Kế hoạch 16/KH-UBND thực hiện Nghị quyết 13/NQ-CP về giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau ban hành
Số hiệu: 16/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Cà Mau Người ký: Dương Tiến Dũng
Ngày ban hành: 29/05/2012 Ngày hiệu lực: Đang cập nhật
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Tình trạng: Đang cập nhập
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/KH-UBND

Cà Mau, ngày 29 tháng 05 năm 2012

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 13/NQ-CP NGÀY 10/5/2012 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO SẢN XUẤT KINH DOANH, HỖ TRỢ THỊ TRƯỜNG

Thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 29/12/2011 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 02/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 và giao dự toán thu, chi ngân sách tỉnh Cà Mau năm 2012 cho các đơn vị để thực hiện. Ngày 11/01/2012, UBND tỉnh đã đề ra Chương trình hành động số 03/CTr-UBND thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 03/01/2012 của Chính phủ về các giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Trong những tháng đầu năm 2012, mặc dù có nhiều khó khăn do tác động của các yếu tố trong nước và ngoài nước, nhưng nhờ triển khai có hiệu quả các giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2012, nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau đã đạt được những kết quả quan trọng như: tốc độ tăng trưởng kinh tế khá, giá cả thị trường ổn định, thu ngân sách, kim ngạch xuất khẩu, giải quyết việc làm tăng cao so cùng kỳ, công tác chăm lo cho người có công, gia đình chính sách, cho người nghèo, đồng bào dân tộc, trợ giúp xã hội được tiếp tục quan tâm và thực hiện khá tốt. Tuy nhiên, bên cạnh đó cũng còn nhiều khó khăn như: tốc độ tăng trưởng thấp hơn so cùng kỳ năm 2011, giá trị sản xuất công nghiệp tăng không đáng kể, tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn… Vì vậy, để tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thúc đẩy tăng trưởng cần phải triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả nhiều giải pháp để bảo đảm thực hiện đạt mức cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2012 đã đề ra.

Ngày 10/5/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 13/NQ-CP về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau đề ra Kế hoạch thực hiện Nghị quyết nêu trên của Chính phủ, bao gồm một số giải pháp chủ yếu như sau:

1. Đối với gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng; thuế thu nhập doanh nghiệp, giảm tiền thuê đất, miễn thuế môn bài:

Giao Cục Thuế phối hợp các đơn vị liên quan căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế triển khai thực hiện, đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng và kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh, cá nhân có liên quan.

2. Đối với gia hạn thời hạn nộp tiền sử dụng đất đối với các Chủ đầu tư dự án có khó khăn về tài chính:

Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, UBND các huyện, thành phố rà soát, tổng hợp danh sách các Chủ đầu tư dự án có khó khăn về tài chính theo quy định, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Thường trực HĐND tỉnh quyết định gia hạn thời hạn nộp tiền sử dụng đất cụ thể cho từng dự án, nhóm dự án.

3. Đối với giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, miễn thuế khoán giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với các đối tượng theo quy định tại khoản a, b, mục 6, Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ:

Giao Cục Thuế phối hợp với các địa phương rà soát, thống kê chính xác các đối tượng được miễn, giảm nêu trên. Tổng hợp danh sách cụ thể, đề xuất triển khai kịp thời khi được Quốc hội xem xét, thông qua.

4. Về tăng cường quản lý thu, chi ngân sách:

a) Cục Thuế chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan:

- Tăng cường quản lý thu ngân sách, chống thất thu, thu hồi nợ đọng thuế sau khi đã thực hiện đầy đủ các chính sách theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ.

- Theo dõi, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc kê khai thuế của các tổ chức, cá nhân; phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp kê khai không đúng, không đủ số thuế phải nộp.

- Thống kê phần giảm thu ngân sách năm 2012 do thực hiện các chính sách miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp các loại thuế nêu trên, đồng thời kiểm tra, rà soát các khoản thuế có khả năng tăng thu để bù đắp phần thiếu hụt, đề xuất UBND tỉnh các giải pháp để điều hành thực hiện tốt dự toán thu ngân sách năm 2012.

b) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan:

- Tăng cường công tác quản lý điều hành ngân sách, điều hành chi theo dự toán, bảo đảm chi tiết kiệm, đúng quy định.

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra các khoản chi trong cân đối ngân sách nhà nước, các khoản chi được quản lý qua ngân sách nhà nước. Đảm bảo thực hiện tốt các chế tài xử lý vi phạm pháp luật về sử dụng ngân sách nhà nước.

5. Về đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư kế hoạch năm 2012:

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp tục kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 24/11/2011 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý đầu tư từ ngân sách nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan thường xuyên theo dõi tiến độ thực hiện các dự án, kịp thời tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch vốn hoặc tìm nguồn bổ sung vốn đẩy nhanh tiến độ thực hiện một số dự án có khả năng hoàn thành trong năm 2012, phát huy được ngay hiệu quả đầu tư.

- Các Chủ đầu tư, địa phương có dự án triển khai trên địa bàn phối hợp tập trung giải quyết khó khăn, vướng mắc trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho dự án triển khai đúng tiến độ. Tăng cường công tác quyết toán các dự án, công trình đã hoàn thành đúng quy định.

- Các Chủ đầu tư dự án kiểm tra, rà soát lại tất cả các khâu trong quá trình đầu tư để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án do đơn vị làm Chủ đầu tư và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2012 đã được bố trí, không được thực hiện khối lượng vượt quá mức vốn kế hoạch được giao để không gây nợ đọng xây dựng cơ bản.

