Quyết định 891/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Gia Lai
Số hiệu: 891/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Tỉnh Gia Lai Người ký: Võ Ngọc Thành
Ngày ban hành: 01/12/2016 Ngày hiệu lực: 01/12/2016
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Giao thông, vận tải, Tình trạng: Còn hiệu lực
Ngày hết hiệu lực: Đang cập nhật

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 891/QĐ-UBND

Gia Lai, ngày 01 tháng 12 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA TRẠM KIỂM TRA TẢI TRỌNG XE LƯU ĐỘNG TỈNH GIA LAI

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 25/11/2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông;

Căn c Thông tư số 10/2012/TT-BGTVT ngày 12/4/2012 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức và hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe trên đường bộ; Quyết định số 2919/QĐ-BGTVT ngày 24/9/2013 của Bộ Giao thông vận tải ban hành Quy định về quản lý hoạt động của Trạm Kiểm tra tải trọng xe lưu động;

Xét đề nghị của Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 6; Khoản 1, Điều 16 Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 01/4/2014 của y ban nhân dân tỉnh như sau:

- Điều 6. Xây dựng, phê duyệt, ban hành Kế hoạch hoạt động

1. Căn cứ tình hình hoạt động của xe chở hàng quá tải, quá khở từng địa bàn trong tỉnh hoặc chỉ đạo của y ban nhân dân tỉnh, Trạm trưởng Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động xây dựng kế hoạch hoạt động của Trạm trình Giám đốc Sở Giao thông vận tải - Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh phê duyệt; trường hợp Phó Trưởng ban Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh đi vắng, trình Phó Giám đốc Công an tỉnh - Phó Trưởng ban Ban An toàn giao thông tỉnh phê duyệt.

2. Kế hoạch hoạt động đã được phê duyệt gửi y ban nhân dân tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan: Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh, Chi cục Quản lý đường bộ III.4 và y ban nhân dân cấp huyện nơi Trạm hoạt động để theo dõi, kiểm tra, giám sát.”

- “Khoản 1, Điều 16. Trách nhiệm của Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh

1. Giúp Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch hoạt động kiểm tra tải trọng xe; tham mưu tổ chức phi hợp liên ngành kiểm tra định kỳ, đột xuất, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch; nắm bắt thông tin kiến nghị và đề xuất các giải pháp để lãnh đạo các sở, ngành liên quan xem xét triển khai thực hiện; định kỳ, hàng tháng, quý hoặc theo yêu cầu đột xuất tổng hợp tình hình công tác kiểm soát tải trọng xe báo cáo y ban An toàn giao thông Quốc gia và Ủy ban nhân dân tỉnh.”

Điều 2. Bãi bỏ Quyết đnh số 301/QĐ-UBND ngày 26/5/2015 của y ban nhân dân tnh về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và quản lý hoạt động của Trạm kiểm tra tải trọng xe lưu động tỉnh Gia Lai.

Điều 3. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chhuy Quân sự tnh; Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành ktừ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ CA; B GTVT; B QP;
- TTr.Tnh ủy; TTr.HĐND tnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
- CT và các PCT.UBND tỉnh;
- CVP và các PCVP UBND tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Võ Ngọc Thành