Kế hoạch 141/KH-UBND năm 2017 về hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025
Số hiệu: 141/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Yên Bái Người ký: Nguyễn Văn Khánh
Ngày ban hành: 16/08/2017 Ngày hiệu lực: 16/08/2017
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 141/KH-UBND

Yên Bái, ngày 16 tháng 08 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

HỖ TRỢ KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH YÊN BÁI GIAI ĐOẠN 2017- 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2025

Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết s 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 Hội nghị lần thứ 6 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 844/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025”.

Trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 47/TTr-SKHCN ngày 26 tháng 7 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025, với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Thúc đy hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp và hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại tỉnh Yên Bái. Tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy, hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới, tập trung vào các ngành, lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Giai đoạn 2017 - 2020 hỗ trợ phát triển ít nhất 05 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển ít nhất 03 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Đến năm 2025 hỗ trợ phát triển ít nhất 10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và hỗ trợ phát triển ít nhất 10 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

2. Yêu cầu

- Nghiên cứu, triển khai và cụ thể hóa các mục tiêu, nội dung của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025” phù hợp với điều kiện và tình hình thực tiễn của tỉnh Yên Bái.

- Phát huy vai trò chủ động của các cá nhân, nhóm cá nhân, doanh nghiệp có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh, nhm tạo động lực cho việc phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

II. ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG

1. Cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ, mô hình kinh doanh mới. Doanh nghiệp khởi nghiệp có thời gian hoạt động không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu.

2. Tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, đầu tư, truyền thông cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, hoạt động hiệu quả, đáp ứng các tiêu chí sau:

- Người đứng đầu có ít nhất 01 năm kinh nghiệm hoạt động tư vấn đầu tư, tài chính và hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp.

- Tổ chức có ít nhất 01 năm hoạt động, cung cấp dịch vụ cho ít nhất 10 nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo và đã đầu tư hoặc gọi vốn đầu tư được ít nhất 01 tỷ đồng cho các nhóm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại Việt Nam.

- Có quy trình hỗ trợ khởi nghiệp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thỏa thuận hợp tác với tổ chức, cá nhân trong nước, nước ngoài về đầu tư, đào tạo, huấn luyện, tư vấn cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh.

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cộng đồng về các hoạt động thúc đẩy phong trào khi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn, tuyên truyền, phổ biến về đề án, kế hoạch và các cơ chế, chính sách có liên quan đến hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của quốc gia, của tỉnh cho các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn tỉnh.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Tỉnh đoàn Yên Bái, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, giai đoạn 2017-2025.

b) Xây dựng chuyên mục thông tin khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên Website của Sở Khoa học và Công nghệ cung cấp thông tin về công nghệ, sáng chế, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, sở hữu trí tuệ; chính sách, pháp luật, nguồn nhân lực, sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh doanh mới; tổ chức, cá nhân hỗ trợ; quảng bá, giới thiệu hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn Yên Bái.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, giai đoạn 2017-2025.

c) Thực hiện các chuyên đề, phóng sự, viết bài trên các tập san về hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; tuyên truyền, phổ biến các gương điển hình thành công về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong và ngoài tỉnh; tổ chức các chương trình tọa đàm trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh, cũng như tiếp nhận và trả lời các câu hỏi của người dân, doanh nghiệp liên quan đến việc triển khai nội dung hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Tỉnh đoàn Yên Bái, Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, giai đoạn 2017-2025.

2. Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khi nghiệp đi mới sáng tạo

a) Tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, sở hữu trí tuệ cho các cá nhân, nhóm cá nhân khởi nghiệp, học sinh, sinh viên các trường chuyên nghiệp, cán bộ ở các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Tỉnh đoàn Yên Bái và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, giai đoạn 2017-2025.

b) Đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, kiến thức về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các sở, ngành, đơn vị tư vấn, hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tỉnh đoàn Yên Bái và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, giai đoạn 2017-2025.

