Kế hoạch 182/KH-UBND năm 2016 xây dựng chuỗi cung cấp lương thực, thực phẩm phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn năm 2017
Số hiệu: 182/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Nguyễn Đức Quyền
Ngày ban hành: 25/11/2016 Ngày hiệu lực: 25/11/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Nông nghiệp, nông thôn, Công nghiệp, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 182/KH-UBND

Thanh Hóa, ngày 25 tháng 11 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

XÂY DỰNG CHUỖI CUNG CẤP LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM PHỤC VỤ KHU KINH TẾ NGHI SƠN NĂM 2017

Căn cứ Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2015 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án cung cấp lương thực, thực phẩm phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020; để tổ chc triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch xây dựng chuỗi cung cấp lương thực, thực phẩm phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn năm 2017, với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Xây dựng và nhân rộng các chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn, đáp ng 100% yêu cầu về số lượng, chất lượng các sản phẩm lương thực, thực phẩm được giám sát, xác nhận sản phẩm an toàn, đáp ứng nhu cầu của toàn bộ Khu Kinh tế Nghi Sơn; đảm bảo truy xuất được nguồn gốc sản phẩm, xây dựng thương hiệu sản phẩm nông lâm thủy sản của tỉnh.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Nhân rộng chuỗi cung cấp lương thực, thực phẩm an toàn

a) Khảo sát, đánh giá năng lực sản xuất, kinh doanh để mở rộng các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm; lựa chọn ít 15 đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản có đủ điu kiện tham gia chuỗi cung ng lương thực, thực phẩm phục vụ cho nhu cầu của Khu kinh tế Nghi Sơn năm 2017; trong đó tập trung lựa chọn các đơn vị sản xuất, kinh doanh thực phẩm thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày như gạo, rau quả, thịt gia súc gia cầm, thủy sn để xây dựng chuỗi cung ứng theo các tiêu chí:

- Chuỗi cung cấp lúa, gạo an toàn:

Vùng sản xuất: Ưu tiên lựa chọn vùng thâm canh lúa năng suất, chất lượng, hiệu quả cao tham gia chuỗi cung cấp sản phẩm lúa, gạo.

Cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, phân phối: Kêu gọi doanh nghiệp đầu tư liên kết sản xuất hoặc thuê đất của các hộ nông dân để tổ chức sản xuất; lựa chọn các HTX nông nghiệp, tổ hp tác để tổ chức sản xuất đảm bảo sản lượng và nâng cao chất lượng sản phẩm; lựa chọn ít nhất 2 - 3 doanh nghiệp xay sát, kinh doanh lúa, gạo có đủ năng lực tham gia chuỗi.

- Chuỗi cung cấp rau, củ, quả an toàn:

Vùng sản xuất: Ưu tiên lựa chọn các vùng sản xuất tập trung thuộc các đơn vị tham gia cơ chế chính sách phát triển rau an toàn tập trung của tỉnh, các vùng sản xuất tập trung đã được chứng nhận đủ điều kiện ATTP, chứng nhận VietGAP.

Cơ sở sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh, phân phối: Ưu tiên lựa chọn các HTX nông nghiệp, các tổ hợp tác, tổ chức, cá nhân đang thực hiện sản xuất rau, củ, quả an toàn; lựa chọn ít nhất 2-3 doanh nghiệp sơ chế, chế biến, kinh doanh trên địa bàn tỉnh có đủ năng lực tham gia chuỗi. Các cơ sở phải cam kết cải thiện điều kiện sản xuất theo tư vấn để đáp ng đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cam kết tham gia kết nối tạo thành chuỗi cung cấp.

- Chuỗi cung cấp thịt gia súc, gia cầm, trúng gia cầm an toàn:

Cơ sở sản xuất: Lựa chọn 05-07 trang trại chăn nuôi lợn an toàn; 03-05 trang trại chăn nuôi gà thịt, gà đẻ trng đã được chng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm hoặc chứng nhận VietGAHP tham gia chuỗi cung ng.

Cơ sở giết mổ, chế biến, bảo quản, kinh doanh: Lựa chọn ít nhất 02 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung; 02-03 doanh nghiệp bảo quản, chế biến, kinh doanh đáp ng đủ điều kiện ATTP tham gia chuỗi. Các cơ sở phải cam kết cải thiện điều kiện sản xuất theo tư vấn để đáp ứng đủ điều kiện an toàn thực phẩm, cam kết tham gia kết nối tạo thành chuỗi cung cấp.

- Chuỗi cung cấp thủy sản an toàn:

Cơ sở sản xuất: Lựa chọn vùng nuôi trồng thủy sản tập trung trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát ATTP; lựa chọn ít nhất 02-03 tàu cá hoặc tàu dịch vụ hậu cần có công suất máy từ 90CV trở lên đã được chng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm để tham gia chuỗi cung ng.

