Kế hoạch 112/KH-UBND năm 2016 thực hiện Chỉ thị 19/CT-TTg về đẩy mạnh thi hành Luật hợp tác xã năm 2012
Số hiệu: 112/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Phương
Ngày ban hành: 26/07/2016 Ngày hiệu lực: 26/07/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã, Tình trạng: Không xác định
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 112/KH-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 7 năm 2016

 

KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 19/CT-TTG NGÀY 24 THÁNG 7 NĂM 2015 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ ĐẨY MẠNH THI HÀNH LUẬT HỢP TÁC XÃ NĂM 2012

Để đẩy mạnh việc thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012 theo Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

Tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả những nhiệm vụ của UBND tỉnh được nêu tại Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mnh thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012, góp phần phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể của tỉnh Thừa Thiên Huế trong thời gian tới.

Phát triển các hợp tác xã gắn với tái cấu trúc nền kinh tế, chương trình xây dựng nông thôn mới của tỉnh; xuất phát từ nhu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu về phát triển kinh tế hợp tác của nhân dân, góp phần giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo bền vững; góp phần tham gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Đảm bảo tiến độ tổ chức lại các hợp tác xã theo đúng thời gian Luật Hợp tác xã năm 2012.

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP

1. Tăng cường triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, xây dựng mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

a) Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan biên soạn tài liệu và nội dung tuyên truyền, tập huấn; phát hành phổ biến, xây dựng và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động có hiệu quả, nhất là mô hình hợp tác xã nông nghiệp kiểu mới; Liên minh Hợp tác xã tỉnh tăng cường phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã và thành phố thực hiện công tác tuyên truyền, quán triệt Kết luận số 56-KL/TW ngày 21/02/2012 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 12/5/2016 của Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, Luật Hợp tác xã năm 2012 và các văn bản liên quan về chính sách phát triển kinh tế tập thể bằng hình thức thông qua tổ chức các lớp tuyên truyền tập trung; qua bản tin kinh tế tập thể, trang thông tin điện tử (Website) của Liên minh Hợp tác xã tỉnh và của các sở, ngành, địa phương...

b) Các sở, ban, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và thực hiện các văn bản pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã thuộc lĩnh vực được phân công quản lý; chỉ đạo xây dựng mô hình thí điểm và nhân rộng các mô hình hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

c) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan thông tấn báo chí tuyên truyền phổ biến pháp luật về hợp tác xã bằng nhiều hình thức thích hợp trên các phương tiện thông tin đại chúng: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Thừa Thiên Huế, xây dựng các phóng sự, phim, chuyên mục về phát triển kinh tế tập thể.

d) UBND các huyện, thị xã và thành phố tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND cấp xã tổ chức tốt việc tuyên truyền và phổ biến, giáo dục pháp luật về hợp tác xã cho cơ quan, tổ chức, nhân dân tại địa phương.

đ) Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và các tổ chức thành viên như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức Đoàn thể khác tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hợp tác xã; vận động người dân tham gia hợp tác xã; tham gia tư vấn, hỗ trợ thành lập mới hợp tác xã và xây dựng các mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã.

2. Thực hiện các đề án, chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã

a) Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế hướng dẫn, hỗ trợ, theo dõi các địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016 - 2020; thực hiện nhiệm vụ tư vấn hỗ trợ phát triển các Hợp tác xã.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Liên minh Hợp tác xã tỉnh, các địa phương và các đơn vị liên quan hằng năm xây dựng và tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể của tỉnh trên cơ sở Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016 - 2020 và điều kiện thực tế hằng năm nhằm thực hiện có hiệu quả Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ, ưu đãi Hợp tác xã, tổ hợp tác theo quy định tại Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Hợp tác xã; Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 25/4/2008 của UBND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.

c) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể điều kiện tiêu chí thụ hưởng về chính sách đầu tư hỗ trợ phát triển kết cấu hạ tầng của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm nghiệp.

d) Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ hợp tác xã trong hoạt động ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới để nâng cao năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh cho sản phẩm của các hợp tác xã; hỗ trợ các Hợp tác xã xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm của Hợp tác xã.