3. Thực hiện hỗ trợ các cá nhân, nhóm khởi nghiệp và doanh nghiệp khi nghiệp đi mới sáng tạo

a) Hỗ trợ kinh phí cho các hoạt động thúc đy khởi nghiệp đi mới sáng tạo: kinh phí tổ chức và giải thưởng cho các ý tưởng đạt giải trong các cuộc thi ý tưởng khởi nghiệp được tổ chức tại địa phương, kinh phí tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật của tỉnh, kinh phí tổ chức cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp tỉnh và kinh phí hỗ trợ các dự án tham gia cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học cấp quốc gia, kinh phí cho các hoạt động tập huấn, hội thảo, thông tin tuyên truyền về khởi nghiệp đổi mới sáng tạo……

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Tỉnh đoàn Yên Bái, và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, giai đoạn 2017-2025.

b) Hỗ trợ các đối tượng khởi nghiệp, khởi sự doanh nghiệp về khoa học và công nghệ theo hướng chuyn giao ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao; hỗ trợ doanh nghiệp liên kết, hợp tác với Viện nghiên cứu, Trường Đại học trong việc đổi mới công nghệ thiết bị, phát triển sản phẩm mới, đào tạo nhân lực... thông qua các lớp tập huấn, chương trình chuyển giao mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, đề tài nghiên cứu ứng dụng khoa học và công nghệ.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính và các cơ quan, đơn vị có liên quan.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm, giai đoạn 2017-2025.

4. Tổ chức kết nối và hỗ trợ hoạt động hệ sinh thái khi nghiệp của tỉnh

a) Thiết lập mạng lưới liên kết giữa các cơ quan Sở, ngành, đoàn thể, các Hội, Hiệp hội doanh nghiệp, Trường Đại học, Cao đng, Viện nghiên cứu, các tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở vật chất - kỹ thuật, hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo...nhằm hỗ trợ cho các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2017 - 2025.

b) Xây dựng mạng lưới cố vấn và tư vấn khởi nghiệp; tìm kiếm và giới thiệu và kết nối đối tác kinh doanh, nhà đầu tư cho dự án, doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan triển khai thực hiện.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2017 - 2025.

c) Tổ chức các sự kiện kết nối hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo của tỉnh, tham gia kết nối với hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia, các tỉnh, thành khác....

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Ngoại vụ, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh, các Trường Đại học, Cao đng và các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan trên địa bàn tỉnh.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2017 - 2025.

5. Cải cách hành chính để hỗ trợ khi nghiệp đổi mới sáng tạo

a) Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên tất cả các lĩnh vực có liên quan đến doanh nghiệp để hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, sớm tham gia thị trường với thời gian ngắn nhất và chi phí thấp nhất.

- Cơ quan thực hiện: Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tư pháp, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2017 - 2025

b) Nghiên cứu, đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết đ thúc đy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo về: Đăng ký thành lập, hoạt động của tổ chức, cá nhân đầu tư mạo hiểm; cơ chế, chính sách đầu tư, hỗ trợ ban đầu của Nhà nước và khuyến khích đầu tư tiếp theo cho khi nghiệp đi mới sáng tạo của các thành phần kinh tế, tổ chức, cá nhân và cộng đồng xã hội; cơ chế thuế, tài chính đặc thù đối với tổ chức và cá nhân có hoạt động khi nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo được áp dụng chính sách ưu đãi đầu tư, ưu đãi thuế đối với doanh nghiệp khoa học và công nghệ.

- Cơ quan thực hiện: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

- Thời gian thực hiện: Hàng năm trong giai đoạn 2017 - 2025

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN

- Nguồn kinh phí sự nghiệp khoa học công nghệ và các nguồn kinh phí hợp pháp khác; đồng thời tiếp cận nguồn kinh phí Trung ương thông qua việc tham gia Đề án "Hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025".

- Các nguồn tài chính hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân.

V. TỔ CHỨC THC HIỆN

1. Sở Khoa học và Công nghệ:

- Chủ trì phối hợp với các sở, ngành và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch hàng năm.

- Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; định kỳ hằng năm báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện Kế hoạch.

2. Sở Tài chính:

Căn cứ vào khả năng cân đối của ngân sách, tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện theo Kế hoạch.

3. Các sở, ban, ngành, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Tỉnh đoàn thanh niên; các trường Cao đng trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh theo phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ để triển khai thực hiện Kế hoạch hàng năm.

Định kỳ 06 tháng và cả năm các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện và những kiến nghị, đề xuất (nếu có) về Sở Khoa học và Công nghệ để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Khoa học và Công nghệ theo quy định.

Trên đây là Kế hoạch Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị, thành phố, các tổ chức và cá nhân liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
- Liên hiệp các Hội KH và KT tỉnh;
- Cục Thuế tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh, Đài Phát
thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Yên Bái;
- Các Trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh;
- Chánh, Ph
ó Chánh VP (NLN) UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NLN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Khánh

 

Nghị quyết 46/NQ-CP năm 2010 về phiên họp thường kỳ tháng 11 Ban hành: 07/12/2010 | Cập nhật: 09/12/2010