Cơ sở sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh: Lựa chọn 1 - 2 doanh nghiệp sơ chế, chế biến, bo quản và kinh doanh thủy sản trên địa bàn tỉnh được chứng nhận đủ điều kiện ATTP, cam kết tham gia kết nối tạo thành chuỗi cung cấp.

b) Tổ chức xây dựng chuỗi cung cấp lương thực, thực phẩm an toàn:

- Xây dựng chuỗi phải có đủ các thành phần (cơ sở sản xuất, kinh doanh) tham gia chuỗi (trồng trọt/chăn nuôi/nuôi trồng; sơ chế/giết m/chế biến; kinh doanh). Cơ sở sản xuất ban đầu (vùng lúa thâm canh năng suất, chất lượng cao; vùng sản xuất rau an toàn tập trung; vùng nuôi trồng thủy sản được kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm; vùng chăn nuôi tập trung...) và các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác phải đáp ứng được các yêu cầu về sản lượng, chủng loại lương thực, thực phẩm.

- Các sản phẩm chính theo yêu cầu của đề án (gạo; thịt lợn, thịt gà, trứng gia cầm; tôm sú, tôm thẻ chân trắng, ngao, cá rô phi, một số sản phẩm đông lạnh khác...) được cung ứng vào khu kinh tế Nghi Sơn phải có hợp đồng liên kết cung cấp nguyên liệu/hợp đồng cung cấp sản phẩm giữa các đơn vị tham gia chuỗi.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh đáp ứng các yêu cầu về cơ sở vật chất, trang thiết bị, có năng lực kinh doanh, sản phẩm đầu ra ổn định.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh tự nguyện đăng ký tham gia chuỗi và cam kết thực hiện yêu cầu để sản phẩm đầu ra được xác nhận an toàn theo quy định.

c) Hỗ trợ nâng cấp, cải thiện điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật đáp ứng yêu cầu đảm bảo an toàn thực phẩm cho các cơ sở tham gia chuỗi theo quy định

Hỗ trợ tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm; hỗ trợ trang thiết bị, dụng cụ (dụng cụ kiểm tra nhanh tại hiện trường; dụng cụ, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm tại cơ sở...); hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý chất lượng cho các đơn vị tham gia chuỗi; hướng dẫn áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, kiểm tra hiện trường, khắc phục các tồn tại; kiểm tra chứng nhận điều kiện ATTP; đánh giá, chứng nhận VietGAP, chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng theo GMP, HACCP, ISO...; thiết kế bao bì, tem nhãn nhận diện sản phẩm đã được kiểm soát theo chuỗi.

2. Hướng dẫn thực hiện sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn theo chuỗi cung ứng

- Tổ chức ký kết hợp đồng cung ứng, tiêu thụ giữa các cơ sở sản xuất, kinh doanh lương thực, thực phẩm nông lâm thủy sản tham gia chuỗi cung ứng được xây dựng năm 2017.

- Hướng dẫn thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP), thực hành sản xuất tốt (GMP), thực hành vệ sinh tốt (SSOP) trong toàn bộ chuỗi cung ứng.

- Tập huấn kiến thức chung, kiến thức chuyên ngành về an toàn thực phẩm, quy trình thực hành sản xuất tốt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

- Hướng dẫn công bố sản phẩm đáp ứng quy định an toàn thực phẩm.

- Hướng dẫn các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng khắc phục các tồn tại trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và tư vấn, hỗ trợ các đơn vị xây dựng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến. Hướng dẫn áp dụng chương trình quản lý chất lượng trong hoạt động sản xuất kinh doanh tại cơ sở.

3. Duy trì, giám sát việc thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm của các đơn vị đã tham gia chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn năm 2016

- Tiếp tục hướng dẫn các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã tham gia chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm trong năm 2016 thực hiện đúng các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm trong hoạt động sản xuất kinh doanh, thực hiện đúng các quy định của chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

- Hỗ trợ giám sát, xác nhận sản phẩm an toàn cho các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng; duy trì việc thực hiện áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo VietGAP, GMP, SSOP, HACCP... cho các đơn vị.

4. Thanh tra, kiểm tra, giám sát về chất lượng, an toàn thực phẩm

- Tổ chức kiểm tra, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho các đơn vị sản xuất kinh doanh theo chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm năm 2017.

- Tổ chức lấy mẫu giám sát, kiểm nghiệm, chứng nhận chất lượng, cấp tem nhận diện cho từng loại sản phẩm an toàn được cung cấp bởi các chuỗi được xây dựng năm 2016 và năm 2017.

- Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất việc chấp hành các quy định của pháp luật về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các đơn vị tham gia chuỗi cung cấp lương thực, thực phẩm phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn.

