiêu hủy bán phế liệu 315 phương tiện các loại (hết hạn sử dụng, không rõ nguồn gốc, tự lắm ráp…); Chuyển khởi tố 26 vụ/26 bị can, không khởi tố 69 vụ, xử lý vi phạm hành chính 115 vụ TNGT, phạt tiền 258.160.000 đồng, tước giấy phép lái xe 41 trường hợp, đang giải quyết 32 vụ.

Trong năm toàn tỉnh xẩy ra 251 vụ tai nạn, làm chết 109 người, bị thương 236 người (giảm 9 vụ-3,6%, giảm 7 người chết -09%, giảm 7 người bị thương- 3%). Trong đó tai nạn giao thông đường bộ 246 vụ, chết 105 người, bị thương 233 người ; đường sắt 05 vụ, chết 04 người, bị thương 03 người.

II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM NĂM 2017

1. Tổ chức triển khai thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15-7-2016 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trọng tình hình mới.

Tiếp tục thực hiện các Nghị quyết số 63/2013/QH13, số 96/2015/QH13, số 111/2015/QH13 của Quốc hội về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, thi hành án hình sự... Thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình phòng, chống mua bán người giai đoạn 2016 – 2020 do Chính phủ chỉ đạo và kế hoạch thực hiện của UBND tỉnh.

2. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội; tập trung xây dựng, phát triển phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương tại Chỉ thị 09-CT/TW, tạo thế trận an ninh vững chắc ở cơ sở phục vụ công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Tiếp tục nắm chắc tình hình, tham mưu giải quyết các vấn đề nổi lên liên quan sự cố môi trường biển các tỉnh miền Trung, không để xẩy ra phức tạp, đột xuất, bất ngờ.

3. Chỉ đạo triển khai có hiệu quả các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị quan trọng; nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án.

4. Tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực ANTT, hạn chế sơ hở không để đối tượng xấu lợi dụng vi phạm pháp luật và thực hiện hành vi phạm tội. Thực hiện nghiêm túc, xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật trên lĩnh vực ANTT theo Luật Xử lý vi phạm hành chính và các văn bản hướng dẫn thi hành.

5. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi hành có hiệu quả các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành liên quan đến hoạt động phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự sửa đổi, Luật Tổ chức Cơ quan điều tra hình sự... sau khi Trung ương có chỉ đạo thực hiện.

Trên đây là báo cáo kết quả công tác Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2017./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Tiến Dũng[1] 43 đối tượng áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn và 08 đối tượng áp dụng các biện pháp xử lý hành chính theo quyết định của TAND cấp huyện. Hiện nay, có 26/51 đối tượng bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đang chấp hành Quyết định. Có 06 đối tượng đủ điều kiện áp dụng biện pháp thay thế xử lý vi phạm hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên

Chỉ thị 13/CT-TTg năm 2019 về phát triển bền vững Ban hành: 20/05/2019 | Cập nhật: 21/05/2019