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan:

+ Sớm hoàn thành Đề án thành lập Quỹ Đầu tư phát triển của tỉnh để tạo thêm nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng của tỉnh.

+ Lập danh mục các dự án, công trình đăng ký với Bộ Tài chính nhu cầu vốn tín dụng đầu tư phát triển để đầu tư phát triển giao thông nông thôn, thủy lợi và lưới điện 3 pha phục vụ nuôi trồng thủy sản thâm canh.

+ Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài chính, kiểm tra, rà soát các khoản kinh phí năm 2011 đã bố trí cho mua sắm nhưng chưa sử dụng vì thực hiện theo quy định của Nghị quyết số 11/NQ-CP còn nguồn chuyển sang năm 2012 thực hiện, đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định.

- Kho bạc Nhà nước Cà Mau tăng cường kiểm soát chi thường xuyên, hướng dẫn các Chủ đầu tư xử lý tạm ứng, thanh toán vốn, tích cực thu hồi các khoản tạm ứng, không để việc tạm ứng tồn đọng lớn.

6. Về đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, xuất khẩu, mở rộng thị trường:

a) Tập trung phát triển sản xuất ngư - nông - lâm nghiệp, trong đó trọng tâm là phát triển nuôi tôm công nghiệp, nuôi theo hình thức quảng canh cải tiến năng suất cao, tạo nguồn nguyên liệu cung ứng cho các nhà máy chế biến thủy sản xuất khẩu.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Đề án nâng cao năng suất, chất lượng hiệu quả tôm, lúa; tăng cường tập huấn hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng, khai thác, bảo quản sản phẩm, tạo bước đột phá trong việc tăng năng suất, sản lượng, giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm.

- Sở Công thương phối hợp với Công ty Điện lực Cà Mau có kế hoạch phát triển lưới điện nông thôn; kế hoạch cung ứng, điều độ cung ứng điện đảm bảo đủ phục vụ cho sản xuất kinh doanh, trong đó ưu tiên các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp sản xuất hàng thủy sản xuất khẩu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng lưới điện 3 pha phục vụ các vùng nuôi tôm công nghiệp tập trung.

b) Ban Quản lý Khu kinh tế đôn đốc nhà đầu tư triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Khánh An, khu công nghiệp Hòa Trung, tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Khu B - KCN Khánh An, đáp ứng yêu cầu đầu tư của các doanh nghiệp.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất UBND tỉnh ban hành các giải pháp duy trì và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2012, sớm triển khai thực hiện đăng ký kinh doanh qua mạng; thực hiện kế hoạch đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh năm 2012.

Rà soát, theo dõi tiến độ các dự án đã cấp Giấy chứng nhận đầu tư; phối hợp với các sở, ngành đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư để sớm triển khai dự án, đồng thời thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án không triển khai, chậm triển khai theo quy định.

d) Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư tăng cường và nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, mở rộng và đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, chú trọng các thị trường mới có tiềm năng. Phối hợp với Hội Chế biến thủy sản Cà Mau (CASEP) dự báo nhu cầu thị trường, hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp để đẩy mạnh xuất khẩu trong năm 2012.

e) Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công tác quản lý thị trường, chủ động hàng hóa đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân, đặc biệt là các mặt hàng thiết yếu như: lương thực, thực phẩm, xăng, dầu, gas… không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, sốt giá, tăng giá bất hợp lý; kịp thời ngăn chặn các hiện tượng găm hàng, đầu cơ tăng giá, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về thương mại, thị trường.

g) Các doanh nghiệp trong tỉnh phải chủ động khảo sát các thị trường, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, cơ cấu lại các chi phí để giảm chi phí đầu vào, tiết kiệm năng lượng, vật tư để giảm giá thành sản xuất, nâng cao năng lực cạnh tranh.

h) Thực hiện các giải pháp phát triển nhanh các ngành dịch vụ, trong đó tập trung vào các ngành dịch vụ có tiềm năng như: thương mại, du lịch, vận tải, bảo hiểm, viễn thông, ngân hàng…

7. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính liên quan đến sản xuất kinh doanh, đầu tư, nhất là thủ tục về thuế, tăng cường công tác khai thuế điện tử qua mạng, đẩy mạnh triển khai nộp thuế qua hệ thống ngân hàng, nhằm tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Cà Mau theo dõi và giám sát hoạt động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh, kịp thời đề xuất với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hỗ trợ và chỉ đạo các Ngân hàng thương mại đáp ứng đủ vốn cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, ưu tiên đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn; doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu; doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ với mức trần lãi suất cho vay theo quy định đối với các lĩnh vực này. Cơ cấu lại nợ như: điều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ để giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, khôi phục sản xuất kinh doanh, nhất là các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu. Giám sát hoạt động an toàn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh phát hiện kịp thời những yếu kém để phục vụ chủ trương tái cấu trúc ngân hàng thương mại.

9. Tổ chức thực hiện:

- Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời xử lý những khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, báo cáo định kỳ 15 ngày một lần (vào ngày 15 và ngày 30 hàng tháng) về Văn phòng UBND tỉnh và Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi, tổng hợp.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện Kế hoạch; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch này; đồng thời thực hiện tốt Chương trình hành động số 03/CTr-UBND ngày 11/01/2012 của UBND tỉnh để hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2012./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Tiến Dũng