5. Tổ chức kết nối giữa các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng và các đơn vị tiêu thụ

- Tổ chức Hội nghị kết nối giữa các đơn vị tham gia chuỗi cung cấp lương thực, thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn đã được xây dựng trong năm 2016 và đơn vị mới xây dựng năm 2017.

- Công bố danh sách, sản phẩm của các đơn vị tham gia chuỗi cung cấp lương thực, thực phẩm phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn trên các phương tiện thông tin đại chúng; trên Website của Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản Thanh Hóa.

- Tổ chức ký kết hợp tác cung cấp lương thực, thực phẩm trực tiếp cho các tổ chức, doanh nghiệp tiêu thụ thực phẩm, các siêu thị tại Khu kinh tế Nghi Sơn.

- Quảng bá, tiếp cận thị trường cho sản phẩm của các chuỗi cung cấp, đề xuất các đơn vị sản xuất kinh doanh tham gia hội chợ, triển lãm trong và ngoài tỉnh.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN

Kinh phí thực hiện kế hoạch theo quy định hiện hành của Nhà nước. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn căn cứ các quy định hiện hành và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh lập dự toán kinh phí thực hiện hành Kế hoạch xây dựng chuỗi cung cấp lương thực, thực phẩm phục vụ Khu kinh tế Nghi Sơn năm 2017; trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Nông nghiệp và PTNT

- Hướng dẫn, tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các nội dung, nhiệm vụ trong Kế hoạch.

- Chỉ đạo Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai xây dựng chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm phục vụ nhu cầu tiêu thụ tại Khu Kinh tế Nghi Sơn theo Kế hoạch được phê duyệt. Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, đào tạo, nâng cao nhận thức, năng lực về xây dựng mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn cho các cơ quan quản lý và tổ chức, cá nhân.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định đảm bảo ATTP trong sản xuất thực phẩm an toàn của các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm; thực hiện lấy mẫu giám sát, đánh giá các nguy cơ kịp thời phát hiện và ngăn chặn sự cố ATTP; thực hiện công tác truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản khi xảy ra các sự cố về ATTP thuộc trách nhiệm quản lý; kiểm tra, giám sát, xác nhận thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn của chuỗi cung ứng theo quy định.

2. Sở Công Thương

- Phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các đơn vị có liên quan tổ chức kết nối các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm an toàn với các đơn vị tiêu thụ để ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành tại các siêu thị, chợ, cửa hàng kinh doanh lương thực, thực phẩm.

3. Sở Y tế

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định về đảm bảo an toàn thực phẩm thuộc trách nhiệm quản lý của ngành; đặc biệt là việc mua và sử dụng thực phẩm nông lâm thủy sản tại các bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn trong khu kinh tế Nghi Sơn.

- Tuyên truyền, vận động các bếp ăn tập thể, nhà hàng, khách sạn sử dụng các sản phẩm của chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn; sử dụng sản phẩm đã được xác nhận sản phẩm an toàn của cơ quan chức năng có thẩm quyền.

4. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu bố trí kế hoạch vốn từ nguồn ngân sách nhà nước, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt để thực hiện các nội dung của Kế hoạch này; đồng thời kiểm tra, giám sát việc sử dụng kinh phí theo quy định hiện hành.

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có cơ sở tham gia chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm

- Khuyến khích, hỗ trợ các tổ chức, cá nhân đầu tư cơ sở vật chất, kỹ thuật để sản xuất, kinh doanh lương thực, thực phẩm an toàn; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân liên kết hình thành các chuỗi cung ứng.

- Phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị, xã hội tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền, vận động người dân tổ chức sản xuất thực phẩm an toàn; đồng thời kiểm tra, giám sát việc sản xuất, kinh doanh của các đơn vị tham gia chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm nông sản, thủy sản an toàn trên địa bàn quản lý.

6. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông lâm thủy sản

- Chấp hành tốt các quy định về ATTP trong toàn bộ quá trình sản xuất của cơ sở; chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm do đơn vị mình sản xuất, kinh doanh; tự nguyện tham gia và cam kết thực hiện đầy đủ các quy định về xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn.

- Chủ động đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, phương tiện, thiết bị cần thiết để đáp ứng đầy đủ các điều kiện về đảm bảo an toàn thực phẩm trong toàn bộ quá trình sản xuất, kinh doanh.

- Thông tin đầy đủ, chính xác về các vấn đề an toàn thực phẩm được phát hiện trong toàn bộ chuỗi sản xuất kinh doanh lương thực, thực phẩm để truy xuất nguồn gốc.

Giao Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và triển khai thực hiện các nội dung trong kế hoạch; Tổng hợp kết quả thực hiện định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 

 

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (để b/c)
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh (để b/c);
- Văn phòng: Tỉnh ủy; UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và PTNT;
- Sở Tài chính;
- Sở Công thương;
- Sở Y tế;
- Ban Quản lý Khu KT Nghi Sơn và các khu công nghiệp;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT, NN (A376).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đức Quyền