đ) Sở Tài chính chủ trì, tham mưu UBND tỉnh cân đối vốn sự nghiệp từ ngân sách tỉnh để Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể giai đoạn 2016 - 2020; hướng dẫn cụ thể về định mức và bố trí kinh phí kịp thời cho các Hợp tác xã thành lập mới theo Quyết định số 1000/QĐ-UBND ngày 25/4/2008 của UBND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ, khuyến khích phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Nghiên cứu việc thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã theo quy định.

e) Sở Công Thương hỗ trợ, chỉ đạo địa phương chuyển đổi hợp tác xã thành lập trước 01/7/2013 và khuyến khích thành lập mới hợp tác xã trong lĩnh vực thương mại, công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp; tạo điều kiện cho các hợp tác xã tham gia Chương trình xúc tiến thương mại của tỉnh và tiếp cận với chương trình hỗ trợ khuyến công của tỉnh.

f) Các sở, ngành, địa phương trong phạm vi, chức năng, nhiệm vụ được giao xây dựng kế hoạch hỗ trợ theo các nội dung của Chương trình; tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ cho khu vực kinh tế tập thể, Hợp tác xã. Trong đó tập trung công tác đào tạo bồi dưỡng kiến thức pháp luật liên quan phát triển kinh tế tập thể hỗ trợ vốn, công tác xúc tiến thương mại, hỗ trợ khoa học, công nghệ...

g) Các sở, ban ngành nghiên cứu xây dựng và triển khai các chính sách, chương trình, đề án ưu đãi, hỗ trợ, tạo điều kiện cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia và hưởng các chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực mình phụ trách.

k) UBND các cấp căn cứ điều kiện cụ thể của địa phương để cân đối và bố trí ngân sách địa phương tham gia chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã; tạo điều kiện thuận lợi cho hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã tham gia các chương trình mục tiêu, chương trình phát triển kinh tế - xã hội.

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và giám sát việc thực hiện Luật Hợp tác xã

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; kiến nghị biện pháp xử lý và hướng dẫn xử lý các hành vi vi phạm pháp luật của hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã của cá nhân và tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật; giải quyết hoặc hướng dẫn giải quyết những vướng mắc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

b) UBND các huyện, thị xã và thành phố tổ chức rà soát, hướng dẫn các hợp tác xã tổ chức lại theo Luật Hợp tác xã hoặc chuyển đổi sang hình thức tổ chức khác; tiến hành giải thể các hợp tác xã không hoạt động hoặc hoạt động kém hiệu quả, không bảo đảm tổ chức và hoạt động theo quy định của Luật Hợp tác xã; chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quản lý nhà nước về hợp tác xã trên địa bàn.

c) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Thừa Thiên Huế thực hiện thanh tra, kiểm tra giám sát các Quỹ tín dụng nhân dân nhằm góp phần bảo đảm sự phát triển an toàn lành mạnh của hệ thống các tổ chức tín dụng; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền và khách hàng của tổ chức tín dụng là hợp tác xã; bảo đảm việc chấp hành chính sách, pháp luật về tiền tệ và ngân hàng.

d) Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế và các tổ chức thành viên như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh... và các tổ chức Đoàn thể khác xây dựng chương trình phối hợp thực hiện giám sát thi hành Luật Hợp tác xã.

4. Tăng cường quản lý nhà nước và hợp tác quốc tế về phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp, báo cáo số liệu về hợp tác xã phục vụ công tác quản lý nhà nước; chủ trì công tác hợp tác quốc tế về phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu và học tập kinh nghiệm phát triển hợp tác xã trong các lĩnh vực khác nhau trong và ngoài tỉnh; kêu gọi sự trợ giúp của các tổ chức quốc tế trong hỗ trợ phát triển hợp tác xã.

b) UBND các huyện, thị xã và thành phố tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh tế tập thể, hợp tác xã; chỉ đạo bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm ở cấp huyện và cấp xã để thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ quản lý nhà nước về hợp tác xã, bảo đảm đủ cán bộ thực hiện việc đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã chỉ đạo và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; theo dõi giám sát thi hành Luật Hợp tác xã và hướng dẫn thực hiện các chính sách đối với kinh tế tập thể, hợp tác xã.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các cơ quan, đơn vị có liên quan và UBND các huyện, thị xã và thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức xây dựng và thực hiện Kế hoạch; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, định kỳ 6 tháng, năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thừa Thiên Huế và UBND tỉnh (qua Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp).

2. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư thường xuyên theo dõi, kiểm tra, thực hiện Kế hoạch này; định kỳ 6 tháng, năm tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và đề xuất UBND tỉnh giải quyết những vấn đề vướng mắc, phát sinh, đảm bảo Kế hoạch được thực hiện đồng bộ và hiệu quả./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, NN&PTNN;
- Liên minh HTX VN;
- Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ Phát triển kinh tế tập thể tỉnh;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh TTHuế;
- NHNN VN chi nhánh tỉnh TTHuế;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CVP và các PVP UBND tỉnh; các CV;
- Lưu: VT, DN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Phương

 

Nghị định 193/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật hợp tác xã Ban hành: 21/11/2013 | Cập nhật: 14/12/2013